Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 11/2014 - 26Usnesení KSHK ze dne 03.10.2014

Prejudikatura

9 As 24/2007

21 Cad 108/2005 - 8


přidejte vlastní popisek

32Ad 11/2014-26

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce: J. B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, pracoviště Hradec Králové, Slezská 839, 502 00 Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované o námitkách, ze dne 29.5.2014, č. j. „x“, o invalidní důchod, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou datovanou dne 8.8.2014, doručenou soudu osobně téhož dne, domáhal přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalované ze dne 29.5.2014, kterým žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí žalované č.j. „x“ ze dne 11.4.2014, kterým žalobci přiznala od 1.2.2014 invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně podle § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zdp). Žalobou napadené rozhodnutí k žalobě nepřiložil a nesdělil, resp. neprokázal, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Neučinil tak ani k výzvě soudu.

Soud vyzval žalovanou k předložení žalobou napadeného rozhodnutí a dokladu o doručení rozhodnutí žalobci (dodejky), aby mohl posoudit, zda žaloba byla podána včas.

Žalovaná soudu zaslala žalobou napadené rozhodnutí ze dne 29.5.2014, na němž je vyznačeno, že nabylo právní moci dne 6.6.2014. Z připojené dodejky České pošty vyplývá, že žalobce si zásilku převzal osobně proti podpisu dne 6.6.2014.

Základním předpokladem pro věcné přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu je včasné podání žaloby proti tomuto rozhodnutí u příslušného soudu. Dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“ ), lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Dle ustanovení § 72 odst. 4 s. ř. s. nelze zmeškání lhůty pro podání žaloby prominout.

Podle ustanovení § 7 odst. 1, a 3 s. ř. s. ve věcech důchodového pojištění je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

Krajský soud z předložené dodejky o doručení rozhodnutí žalobci ověřil, že žalobce si osobně převzal proti svému podpisu žalobou napadené rozhodnutí dne 6. června 2014. Žalobce doručil svoji žalobu nadepsanému soudu osobně dne 8. srpna 2014.

Lhůty jsou upraveny v § 40 s. ř. s. Dle odst. (1 ) lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Dle odst. (2) lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Dle odst. (3) připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Dle odst. (4) je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 s. ř. s. a § 40 odst. 1, 2, 3, 4 s. ř. s. by tak posledním dnem dvouměsíční lhůty pro podání žaloby byla středa dne 6. srpna 2014.

Žaloba byla doručena soudu osobně v pátek dne 8. srpna 2014. Z výše uvedeného je tak zcela nepochybné, že žaloba byla podána po marném uplynutí zákonné lhůty pro podání žaloby, jejíž zmeškání nelze prominout.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal žalobu opožděně, nemohl se krajský soud zabývat věcnou správností a zákonností rozhodnutí samotného a nezbylo mu, než žalobu podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítnout, když žalobce byl napadeným rozhodnutím řádně poučen o místu a lhůtě pro podání žaloby.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 3. října 2014

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru