Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 11/2011 - 4Usnesení KSHK ze dne 08.04.2011

Prejudikatura

41 Ad 1/2010 - 10


přidejte vlastní popisek

32 Ad 11/2011-4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobkyně B. G., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o invalidní důchod, v řízení o návrhu žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 20.1. 2011, č.j. X, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem - podáním ze dne 24.3. 2011, doručeným nadepsanému soudu dne 28.3. 2011, nazvaným „odvolání“, se žalobkyně odvolává proti výše citovanému rozhodnutí žalované, kterým žalovaná rozhodla podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákona č. 155/1995 S., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., tak, že se výše invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně vypláceného ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně snižuje od 22.1. 2011 na výši invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně, který činí 5019,-Kč měsíčně. Žalobkyně ve svém podání uvedla, že s tímto snížením nesouhlasí, není schopna vykonávat jakoukoli práci, popsala své zdravotní potíže. Požádala o přezkoumání svého zdravotního stavu.

Krajský soud v Hradci Králové o předmětné věci uvážil následovně:

Podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů lze proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal (odst. 3 cit. ustanovení). Námitky lze podat též u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, pokud rozhodnutí vydala Česká správa sociálního zabezpečení; účinky podání námitek jsou zachovány, byly-li podány okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě podle odstavce 1. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna námitky neprodleně postoupit České správě sociálního zabezpečení (odst. 9 cit. ustanovení).

Pokračování 32Ad 11/2 011

V projednávaném případě je v poučení napadeného rozhodnutí uvedeno, že proti tomuto rozhodnutí lze podat u České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5 nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení písemné námitky, a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí. O námitkách rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.

Z výše uvedeného je tak zcela zřejmé, že podání žalobkyně, kterým se domáhá soudního přezkumu napadeného rozhodnutí, je předčasné. Žalobkyně tak měla dle poučení v rozhodnutí podat proti tomuto rozhodnutí u České správy sociálního zabezpečení v Praze nebo u kterékoli okresní správy sociálního zabezpečení do 30 dnů písemné námitky. Teprve až po vyčerpání námitek jako řádného opravného prostředku se lze domáhat přezkoumání rozhodnutí, kterým Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla o námitkách, podáním žaloby ke krajskému soudu ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s. ř. s., které upravuje řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Vzhledem ke shora uvedenému krajskému soudu nezbylo, než návrh ( podání ze dne 24.3. 2011 ) odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť byl podán předčasně.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 8. dubna 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru