Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 11/2010 - 76Rozsudek KSHK ze dne 28.02.2011

Prejudikatura

3 Ads 45/2008 - 46

4 Ads 81/2009 - 46

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 97/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

32Ad 11/2010-76

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce Ing. R. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 15.4. 2010, č. „X“, o invalidní důchod, takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včasnou žalobou s připojenou kopií napadeného rozhodnutí i jemu předcházejícího rozhodnutí ze dne 12.1.2010 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 15.4.2010, jímž žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí žalované ze dne 12.1.2010, kterým žalobci dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zdp) odňala od 16.2. 2010 invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) v Jičíně ze dne 25.11.2009 není podle § 39 odst. 1 zdp invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 0%, přičemž podle § 39 odst. 1 citovaného zákona je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%.

V odůvodnění rozhodnutí ze dne 15.4.2010 o zamítnutí námitek žalobce (v námitkách ze dne 25.1.2010 žalobce namítal nesprávný průběh posudkového jednání, nesouhlasil s posudkovým závěrem, namítal zhoršení zdravotního stavu, vylíčil zdravotní problémy, doplnil diagnostický souhrn svých onemocnění) žalovaná uvedla, že přezkoumala napadené rozhodnutí v celém rozsahu a odkázala na vypracovaný posudek o invaliditě ze dne 30.3. 2010, dle něhož žalobce není od 25.11.2009 již nadále částečně invalidní dle § 44 zdp, není ani plně invalidní dle § 39 odst. 1 zdp ve znění platném a účinném do 31.12.2009 zdp, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídá postižení uvedenému v kapitole XV, odd. B, položce 1, písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. (tj. psoriatická artritida, vleklé neprogredující formy, občas recidivující, s lehkým snížením celkové výkonnosti organismu) a míře poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti 30%, která se ve smyslu § 6 odst. 4 a 5 cit. vyhlášky nemění (tj.zvýšení horní hranice nebo snížení dolní hranice až o 10%).

Žalovaná dále odůvodnila, že od 1.1. 2010 není žalobce invalidní dle § 39 odst. 1 zdp, nejde již o invaliditu prvního stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) zdp ( tj. pokles pracovní schopnosti nejméně o 35%), když rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII, položce 6b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity (tj. psoriatická artritida, pomalu progredující formy), pro které byla stanovena míra poklesu pracovní schopnosti 30%, která se ve smyslu § 3 a § 4 cit. vyhlášky nemění ( tj. zvýšení horní hranice nebo snížení dolní hranice až o 10%).

Závěrem žalovaná uvedla, že změna posudkového závěru OSSZ Jičín ze dne 25.11. 2009, provedená posudkem ČSSZ ze dne 30.3.2010 nemá vliv na výrok napadeného rozhodnutí žalované ze dne 12.1.2010. V rámci tohoto řízení tedy nebylo shledáno, že by rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu bylo nesprávné nebo v rozporu s právními předpisy.

V podané žalobě žalobce obdobně jako v námitkách brojil proti posudkovému závěru o posouzení svého zdravotního stavu. Uvedl, že MUDr. V. C. (dále jen posudkový lékař), který pro účely námitkového řízení vypracoval dne 30.3.2010 posudek o invaliditě, si nevyžádal kompletní zdravotní dokumentaci od jeho obvodní lékařky. Je proto přesvědčen, že posouzení jeho zdravotního stavu nebylo provedeno na základě dostupné zdravotní dokumentace, nýbrž na základě informací, které dodal lékař OSSZ, a který dle žalobce nerozhodoval nestranně. Kompletní zdravotní dokumentaci dovezl k jednání dne 3.3. 2010 až sám žalobce, pokračování v jednání bylo stanoveno na den 30.3.2010. Žalobce se domnívá, že posudkový lékař ve výčtu lékařských nálezů záměrně uvedl ta vyšetření, která obsahují pouze lehká poškození, přičemž na hlavní vyšetření MUDr. T. (revmatologie) nebral zřetel, ač tato lékařka poukazuje na „velmi rozsáhlé zhoršení zdravotního stavu“. To samé platí i o vyšetření provedené dne 27.1.2010 internistou MUDr. Z., který doporučuje „vhodnost DIČ“ a tato zpráva není posudkovým lékařem záměrně v uvedeném výčtu citována. Žalobce

namítá, že v souhrnu diagnóz nebyla záměrně uvedená veškerá jeho onemocnění, a to zcela účelově a s cílem nezohlednit souhrn dalších funkčních poškození na základě kterých by mu mohla být míra poklesu pracovní schopnosti zvýšena o dalších 10% ve smyslu § 3 vyhlášky č. 359/2009 Sb. Žalobce je přesvědčen, že pokud by posudkový lékař ke stanovené míře poklesu pracovní schopnosti 30% (rozhodováno v pásmu 20-35%) provedl navýšení o 10% za souhrn dalších zdravotních postižení, byla by konečná míra poklesu pracovní schopnosti 40%, a tím splněna podmínka ponechání invalidního důchodu. Žalobce je dokonce přesvědčen, že hodnocení mělo být provedeno podle kapitoly XIII, položky 6c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena v rozmezí 40-60%, což by stačilo pro ponechání invalidního důchodu. Žalobce dále uvedl, že mu nyní interní lékař diagnostikoval obezitu (BMI 41,9), což je dle citované přílohy k vyhlášce hodnoceno dle kapitoly IV, položky 14c (BMI více jak 40), kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena v pásmu 40-60%, a podmínka ponechání invalidního důchodu by byla rovněž splněna. Posudkový lékař jím provedené zařazení nejen neobjasnil, nýbrž poukazoval na vysokoškolské vzdělání žalobce a tím větší možnost dalšího pracovního uplatnění. Žalobce k tomu namítá, že sice má vysokoškolské vzdělání, ale s vojenským zaměřením a úzkou specializací na tankové vojsko a techniku, čímž je jeho pracovní uplatnění s ohledem na předchozí zaměstnání a zdravotní omezení velmi obtížné. Napadeným rozhodnutím byl žalobce poškozen i ekonomicky, došlo tak i ke zhoršení jeho zdravotního stavu v návaznosti na depresivní stavy. Požádal o nové posouzení svého zdravotního stavu a navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. K žalobě doložil svazek lékařských nálezů.

Soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s. ř. s. v mezích žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.).

V přezkumném řízení soud z lékařské dokumentace OSSZ v Jičíně zjistil, že dne 25.11.2009 byla u žalobce provedena plánovaná kontrolní lékařská prohlídka. V diagnostickém souhrnu je uvedeno, že u žalobce byla zjištěna tato onemocnění: seropozitivní psoriatická artritida, rhirarthroza oboustranná, arthroza drobných kloubů rukou, vertebrogenní algický syndrom, incip. coxarthroza, obezita BMI 36, diabetes melitus II. typu kompenzovaný dietou, lehká forma syndromu karpálního tunelu oboustranně. V posudkovém závěru se uvádí, že žalobce není plně invalidní dle § 39 odst. 1 zdp, není již nadále ani částečně invalidní dle § 44 zdp. Zdravotní stav není dlouhodobě nepříznivý. Na základě tohoto posouzení bylo vydáno rozhodnutí žalované ze dne 12.1.2010 o odnětí invalidního důchodu. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 25.1.2010 včas námitky, o kterých rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím dne 15.4.2010, kterým námitky zamítla a prvostupňové rozhodnutí potvrdila. Vycházela z nového posouzení zdravotního stavu žalobce ze dne 30.3.2010.

V založeném záznamu o jednání ČSSZ - oddělení námitkové a odvolací agendy LPS v Hradci Králové ze dne 30.3.2010 (posudek o invaliditě) je uveden pokračování 32Ad 11 /2010

výčet rozhodujících podkladů – lékařských zpráv o zdravotním stavu žalobce,

diagnostický souhrn onemocnění žalobce (zjištěn ve shodě s lékařem OSSZ) a výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti. Dle učiněného závěru žalobce není plně invalidní dle § 39 odst. 1 zdp, není již nadále ani částečně invalidní dle § 44 odst. 1 zdp ve znění účinném do 31.12. 2009. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nedosahuje ani 33%, rovněž se nejedná o zdravotní postižení odpovídající příloze č. 3 k vyhlášce č. 284/1995 Sb., umožňující soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek, ani se nejedná o zdravotní postižení odpovídající příloze č. 4 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. značně ztěžující obecné životní podmínky. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti do 31.12.2009 byla stanovena podle postižení uvedeného v kapitole XV, odd. B, položce 1 písm. b) přílohy č. 2 k cit. vyhlášce na 30% s tím, že takto stanovená míra se ve smyslu § 6 odst. 4,5 cit. vyhlášky nemění. Podle zdp účinného od 1.1.2010 žalobce není invalidní dle ustanovení § 39 odst. 1 zdp, nejedná se již o invaliditu prvního stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) zdp (tj. pokles pracovní schopnosti nejméně o 35%). Po 1.1.2010 je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII, položce 6b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které posudkový lékař stanovil míru poklesu pracovní schopnosti 30% v rámci tam uvedeného rozmezí 20-35%. Dále uvedl, že procentní míra poklesu se ve smyslu § 3 a § 4 cit. vyhlášky nemění.

V projednávané věci se jedná o dávku podmíněnou zdravotním stavem a v takovém případě je rozhodnutí soudu závislé především na odborném lékařském posouzení. Ve správním soudnictví ve věcech důchodového pojištění posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také jen PK MPSV nebo PK nebo komise), jak vyplývá z § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění. Z těchto důvodů požádal soud PK MPSV s pracovištěm v Hradci Králové o vypracování posudku, který byl vyhotoven po jednání konaném dne 21.9.2010, jemuž byl přítomen i žalobce. Komise zasedala v řádném složení za účasti odborného lékaře internisty, zdravotní stav žalobce hodnotila na podkladě spisové dokumentace OSSZ, ze spisové dokumentace ČSSZ - oddělení námitkové a odvolací agendy LPS pracoviště Hradec Králové a odborných lékařských nálezů v nich obsažených, na podkladě zdravotnické dokumentace od ošetřující praktické lékařky, na základě nálezů doložených k žalobě a z přešetření žalobce při jednání komise. V diagnostickém souhrnu PK označila tato zdravotní postižení žalobce: postižení drobných kloubů rukou a nohou, kolenních kloubů, bez doložené posudkově významné porušené funkční schopnosti, uzavírané jako psoriatická artritida v oblasti drobných kloubů rukou I-II. b-c, HLA B27 pozitivní, t.č. se střední klinickou aktivitou a poklesem humorální aktivity; ohraničené projevy lupénky s malou intenzitou; obezita (BMI 40,6); starší uzávěr v oblasti větvení vnitřní krkavice s velmi chabou rekanalizací dle CT vyšetření bez doložených posudkově významných klinických projevů; bolesti zad na podkladě lehkých degenerativních změn; hypertenze II. stupně kompenzovaná léky (od roku 2006) s lehkým postižením pokračování 32Ad 11 /2010

cév na očním pozadí; diabetes mellitus 2. typu (od roku 2008) kompenzovaný léky

bez doložených komplikací; počínající degenerativní změny kolenních kloubů; lehký úžinový syndrom středního nervu horních končetin (od roku 2007) bez porušené úchopové schopnosti; trávicí obtíže bez prokázané organické příčiny; psychické potíže hodnocené jako porucha přizpůsobivosti u polymorbidního pacienta v nepříznivé životní situaci (červen 2010). PK ve své posudku ocitovala rozhodující lékařské nálezy praktické lékařky, nálezy kožní, revmatologické, neurologické, interní, urologické, oční, diabetologické, hematologické, laboratorní, gastroenterologické, rtg vyšetření rukou a nohou, krční páteře, bederní páteře, CT vyšetření bederní páteře. PK ocitovala také nálezy, které jsou po datu vydání napadeného rozhodnutí.

Po jejich vyhodnocení stanovila za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti žalobce postižení drobných kloubů rukou a nohou, kolenních kloubů bez doložené posudkově významné porušené funkční schopnosti, uzavírané jako psoriatická artritida v oblasti drobných kloubů rukou I-II. b-c, HLA B27 pozitivní, t.č. se střední klinickou aktivitou a poklesem humorální aktivity. Procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanovila ve shodě s posudkem ČSSZ ze dne 30.3.2010 dle kapitoly XIII, odd. A, položky 6b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., na 25%. Odůvodnila, že uvedenou procentní míru pracovní schopnosti zvolila vzhledem k charakteru a průběhu základního onemocnění s přihlédnutím k ostatním objektivně doloženým obtížím vysokoškolsky vzdělaného žalobce. Pro užití § 3 a § 4 cit.vyhlášky nezjistila další posudkově významné skutečnosti. V posudkovém zhodnocení PK mimo jiné uvedla, že doložená rtg vyšetření a revmatologická vyšetření drobných kloubů rukou a nohou, kloubů kyčelních a kolenních neprokazují zánětlivé strukturální změny, ale dokládají pouze lehké degenerativní změny. Kloubní postižení proto PK hodnotí jako pomalu progredující formu. Vzhledem k tomu, že nebyly objektivizovány strukturální změny kloubů v důsledku zánětu ani jiné posudkově významné mimokloubní projevy základního onemocnění a dominují subjektivní potíže bez posudkově významného organického korelátu, hodnotí PK rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na dolní hranici procentního rozpětí (20-35%) podle kapitoly XIII, odd. A, položky 6b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. Dále uvedla, že kožní projevy lupénky jsou ohraničené s malou intenzitou a mají minimální vliv na pokles pracovní schopnosti u vysokoškolsky vzdělaného žalobce. Pokud jde o žalobcem uváděnou obezitu, PK uvedla, že v podkladové dokumentaci nebylo obezitologickým vyšetřením objektivizováno funkční postižení v důsledku obezity, žalobce se pro obezitu neléčil na odborném pracovišti a obezita má minimální vliv na pokles pracovní schopnosti žalobce. K diagnóze - starší uzávěr v oblasti větvení vnitřní krkavice PK uvedla, že podle MR vyšetření mozku ze dne 17.6. 2010 (po datu vydání napadeného rozhodnutí) a dle neurologických nálezů nebylo doloženo posudkově významné postižení funkce mozku. K dalším zdravotním postižením, a to bolestem zad, závratím, bolestem hlavy, brnění v prstech levé horní končetiny a bolestem hrudní páteře PK uvedla, že v rtg nálezech a CT vyšetření jsou popisovány pouze mírné degenerativní změny. Odborným neurologickým vyšetřením z 1.3. 2010 (MUDr.

pokračování 32Ad 11/ 2010

R., Jičín) nebylo prokázáno omezení hybnosti horních a dolních končetin.

K hypertenzi II. stupně PK odůvodnila, že dle odborných nálezů je krevní tlak žalobce zvýšen zejména v nálezech po datu vydání napadeného rozhodnutí. V podkladové dokumentaci nebyly prokázány posudkově významné jiné orgánové změny, interní vyšetření neprokázala poruchu srdeční funkce. Diabetes mellitus II. typu na perorální léčbě je s odkazem na doložené laboratorní nálezy dlouhodobě uspokojivě kompenzovaný. Mírné zhoršení je vykazováno po datu vydání napadeného rozhodnutí, což PK stejně jako u hypertenze odůvodňuje vlivem psychických potíží, léků, příp. dietní chybou. V případě trávicích potíží PK uvedla, že doloženými odbornými nálezy nebyla prokázána organická příčina potíží. Pokud jde o psychické potíže, PK konstatovala, že dne 14.6.2010 (po datu vydání napadeného rozhodnutí) žalobce vyhledal pomoc psychiatra. Z nálezu vyplývá, že se u žalobce jedná o rozvoj potíží s pocitem toho, že byl poškozen oduznáním částečné invalidity. Zdravotní stav po psychické stránce nelze dle PK hodnotit jako dlouhodobě nepříznivý.

PK se vyjádřila i k dalším diagnózám, které žalobce popsal ve svých námitkách ze dne 25.1. 2010 (srov. str. 12 písemného vyhotovení posudku) s tím, že nejsou posudkově rozhodné, neboť nemají dopad na pracovní schopnost žalobce.

PK posoudila i předchozí posudková hodnocení zdravotního stavu žalobce se závěrem, že posudek lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 16.12.2008, na jehož základě byl žalobci přiznán částečný invalidní důchod (pro postižení dle kap. XV, odd. B, položky 1 písm. b) přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. a stanovenou míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti 35%) označila za posudkový omyl, a to ve shodě s posudkem PK MPSV Hradec Králové ( v jiném složení) ze dne 16.6.2009. Podle PK byly v té době projevy lupénky minimální a ohraničené, rtg nález svědčil pouze o mírných degenerativních změnách bez zánětlivého postižení kloubů a nebyly prokázány laboratorní známky zánětu. Posudek lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 25.11.2009, na jehož základě byla žalobci oduznána invalidita pro učiněný závěr, že zdravotní stav není dlouhodobě nepříznivý, označila PK za posudkový omyl, neboť dle PK se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jedná. PK se ztotožnila se závěrem lékaře ČSSZ - oddělení námitkové a odvolací agendy LPS ze dne 30.3.2010 v neuznání invalidity a posouzení poklesu pracovní schopnosti žalobce podle kapitoly XIII, odd. A, položky 6b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., ale odlišně stanovila konečnou míru poklesu pracovní schopnosti (25%). V posudkovém výroku PK uvedla, že k datu vydání napadeného rozhodnutí nebyl žalobce invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%.

K posudku PK MPSV s pracovištěm v Hradci Králové ze dne 21.9.2010 (dále jen posudek PK) vznesl žalobce rozsáhlé výhrady. Opětovně (obdobně jako v námitkách) popsal průběh jednání před lékařem OSSZ, posléze v námitkovém řízení a ohradil se proti učiněným závěrům. Odejmutím invalidního důchodu se cítí ekonomicky poškozen, za 9 měsíců jde o částku cca 70 tisíc Kč.

Posudek PK označil za fraškovitý, mající pouze formální význam. Uvedl, že PK opakovaně zdůrazňuje jeho vysokoškolské vzdělání s cílem obhájit snížení procentní míry poklesu pracovní schopnosti o 10%. Žalobce je toho názoru, že v právu je spíše on s nárokem na zvýšení míry poklesu o 10% dle § 3 vyhl. č. 359/2009 Sb. Namítá neúplnost diagnostického souhrnu v porovnání s lékařskými zprávami a tendenci PK ke zlehčování jednotlivých nálezů odborných lékařů. Uvedl příklady ve vztahu k lehkému úžinovému syndromu, trávicím potížím, rtg rukou a krční páteře, rtg bederní páteře, hypertenzi, psoriáze. Ohradil se proti vlastnímu vyšetření při jednání komise odborným internistou. Namítal, že se PK striktně drží tabulkově administrativního hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti podle kapitoly XIII, odd. A, položky 6b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., podle které stanovila míru poklesu na 25%, přičemž 20% udělila v rámci procentního rozmezí a 5% udělila za ostatní zdravotní postižení. Dle názoru žalobce bylo možné udělit 30% (jako udělil posudkový lékař při námitkovém řízení) a dalších 10% za ostatní postižení, což by ve výsledku znamenalo 40% a podmínka „ponechání DIČ“ by byla splněna. V tom spatřuje zřejmý záměr PK potvrdit „odejmutí DIČ“. Nesouhlasí s tvrzením PK o neprokázaných zánětlivých strukturálních změnách, naopak ze zpráv internisty MUDr. Z. a revmatoložky MUDr. T. je zřejmé, „že tělo bojuje se zánětem, o čemž svědčí i zvýšené hodnoty leukocytů v krevních rozborech“. K obezitě uvedl, že je dlouhodobě vykazována a sledována internistou i diabetologem. Má za to, že lékaři PK zlehčují a bagatelizují závěry a zjištění ohledně prodělané mozkové příhody. Obdobně to dle žalobce platí i pro hypertenzi a diabetes, kdy v důsledku těchto onemocnění došlo ke změnám cév na očním pozadí a k nárůstu nitroočního tlaku jako rizika zeleného zákalu. Těmito potížemi trpěl již před datem vydání napadeného rozhodnutí, i když vyšetření proběhlo až po tomto datu. Poukázal na možnost hodnocení diabetu dle kapitoly IV, položky 2c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena v rozmezí 30-45%. Žalobce dovozuje, že hodnocení všech posudkových orgánů, zvláště pak PK MPSV je účelové, neobjektivní, podhodnocené, jeho zdravotní postižení jsou snižována, práce lékařů specialistů je znehodnocována s jediným cílem dospět k závěru o nesplnění podmínek pro ponechání invalidního důchodu. Posudek PK označil za likvidační.

Vzhledem k rozsáhlým námitkám žalobce k dosavadnímu posouzení jeho zdravotního stavu a za účelem co nejobjektivnějšího posouzení jeho zdravotního stavu, požádal soud PK MPSV s pracovištěm v Brně o vypracování nezávislého revizního posudku. Tato komise (dále také jen PK) vyhotovila svůj posudek dne 8.2.2011 za účasti odborné lékařky revmatoložky. Žalobce byl jednání komise přítomen, nebyl seznámen s posudkovým závěrem. Velmi obsáhlý posudek zahrnuje výpis ze zdravotní dokumentace a jednotlivých odborných lékařských nálezů včetně nových nálezů (po datu vydání napadeného rozhodnutí), které žalobce přinesl k jednání komise, diagnostický souhrn, vlastní posudkové hodnocení a posudkový závěr. PK po vyhodnocení posudkově rozhodných lékařských nálezů a na základě vlastního šetření konstatovala, že u žalobce jde o více zdravotních postižení. V popředí byly od roku 2008 bolesti drobných kloubů rukou a nohou a kolenních kloubů, které revmatolog dával do souvislosti s psoriázou-lupénkou.

PK uvedla, že z revmatologických nálezů vyplývá, že zánětlivá laboratorní aktivita byla dlouhodobě nízká a rtg nález na malých i velkých kloubech nepotvrdil strukturální změny zánětlivého původu, ale pouze lehké degenerativní změny. Jednalo se tedy o pouze lehkou formu postižení kloubů.

PK dále vyhodnotila, že kožní projevy psoriázy byly dlouhodobě ohraničené, málo intenzivní a stabilizované při zevní léčbě, bez dokumentovaného zhoršení s nutností intenzivní léčby ambulantně nebo za hospitalizace. Šlo o lehkou formu kožního postižení, bez dopadu na celkovou výkonnost organismu.

Pokud jde o hypertenzní nemoc, diabetes mellitus, zvýšenou hladinu kyseliny močové a narůstající obezitu v rámci metabolického syndromu, PK s odkazem na opakovaná interní vyšetření uvedla, že nebylo potvrzeno rozvinutí komplikací, funkční nebo morfologické orgánové změny, které by vedly k významnému objektivnímu poklesu výkonnosti orgánů nebo systémů. V průběhu času docházelo ke kolísání hodnot krevního tlaku i hladiny glykémií v závislosti na zevních i vnitřních faktorech. PK odůvodnila, že v kontrolovaném stavu je dopad výše uvedených interních onemocnění na celkovou výkonnost organismu mírný.

K páteřním obtížím PK uvedla, že při opakovaných rtg vyšetřeních byly zjištěny mírné věku a habitu odpovídající degenerativní změny. Jednalo se o lehkou funkční poruchu, která omezuje jen fyzicky nadměrně náročné aktivity. Syndrom karpálního tunelu nemá dle PK významný dopad na motoriku horních končetin.

PK dále uvedla, že v rámci vyšetření závrativých stavů bylo provedeno i vyšetření mozku, které konstatovalo starší postischemické změny, bez jakéhokoliv korelátu v objektivním neurologickém nálezu.

Při vyšetření zažívacího traktu nebyla prokázána funkčně významná patologie. Porucha přizpůsobení byla diagnostikována po rozhodnutí ČSSZ a jedná se o reaktivní poruchu z neurotického okruhu.

PK ve svém posudkovém závěru do 31.12.2009 uvedla, že se u žalobce jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou bylo kloubní postižení (zhodnocené výše). Míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti PK stanovila podle kap. XV, oddílu B, položky 1, písm. a) přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. na 15%. Odůvodnila, že hodnocení dle písm. a) uvedené položky, tedy odlišně od posudku lékaře ČSSZ ze dne 30.3.2010, volí PK pro nenaplnění medicínských kritérií uvedených v písm. b), tj. pro nepřítomnost podstatných rentgenologických a laboratorních zánětlivých změn. Z důvodu komplexu metabolických onemocnění a páteřních obtíží zvýšila PK hodnocení o 10%. Konečnou míru poklesu tak stanovila na 25%. Odůvodnila, že se nejedná o středně těžkou nebo těžkou formu kloubního onemocnění ve smyslu písm. c) a d) uváděné položky. Uvedla rovněž, že se nejedná o žádné postižení uvedené v přílohách č. 3 a 4 k cit. vyhlášce.

pokračování 32Ad 11 /2010

PK ve svém posudkovém závěru po 1.1.2010 uvedla, že se u žalobce jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou bylo kloubní postižení (zhodnocené výše). Míru poklesu pracovní schopnosti PK stanovila podle kap. XIII, oddílu A, položky 6b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. na 25%. Odůvodnila, že hodnocení ve středu procentního rozmezí (20-35%) použila z důvodu souběhu více zdravotních postižení, neboť samotnou rozhodující příčinu by hodnotila na dolní hranici procentního rozmezí, kterou by bylo ještě možné snížit podle § 4 odst. 1 cit. vyhl. pro kvalifikaci žalobce, pokud by se rozhodující postižení posuzovalo samostatně. PK dále uvedla, že pro změnu hodnocení podle § 3 odst. 1) a 2) cit. vyhlášky neshledala důvod, když ad odst. 1) ostatní zdravotní postižení již zohlednila použitím středu procentního rozmezí dané položky a když ad odst. 2) žalobce větší část pracovní kariéry nevykonával fyzicky náročnou práci. Odůvodnila také, že se nejedná o stav uvedený pod písmeny c) a d) stejné položky, neboť nejde o středně těžkou nebo těžkou formu kloubního postižení.

K předchozímu uznání částečné invalidity PK konstatovala, že zdravotní stav žalobce byl při prvoposouzení v roce 2008 nadhodnocen, protože ani tehdy nenaplňovalo kloubní postižení kritéria daná vyhláškou v kap. XV, odd. B, položce 1 písm. b). PK se vyjádřila i k námitkám žalobce co do hodnocení jednotlivých zdravotních postižení a vysvětlila, že zánětlivými strukturálními změnami jsou myšleny změny rentgenologické. Leukocytóza lehce nad hranicí normy je dokumentována dlouhodobě a i hematologické vyšetření, které bylo provedeno k vyloučení trombofilního stavu, ji hodnotilo jako mírnou, nezávažnou. Ostatní markery zánětu byly podle dokumentace trvale nízké. PK dále vysvětlila, že obezita sama nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti. Teprve následky a průvodní postižení, zvláště kardiopulmonálního systému nebo podpůrného a pohybového aparátu mohou zdůvodnit uznání poklesu pracovní schopnosti. Takové následky však nebyly u žalobce shledány. PK dále uvedla, že pokud je neurologický nález normální, je zřejmé, že prodělaná mozková ischémie nezanechala následky a tento stav neovlivňuje výkonnost organismu. Konečně PK odůvodnila, že metabolická onemocnění a hypertenze jsou rizikovými faktory, ale do budoucna. Pro posouzení pracovní schopnosti se však hodnotí objektivizovaný stav a stupeň poruchy orgánů nebo systémů a posuzování zdravotního stavu ve věci invalidity nemá v tomto smyslu preventivní charakter. Ke změnám na očním pozadí v rámci hypertenzní nemoci PK uvedla, že u žalobce jsou tyto změny I. stupně ze III. možných stupňů, jedná se tedy o lehké počínající změny. V rámci diabetu byly prokázány pouze začínající komplikace a občasné metabolické kolísání.

V posudkovém výroku PK uvedla, že k datu vydání napadeného rozhodnutí nebyl žalobce invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%.

Při jednání soudu žalobce setrval na podané žalobě. Přednesl své námitky a výhrady k posudku PK MPSV s pracovištěm v Brně, které v písemné podobě (6 listů) založil také do spisu. Dále předložil 4 lékařské zprávy (MUDr. R., neurologie

Jičín ze dne 24.11. 2008 a ze dne 1.3.2010, MUDr. R., Jičín, rtg vyšetření z 22.3.2010, MUDr. M., CT vyšetření páteře, nemocnice Jičín z 30.7.2009), dále ručně psaný přehled lékařských nálezů od roku 2004 do 22.3.2010, které nebyly vzaty v úvahu při hodnocení jeho zdravotního stavu, pouze červeně označené nálezy (rok 2009 a 2010) posudkové orgány zhodnotily a kopii průkazu diabetika.

Žalobce označil posudek PK MPSV v Brně za tendenční, účelový, obsahující souhrn nepravd, polopravd, překroucených informací a závěrů se záměrem stanovit závěr podle již předem daného scénáře. Žalobce se ohradil proti v posudku uvedenému výčtu jeho zaměstnání. Uvedl, že nikdy nebyl ředitelem ani vedoucím provozu NOVA Sobotka, nebyl ani zástupcem vedoucího OD Lidl. V posudku je uvedeno, že žalobce je posuzován k profesi vysokoškolsky vzdělaného pracovníka s administrativně technickou praxí. Opětovně zdůraznil, že má vysokoškolské vzdělání se zaměřením na provoz těžké vojenské techniky v poli, což je pro praktický život zcela nepoužitelné. Uvedl, že oficiálně má vysokoškolské vzdělání pouze pro armádní využití, v civilu má vzdělání středoškolské. Kromě armády nikdy administrativní práci nevykonával. Úřad práce v Jičíně od roku 2008 nezohledňuje jeho vysokoškolské vzdělání, zařadil ho mezi ostatní uchazeče všeobecně a i vzhledem ke zdravotním problémům pro něho nemá žádnou vhodnou práci. Domnívá se, že jeho kvalifikační potenciál je omezený úzkou specializací a připouští proto možnost zvýšení procentního hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti podle § 3 vyhl. č. 359/2009 Sb.

Opětovně namítal, že diagnostický souhrn je neúplný, jednotlivé diagnózy jsou zlehčovány a podhodnoceny. PK své hodnocení postavila na teoretické bázi bez akceptace skutečného stavu posuzovaného, jeho vjemových pocitech a možnostech přizpůsobení. Oponuje, že jeho postižení jsou pouze lehká (psoriáza, psoriatická artritida, diabetes, hodnoty krevního tlaku, glykémií, rtg vyšetření páteře a kloubů ), dle jeho názoru PK své hodnocení opírá o neúplné informace z lékařských nálezů. Žalobce opakovaně polemizuje o stanovení konečné míry poklesu pracovní schopnosti s možným využitím navýšení o 10% a tím splnění podmínky pro ponechání invalidního důchodu.

K dotazu soudu žalobce uvedl, že do července roku 2007 pracoval v OD Lidl v Jičíně jako skladník, pokladní, prodavač. Poté byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti a od 16.3.2009 začal pobírat částečný invalidní důchod. Po celou dobu pobírání invalidního důchodu byl v evidenci úřadu práce a žádná vhodná práce mu nebyla nabídnuta. K dalšímu dotazu soudu, které zdravotní postižení z diagnostického souhrnu ho nejvíce obtěžuje uvedl, že je to právě souhrn zdravotních postižení, nejvíce však kloubní onemocnění související s psoriatickou artritidou. Žalobce dále namítal, že pokud PK v Hradci Králové ve svém posudku ze dne 21.9. 2010 označila posudek lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 25.11. 2009, který konstatoval míru poklesu pracovní schopnosti 0%, za posudkový omyl, pak žalovaná vydala své rozhodnutí na základě posudkového omylu. Navrhl zrušení napadeného rozhodnutí. Náklady řízení nežádal.

pokračování 32Ad 1101 /20

Pověřená pracovnice žalované s ohledem na shodné závěry všech posudkových orgánů, které nepotvrdily trvání invalidity, navrhla zamítnutí žaloby. Náklady řízení nežádala.

Soud hodnotil provedené důkazy jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy provedenými v řízení před správním orgánem (§ 77 odst. 2 s. ř. s.) a po provedeném dokazování v návaznosti na příslušná zákonná ustanovení dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Pro přehlednost soud uvádí následující rekapitulaci:

Posudkem lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 16.12.2008 byl žalobce uznán částečně invalidním podle § 44 odst. 1 zdp s datem vzniku invalidity od 15.11. 2008. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti byla stanovena podle kap. XV, oddílu B, položky 1 písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. na 35%. Žalobci byl rozhodnutím žalované č. II. ze dne 25.2.2009 přiznán částečný invalidní důchod od 16.3.2009 (do 15.3.2009 mu byly vypláceny nemocenské dávky).

Rozhodnutím žalované č. I. ze dne 25.2.2009 byla zamítnuta žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 39 zdp s odvoláním na posudek lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 16.12.2008, dle kterého je žalobce částečně invalidní. O tom bylo vydáno rozhodnutí č. II. (viz výše). Proti rozhodnutí č. I. brojil žalobce žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové (vedeno pod sp. zn. 32 Az 25/2009). V rámci soudního řízení byl dne 16.6.2009 vyhotoven posudek PK MPSV s pracovištěm v Hradci Králové se závěrem, že k datu vydání napadeného rozhodnutí (25.2.2009) zdravotní stav žalobce neodpovídal žádnému stupni invalidity. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti byla stanovena podle kap. XIV, položky 4, písm. a) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. na 10% (tj. nemoci kůže, psoriáza, ohraničené formy, malá intenzita procesu). PK také uvedla, že posudek lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 16.12.2008 považuje za posudkový omyl, neboť projevy lupénky jsou minimální a ohraničené, podle odborného kožního nálezu není kloubní postižení, rtg nález svědčí pouze o věku přiměřených degenerativních změnách bez zánětlivé usurace kloubů. Po vyhotovení posudku PK vzal žalobce žalobu zpět a soud řízení zastavil (usnesením ze dne 13.8. 2009).

V rámci plánované kontrolní lékařské prohlídky byl zdravotní stav žalobce posouzen posudkem lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 25.11.2009 a na jeho základě vydala žalovaná ČSSZ dne 12.1. 2010 rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu. Z důvodu podaných námitek proti rozhodnutí žalované ze dne 12.1.2010 byl zdravotní stav žalobce posouzen lékařem ČSSZ- oddělení námitkové a odvolací agendy LPS v Hradci Králové dne 30.3.2010. V rámci přezkumného soudního řízení byl zdravotní stav žalobce posouzen PK MPSV s pracovištěm v Hradci Králové ze dne 21.9.2010 a PK MPSV s pracovištěm v Brně ze dne 8.2.2011 (jejich závěry jsou popsány výše).

Do 31.12.2009 platilo, že podle ustanovení § 44 odst. 1 zdp byl pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%. Dle odst. 2 byl pojištěnec částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Podle ustanovení § 39 odst. 1 zdp byl pojištěnec plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, nebo b) byl schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnců se do 31.12. 2009 posuzovaly podle prováděcí vyhlášky č. 284/1995 Sb., a jejích příloh.

Zákonem č. 306/2008 Sb. byl s účinností od 1.1.2010 novelizován zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (zdp).

Od 1.1. 2010 je invalidita upravena v ustanovení § 39 zdp následovně: (1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. (2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Procentní míry poklesu pracovní schopnosti se od 1.1.2010 posuzují podle vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).

Podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 359/2009 Sb. je pro stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti nutné určit zdravotní postižení, která jsou příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce, a jejich vliv na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.

Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce (odst. 3 cit. ustanovení).

§ 3 citované vyhlášky zní takto: (1) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů. (2) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání,

zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů. (3) Zvýšení horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti podle odstavců 1 a 2 nesmí v úhrnu převýšit 10 procentních bodů.

§ 4 citované vyhlášky zní následovně: (1) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce nemá vliv, popřípadě má jen nepodstatný vliv na schopnost pojištěnce využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti a v důsledku toho je pokles pracovní schopnosti pojištěnce menší, než odpovídá dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto dolní hranici snížit až o 10 procentních bodů. (2) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce je stabilizovaný nebo pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení a v důsledku toho je pokles pracovní schopnosti pojištěnce menší, než odpovídá dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto dolní hranici snížit až o 10 procentních bodů. (3) Snížení dolní hranice míry poklesu pracovní schopnosti podle odstavců 1 a 2 nesmí v úhrnu převýšit 10 procentních bodů.

Rozhodnutí o nároku na invalidní důchod je závislé především na lékařském odborném posouzení. Soud, který sám nemá odborné medicínské znalosti, vycházel při hodnocení důkazů z provedených odborných lékařských posouzení zdravotního stavu žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí. Všechny posudkové orgány se shodly v posudkovém hodnocení a závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí nebyl žalobce částečně invalidní ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1a 2 zdp, nebyl ani plně invalidní dle § 39 odst. 1 zdp ve znění účinném do 31.12.2009 a dále, že nebyl invalidní dle § 39 odst. 1 zdp ve znění účinném od 1.1.2010.

Ze závěrů všech posudků PK MPSV (PK MPSV v Hradci Králové ze dne 16.6. 2009-předchozí soudní řízení, PK MPSV v Hradci Králové ze dne 21.9.2010 (v jiném složení) a PK MPSV v Brně ze dne 8.2.2011) nelze přehlédnout, že hodnotí posudek lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 16.12.2008, na jehož podkladě byl žalobci od 16.3.2009 přiznán částečný invalidní důchod, jako posudkový omyl. Své posudkové hodnocení opřely o výsledky z odborných lékařských nálezů a podle nich pak stanovily charakter a závažnost rozhodujícího zdravotního postižení (viz výše), které nedosahuje takové míry poklesu pracovní schopnosti, aby odůvodnilo přiznání resp. ponechání invalidního důchodu (do 31.12.2009 částečného invalidního důchodu).

Přestože posudek ČSSZ - oddělení námitkové a odvolací agendy LPS a citované posudky PK MPSV hodnotí zdravotní stav žalobce jako dlouhodobě nepříznivý, na rozdíl od posudku lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 25.11.2009, na jehož základě byl žalobci rozhodnutím žalované ze dne 12.1.2010 odejmut invalidní důchod a napadeným rozhodnutím žalované ze dne 15.4. 2010 toto rozhodnutí

pokračování 32Ad 11 /2010

potvrzeno, nemá toto odlišné posudkové hodnocení vliv na zákonnost žalobou

napadeného rozhodnutí, neboť žádný z posudkových orgánů nepotvrdil splnění podmínek pro ponechání invalidního důchodu. Žalobcem v tomto směru vznesená námitka je proto irelevantní.

Ze všech podání žalobce je patrné, že odnětí invalidního důchodu pociťuje jako útok vůči své osobě, posudkové orgány osočuje z předem jasného záměru mu nevyhovět. Soud je nucen konstatovat, že žalobce coby medicínský laik přeceňuje některé nálezy v lékařských zprávách a sám jim přisuzuje závažnější charakter, než jaký jim při celkovém hodnocení s přihlédnutím ke všem skutečnostem a poznatkům lékařské vědy přiznává odborný lékař s posudkovou atestací (posudkový lékař OSSZ, lékař ČSSZ - oddělení námitkové a odvolací agendy LPS, lékaři PK MPSV).

Soud považuje za nutné zdůraznit a vysvětlit, a to vzhledem k opakovaným a mylným námitkám žalobce, že posudkový orgán je oprávněn a povinen stanovit míru poklesu pracovní schopnosti v rámci prováděcí vyhláškou daného procentního rozpětí pro hodnocení zdravotního postižení v té které kapitole, oddílu a položce. Využitím ustanovení § 3 a § 4 vyhlášky č. 359/2009 Sb. (viz citace výše), je možné pouze zvýšit horní hranici nebo snížit dolní hranici stanovené míry poklesu pracovní schopnosti až o 10%. Je-li proto míra poklesu pracovní schopnosti stanovena ve středním pásmu daného rozpětí i s případným zohledněním více zdravotních postižení, není již možné provést další navýšení této míry o 10%. Dle těchto kritérií je rovněž možné zohlednit dosažené vzdělání. Podle názoru soudu posudkové orgány v projednávaném případě postupovaly v souladu i s těmito ustanoveními.

K žalobní námitce o neúplném výčtu diagnóz a neuvedení všech lékařských nálezů, soud odkazuje na velmi podrobné posudky obou PK a jejich závěry, které na četné námitky žalobce reagovaly a svůj posudkový závěr náležitě vysvětlily. Soud doplňuje, že vzhledem k přiznání invalidního důchodu v roce 2009 (posuzováno k listopadu 2008), nebylo nutné do výčtu hodnocených lékařských nálezů uvádět nálezy před rokem 2009. Vzhledem k tomu, že obě PK dospěly k závěru, že invalidní důchod byl žalobci přiznán na základě posudkového omylu (posudek lékaře OSSZ v Jičíně ze dne 16.12.2008), není chybou v posudkovém hodnocení, že nebylo zdůvodněno v čem se zdravotní stav žalobce zlepšil oproti roku 2008.

Soud své konečné rozhodnutí opírá o shodné závěry PK MPSV v Hradci Králové ze dne 21.9.2010 a PK MPSV v Brně ze dne 8.2.2011, jejichž závěry potvrdily správnost žalobou napadeného rozhodnutí.

Soud konstatuje, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, neboť žalobce nesplňoval podmínky pro ponechání invalidního důchodu dle 39 odst. 1 zdp, tj. nebyl prokázán pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Soud dále dodává, že subjektivní potíže a stesky žalobce, byť nijak nezpochybňuje a nezlehčuje jejich existenci, pokud nebudou doloženy odpovídajícími objektivními lékařskými nálezy (ve smyslu zhoršení zdravotního stavu), nemohou být samy o sobě podkladem pro přiznání resp. ponechání invalidního důchodu. Je namístě zdůraznit, že otázka invalidity žalobce byla řešena pokračování 32Ad 11 /2010

v souladu s ust. § 75 odst. l s. ř. s. k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované

(15.4. 2010), a proto případné zhoršení zdravotního stavu a z toho vyplývající skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti nároku na tuto dávku, ke kterým by došlo po tomto datu, je možné řešit pouze na základě nové žádosti podané u příslušné OSSZ.

S ohledem ke shora uvedenému soudu nezbylo, než v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodňuje ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., když žalobce nebyl ve věci úspěšný a správnímu orgánu, který měl ve věci úspěch, toto právo nenáleží dle odst. 2 tohoto zákonného ustanovení.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 28. února 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru