Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 10/2015 - 59Usnesení KSHK ze dne 17.05.2016

Prejudikatura

5 Ca 105/2006 - 123


přidejte vlastní popisek

32Ad 10/2015 - 59

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce: L. J., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invalidní důchod, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 4. 2015, č. j. 6305191519/46091-KRM,

takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 4. 2015, č. j.

6305191519/46091-KRM se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 23. 4. 2015, č. j. 6305191519/46091-KRM, jímž zamítla námitky žalobce a potvrdila své prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29. 1. 2015, č.j. 630 519 1519, kterým žalobci snížila od 12. 3. 2015 výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně podle § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. V žalobě žalobce namítal nesouhlas s posouzením svého zdravotního stavu s přesvědčením, že má nárok na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně.

V průběhu řízení před soudem byl za účelem posouzení a zhodnocení zdravotního stavu žalobce v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění soudem vyžádán posudek od Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také jen PK MPSV) v Hradci Králové.

Soud zaslal žalované posudek PK MPSV v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2016 ve znění doplňujícího posudku ze dne 19. 2. 2016, dle jehož závěru byl žalobce ode dne 14. 1. 2015 invalidní pro invaliditu druhého stupně (a žalobce s uvedeným závěrem posudkové komise souhlasil) s dotazem, zda vzhledem k uvedenému posudkovému závěru bude postupovat dle § 62 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“).

Dne 16. 3. 2016 žalovaná soudu sdělila, že hodlá žalobce plně uspokojit ve smyslu ustanovení § 62 s. ř. s. a žádá z tohoto důvodu o stanovení lhůty, v níž je třeba takové rozhodnutí vydat.

Podle § 62 odst. 1 s. ř. s. platí, že dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí. Svůj záměr navrhovatele uspokojit sdělí správní orgán soudu a vyžádá si správní spisy, pokud je již soudu předložil. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení předseda senátu stanoví lhůtu, v níž je třeba rozhodnutí vydat a oznámit je navrhovateli a soudu. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení, dojde-li oznámení odpůrce o vydání nového rozhodnutí soudu, vyzve soud navrhovatele, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil, zda je postupem správního orgánu uspokojen. Podle odstavce 4 citovaného ustanovení, soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen.

Usnesením ze dne 16. 3. 2016 soud stanovil žalované lhůtu k vydání nového rozhodnutí ve smyslu ust. § 62 odst. 2 s. ř. s.

Žalovaná soudu dne 26. 4. 2016 oznámila, že dne 19. 4. 2016 vydala nové rozhodnutí č. j. 1-2R-19.4.2016-425/630 519 1519, kterým žalobce upokojila ve smyslu § 62 odst. 1 s.ř.s. a navrhla, aby soud řízení zastavil. Podle citovaného rozhodnutí byl žalobci ode dne 12. 3. 2015 snížen invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně a činí 8 356 Kč měsíčně. Navrhla, aby soud řízení zastavil. Citované rozhodnutí přiložila.

Soud ve smyslu ustanovení § 62 odst. 3 s. ř. s. následně vyzval žalobce k vyjádření, zda byl postupem správního orgánu uspokojen.

Podáním ze dne 10. 5. 2016, doručeným soudu dne 12. 5. 2016, žalobce sdělil, že obdržel nové rozhodnutí žalované ze dne 19. 4. 2016, kterým byl plně uspokojen ve smyslu ust. § 62 odst. 1 s. ř. s. a navrhl, aby soud řízení zastavil.

Podle § 47 písm. b) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, prohlásí-li navrhovatel, že byl postupem správního orgán plně uspokojen (§ 62 s. ř. s.).

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že žalobce byl postupem správního orgánu uspokojen, což výslovně prohlásil, a proto soud řízení dle ust. § 47 písm. b) s. ř. s. zastavil.

Protože řízení bylo zastaveno, soud výrokem II. určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s. ř. s.).

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 17. května 2016

JUDr. Ivona Šubrtová v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru