Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 A 2/2017 - 12Usnesení KSHK ze dne 12.04.2017

Prejudikatura

Nad 13/2007 - 39


přidejte vlastní popisek

32A 2/2017- 12

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce: M. M., st. příslušnost X, zastoupen Mgr. Ing. Vlastimilem Mlčochem, advokátem se sídlem Sekaninova 1204/36, 128 00 Praha 2, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24. března 2017, č.j. CPR-28677-2/ČJ-2016-930310-V237, takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 11. 4. 2017, doručenou téhož dne Krajskému soudu v Hradci Králové, domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 24. března 2017, č.j. CPR-28677-2/ČJ-2016-930310-V237, kterým bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozhodnutí Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ze dne 7. 11. 2016, č.j. KRPA-107369-69/ČJ-2015-000022, ve věci správního vyhoštění.

Krajský soud předtím, než se začal zabývat samotnou žalobou, zkoumal ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), zda je k projednání věci místně příslušný.

Podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Zvláštní zákon, v daném případě zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 172 odst. 6 místní příslušnost krajského soudu podle hlášeného pobytu cizince v den podání žaloby, to však neplatí v případě, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění. Z tohoto důvodu je místní příslušnost krajského soudu při přezkumu rozhodnutí o správním vyhoštění dána ustanovením § 7 odst. 2 s. ř. s., tedy sídlem správního orgánu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni.

Jak vyplývá z napadeného rozhodnutí, jako správní orgán prvního stupně rozhodovala Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. Sídlo tohoto správního orgánu se nachází v obvodu Městského soudu v Praze, a proto věc přísluší k rozhodnutí Městskému soudu v Praze (podle § 9 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů platí, že v obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze), nikoli Krajskému soudu v Hradci Králové.

Podle ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Hradec Králové 12. duben 2017

JUDr. Ivona Šubrtová v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Škopová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru