Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 9/2012 - 15Usnesení KSHK ze dne 02.03.2012


přidejte vlastní popisek

31Af 9/2012-15

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce Ing. R. B., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Horova 17, v řízení v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. prosince 2011, čj. 7862/11-1500-601040,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal přezkoumání zákonnosti shora uvedeného rozhodnutí žalovaného.

Žaloba směřující proti rozhodnutí správního orgánu podléhá soudnímu poplatku 3.000,-- Kč (pol. 18 bod 2a/ sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona).

Žalobce při podání žaloby soudní poplatek neuhradil, krajský soud ho proto vyzval, aby soudní poplatek za řízení o žalobě proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného uhradil do 2 týdnů od doručení výzvy. Zároveň ho v souladu s ust. § 9 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Žalobci byla výzva doručena dne 8.2.2012, lhůta k zaplacení poplatku uplynula 22.2.2012. Do vydání tohoto usnesení soudní poplatek nebyl uhrazen. Krajský soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku (§ 9 odst. 1 zák. č. 549/1992 Sb., o soudních poplatcích).

Protože řízení skončilo zastavením, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 2. března 2012

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru