Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 85/2011 - 13Usnesení KSHK ze dne 11.10.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

31Af 85/2011-13

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce F. Š., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. srpna 2011, čj. 5104/11-1100-604189 takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 22.8.2011 domáhal zrušení shora identifikovaného rozhodnutí.

Žaloba směřující proti rozhodnutí správního orgánu podléhá soudnímu poplatku 2.000,-- Kč (pol. 14a bod 2a sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona). Protože žalobce poplatek nezaplatil, krajský soud jej vyzval, aby tak učinil ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení výzvy. Zároveň jej v souladu s ust. § 9 odst. 3 cit. zákona poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Žalobci bylo usnesení doručeno postupem stanoveným ust. § 42 odst. 5 s.ř.s. a § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.9.2011.

Ke dni vydání tohoto usnesení nebyl soudní poplatek žalobcem uhrazen. Krajský soud proto řízení v souladu s ust. § 47 písm. c/ s.ř.s. a § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastavil.

Protože řízení skončilo zastavením, účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s.ř.s.). Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 11. října 2011

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru