Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 8/2016 - 207Rozsudek KSHK ze dne 16.08.2017

Prejudikatura

1 Afs 100/2009 - 63


přidejte vlastní popisek

Číslo jednací: 31Af 8/2016 - 207

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394, se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 6 000 Kč, a to do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Finanční úřad pro Královéhradecký kraj (dále též pouze „správce daně“) platebními výměry ze dne 13. 6. 2014, č. j. 1138150/14/2700-04702-605650 a č. j. 1138152/14/2700-04702-605650, vyměřil žalobci odvody za porušení rozpočtové kázně podle § 139 a § 147 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“), a podle § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 29. 12. 2011 (dále jen „zákon o rozpočtových

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

pravidlech“). Prvním z uvedených platebních výměrů byl žalobci vyměřen odvod do státního rozpočtu ve výši 342 000 Kč, druhým ze zmíněných platebních výměrů odvod do Národního fondu II ve výši 1 938 000 Kč. K odvolání žalobce žalovaný v záhlaví specifikovanými rozhodnutími změnil první platební výměr tak, že snížil vyměřený odvod na 48 960 Kč, a druhý platební výměr tak, že snížil vyměřený odvod na 277 440 Kč. Žalobce napadl uvedená rozhodnutí žalovaného společnou žalobou.

[2] Správce daně vyměřil odvody po provedení kontroly použití peněžních prostředků poskytnutých žalobci na projekt „Zavedení nového systémového ICT v podmínkách tiskárny Horáček“. Žalobce obdržel na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2009 celkovou částku 2 280 000 Kč (z toho 1 938 000 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které byly kryty prostředky z rozpočtu Evropských společenství, a 342 000 Kč z ostatních prostředků státního rozpočtu). Správce daně dospěl k závěru, že žalobce při realizaci projektu nedodržel termín splnění závazných ukazatelů stanovený v podmínkách pro poskytnutí dotace, které byly nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“). Původně byl v Podmínkách stanoven termín 30. 11. 2010, který byl dodatkem č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Podmínkám změněn na 30. 4. 2011. Dodatek č. 2 k rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Podmínkám (kterým byl termín opět změněn, a to na 30. 11. 2011), poskytovatel dotace podepsal teprve dne 20. 5. 2011. V době uplynutí dodatkem č. 1 stanoveného termínu (tj. dne 30. 4. 2011) tedy nebylo dosud rozhodnuto o opětovné žádosti žalobce o změnu termínu splnění závazných ukazatelů, přičemž žalobce tento termín nedodržel. Další porušení rozpočtové kázně správce daně spatřoval v tom, že žalobce porušil zákaz přemístění dlouhodobého

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

hmotného majetku a nehmotného majetku mimo podporovaný region. Žalobce totiž umístil dne 6. 6. 2012 pořízený hardware mimo podporovaný region NUTS II, do společnosti Master DC Praha, čímž nedodržel lhůtu 3 let, ve které nesměl přemístit pořízený majetek mimo podporovaný region.

[3] Žalovaný se v žalobou napadených rozhodnutích ztotožnil se závěry správce daně, podle nichž došlo k popsaným porušením rozpočtové kázně, konstatoval nicméně, že správce daně nevyměřil odvody v souladu se zásadou přiměřenosti. Žalovaný proto vyměřené odvody snížil následujícím způsobem. Za nedodržení termínu pro splnění závazných ukazatelů stanovil odvod ve výši 3 % z částky dotace stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. 68 400 Kč). Odvod za nedodržení povinnosti zákazu přemístění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ponechal ve stejné výši, v jaké jej stanovil správce daně, tedy ve výši 60 % ceny hardwaru, který nebyl umístěn v podporovaném regionu (tj. 258 000 Kč). Celkový odvod za obě porušení rozpočtové kázně tak činil 326 400 Kč, tuto částku pak žalovaný rozdělil podle podílu poskytnutých prostředků – 85 % ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které byly kryty prostředky z rozpočtu Evropských společenství, a 15 % z ostatních prostředků státního rozpočtu. Žalovaný tedy změnil první z výše uvedených platebních výměrů tak, že snížil vyměřený odvod na 48 960 Kč (15 % z 326 400 Kč), a druhý z těchto platebních výměrů tak, že snížil vyměřený odvod na 277 440 Kč (85 % z 326 400 Kč).

II. Shrnutí argumentace obsažené v žalobě

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

[4] Žalobce předně uvedl, že správce daně ve zprávě o daňové kontrole pouze konstatoval porušení podmínek, za nichž mu byla udělena dotace, nijak se však nevyrovnal s žalobcem předestřenými argumenty a předloženými důkazními prostředky. Na ty nijak nereagoval ani žalovaný.

[5] V daňovém řízení žalobce argumentoval tím, že dle rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2009 a Podmínek byl, coby příjemce dotace, oprávněn požádat jejího poskytovatele o změnu Podmínek či rozhodnutí o poskytnutí dotace, přičemž taková žádost musela být podána před termínem, v němž měla být daná povinnost splněna. Tímto způsobem žalobce postupoval (dvakrát v rámci daného projektu), což dokládá opisem z nástěnky systému eAccount a dodatkem č. 2 k rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Podmínkám – oba zmíněné dokumenty přiložil k žalobě. Dále k žalobě přiložil jím vyžádaná vyjádření L. M. (ředitelky odboru interního auditu a kontroly agentury CzechInvest) a Ing. J. K. (z Ministerstva průmyslu a obchodu). Podle žalobce je „proti selskému rozumu“ a v rozporu se zásadami právní jistoty a legitimního očekávání situace, kdy orgán, který vydá rozhodnutí a prověřuje jeho plnění, konstatuje, že byly splněny podmínky pro výplatu dotace, tedy nedošlo k porušení rozpočtové kázně, a jiný orgán z týchž skutečností dovodí pravý opak. Navíc bez jakékoliv reakce na přednesená zdůvodnění a důkazní prostředky. Finanční orgány byly dle žalobce povinny řídit se rozhodnutím o poskytnutí dotace, Podmínkami a dodatky k nim.

[6] Žalobce tedy namítl, že finanční orgány postupovaly v rozporu s § 92 odst. 2 a § 115 odst. 2 daňového řádu, neboť nezjistily dostatečně spolehlivě skutkový stav a neprovedly

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

žalobcem navržené důkazní prostředky, aniž by uvedly důvody jejich neprovedení. Žalobce dále namítl porušení § 8 daňového řádu, které spatřuje v tom, že správce daně a žalovaný „ignorovali“ jeho návrhy a nerespektovali rozhodnutí vydaná oprávněným orgánem, zejména dodatek č. 2 k rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Podmínkám, jehož platnost oprávněný orgán stanovil na 1. 4. 2011. Dle žalobce tím došlo zároveň k porušení § 5 daňového řádu. Žalovaný se dále nevypořádal se všemi odvolacími důvody, zejména pak s následujícími důvody: 1. rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně Podmínek) bylo v právní moci; 2. Podmínky byly součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, stejně jako dodatky č. 1 a 2; 3. návrhy na změny podmínek byly podány včas, tj. vždy před termínem, kdy mělo dojít ke splnění povinnosti; 4. účel dotace byl zcela naplněn, což před poukázáním dotace prověřil její poskytovatel, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle žalobce není možné, aby postupoval dle pokynů poskytovatele dotace a po více než třech letech se dozvěděl, že tento postup byl v rozporu se zákonem, aniž by bylo zjištěno, že by v rámci původního řízení kohokoliv uvedl v omyl či cokoliv zatajil.

[7] Žalobce navrhl zrušení napadených rozhodnutí žalovaného a vrácení věcí žalovanému k dalšímu řízení.

III. Shrnutí vyjádření žalovaného

[8] Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce opětovně požádal o změnu Podmínek dne 22. 4. 2011, tedy 8 dnů před uplynutím termínu pro splnění závazných

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

ukazatelů stanovených dodatkem č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Podmínkám. Žalobce mohl a měl předpokládat, že poskytovatel o jeho žádosti do stanoveného termínu nerozhodne; měl tedy žádat o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek s dostatečným předstihem.

[9] K námitce, podle níž jsou finanční orgány povinny řídit se správními rozhodnutími poskytovatele dotace, žalovaný uvedl, že dotace byla sice žalobci poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, tomuto ministerstvu však nepřísluší výkon správy odvodů za porušení rozpočtové kázně. Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně vykonávaly v předmětném roce územní finanční orgány. Přiznání dotace vydané jejím poskytovatelem není aktem, kterým by bylo prokázáno, že nemohlo dojít k porušení rozpočtové kázně.

[10] K naplnění účelu dotace žalovaný uvedl, že účel dotace nelze chápat v zúženém pojetí, tedy že se jedná pouze o samotné provedení dotačního projektu, ale je nutné pod tento pojem podřadit i široké spektrum navazujících podmínek. Poskytnuté prostředky tak lze čerpat oprávněně jen tehdy, pokud bude příjemce dotace postupovat rovněž v intencích podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.

[11] Dle žalovaného je rovněž nutné vzít v potaz, že se nejedná o vlastní prostředky příjemce dotace, nýbrž o prostředky z cizích zdrojů, se kterými může příjemce nakládat řádným způsobem pouze tehdy, splní-li poskytovatelem stanovené podmínky.

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

IV. Ústní jednání

[12] Při jednání konaném dne 10. 8. 2017 žalobce ve vztahu k vytýkanému pochybení spočívajícímu v nedodržení stanovené lhůty uvedl, že požádal příslušné orgány o její prodloužení ještě před jejím uplynutím. Ve svém postupu tedy neshledává nic nezákonného, stejný názor měl i poskytoval dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a CzechInvest. K druhému vytýkanému pochybení spočívajícímu v tom, že server nebyl umístěn v požadované lokalitě, žalobce uvedl, že k přemístění hardwaru došlo z objektivních důvodů, o dané otázce navíc jednal s CzechInvestem. Žalobce dále namítl, že finanční správa neměla pravomoc provádět jakoukoliv kontrolu, rozhodnutí správce daně i žalovaného jsou tedy nicotná. Na podporu svých tvrzení týkajících se přesunu hardwaru žalobce předložil při jednání listinné důkazy.

[13] Žalovaný uvedl, že v průběhu daňové kontroly bylo jednoznačně prokázáno porušení podmínek stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace. Žalobce porušil rozpočtovou kázeň, pokud požádal o změnu termínu 8 dnů před uplynutím lhůty, mohl totiž předpokládat, že příslušný správní orgán o jeho žádosti nemůže včas rozhodnout. Žalovaný dále odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2017, č. j. 2 Afs 334/2016 – 42, dle nějž poskytovatel dotace není tím, kdo určuje, zda poskytnuté prostředky byly čerpány zákonně. Jeho stanoviska nejsou pro kontrolující finanční orgán závazná. K důkazům předloženým žalobcem při jednání uvedl, že je finanční orgány neměly při kontrole k dispozici, a proto vycházely z podmínek daných rozhodnutím o poskytnutí dotace, v nichž bylo jasně

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

stanoveno, že hmotný majetek nesmí být přemísťován mimo region. Žalovanému nebylo rovněž známo, že by poskytovatel dotace dal k tomuto přemístění jakýkoliv souhlas.

V. Posouzení věci krajským soudem

[14] Krajský soud přezkoumal napadená rozhodnutí v řízení podle části třetí hlavy druhé dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Žalobu shledal částečně důvodnou.

[15] Předmětem přezkumu v posuzované věci jsou výše specifikované odvody vyměřené žalobci za porušení rozpočtové kázně, které finanční orgány spatřovaly předně v tom, že při realizaci projektu, na nějž obdržel dotaci, nedodržel termín splnění závazných ukazatelů stanovený v podmínkách pro poskytnutí dotace. Správce daně a žalovaný dále žalobci vytkli porušení zákazu přemístění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku mimo podporovaný region (v podrobnostech viz body [1] až [3] výše).

[16] Žalobce v žalobě uplatnil konkrétní námitky [žalobní body splňující náležitosti předepsané v § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.] toliko ve vztahu k prvnímu z uvedených vytýkaných pochybení, tj. k nedodržení termínu splnění závazných ukazatelů stanoveného v Podmínkách. Námitky, kterými zpochybňuje závěr finančních orgánů o porušení rozpočtové kázně spočívající v přemístění majetku pořízeného z dotačních prostředků mimo podporovaný region, žalobce poprvé vznesl během jednání konaného dne 10. 8. 2017. Tedy až po uplynutí

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

lhůty pro podání žaloby stanovené v § 72 odst. 1 s. ř. s. Podle § 71 odst. 2 s. ř. s. lze přitom rozšířit žalobu proti rozhodnutí správního orgánu o další žalobní body jen ve lhůtě pro podání žaloby. Krajský soud se proto, v souladu s dispoziční zásadou, kterou je řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ovládáno, zabýval pouze námitkami týkajícími se nedodržení termínu splnění závazných ukazatelů stanoveného v Podmínkách. Námitkami týkajícími se přemístění hardwaru mimo podporovaný region, které žalobce uplatnil během jednání, stejně jako důkazy, které v souvislosti s těmito námitkami při jednání předložil, se krajský soud nebyl oprávněn zabývat.

[17] Žalobce dále při jednání namítl, že finanční správa neměla v posuzované věci pravomoc provádět jakoukoliv kontrolu, což dle jeho názoru způsobuje nicotnost napadených rozhodnutí správce daně i žalovaného. Také tuto námitku žalobce poprvé uplatnil až po uplynutí lhůty pro podání žaloby, avšak otázkou, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, které vyvolávají jeho nicotnost, je soud povinen se zabývat z úřední povinnosti a případnou nicotnost vyslovit i bez návrhu (§ 76 odst. 2 s. ř. s.). Krajský soud tedy zvažoval, zda jsou splněny podmínky pro takový postup v dané věci.

[18] Nicotnost představuje specifickou kategorii vad správních rozhodnutí, jedná se o vady nejzávažnější, jejichž důsledkem je, že na nicotné správní rozhodnutí se hledí, jako by vůbec neexistovalo. Judikatura správních soudů (viz např. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2008, č. j. 8 Afs 78/2006 – 74) za vady způsobující nicotnost správního rozhodnutí označuje např. absolutní nedostatek pravomoci, absolutní nepříslušnost rozhodujícího správního orgánu, zásadní nedostatky projevu vůle vykonavatele veřejné

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

správy (absolutní nedostatek formy, neurčitost, nesmyslnost), požadavek plnění, které je trestné nebo absolutně nemožné, uložení povinnosti nebo založení práva něčemu, co v právním smyslu vůbec neexistuje, nebo nedostatek právního podkladu k vydání rozhodnutí (např. uložení povinnosti podle již zrušeného předpisu).

[19] Krajský soud neshledal, že by nyní posuzovaná správní rozhodnutí trpěla některou z výše uvedených vad. Nepovažuje přitom za nutné tento závěr blíže odůvodňovat ve vztahu ke každému hypoteticky v úvahu přicházejícímu důvodu nicotnosti (to ostatně není ani jeho povinností). Postačí uvést, že neobstojí názor žalobce, podle nějž finanční správa neměla v posuzované věci pravomoc provádět jakoukoliv kontrolu. Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně vykonávají finanční úřady podle daňového řádu (viz § 44a zákona o rozpočtových pravidlech). Za účelem ověření skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech jsou tedy finanční úřady oprávněny zahájit daňovou kontrolu dle § 85 a násl. daňového řádu a na základě zjištění učiněných v jejím průběhu případně vyměřit odvod platebním výměrem vydaným dle § 139 a § 147 daňového řádu a dle § 44a zákona o rozpočtových pravidlech.

[20] Následně krajský soud posoudil žalobcem řádně uplatněné žalobní námitky (k jejich shrnutí viz body [4] až [6] výše).

[21] Žalobce předně namítl, že správce daně ve zprávě o daňové kontrole pouze konstatoval porušení podmínek, za nichž mu byla udělena dotace, nijak se však nevyrovnal s žalobcem předestřenými argumenty a předloženými důkazními prostředky. Na ty nijak

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

nereagoval ani žalovaný. Žalobce tedy v podstatě namítá nepřezkoumatelnost napadených rozhodnutí pro nedostatek důvodů.

[22] Správní soudy tradičně judikují, že jednou ze základních náležitostí odůvodnění správního rozhodnutí je vypořádání námitek účastníků řízení. Jak konstatoval již Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 26. 2. 1993, sp. zn. 6 A 48/92, z odůvodnění správního rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán považuje námitky účastníka za liché, mylné nebo vyvrácené; musí z něj tedy jednoznačně vyplývat, že se správní orgán posuzovanou věcí zabýval, neopomenul žádné účastníkovy námitky a přihlédnul i k námitkám strany druhé. Judikatura zároveň dovozuje, že rozhodnutí o opravném prostředku, v němž se správní orgán nevypořádá se všemi námitkami, které v něm byly uplatněny, je nutno považovat za nepřezkoumatelné (zpravidla pro nedostatek důvodů, v některých případech však i pro nesrozumitelnost) – viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 3 As 51/2007 – 84, a ze dne 7. 9. 2011, č. j. 6 Ads 99/2011 – 43.

[23] V nyní posuzovaném případě však nelze považovat napadená rozhodnutí žalovaného, ani jemu předcházející rozhodnutí správce daně, za nepřezkoumatelná. Není pravdou, že správce daně ve zprávě o daňové kontrole pouze konstatoval porušení podmínek, za nichž byla žalobci udělena dotace. Správce daně ve zprávě o daňové kontrole jasně uvedl, která ustanovení rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek žalobce porušil, na str. 15 a 16 zprávy se pak vypořádal i s žalobcem uplatněnými námitkami. Stejně tak žalovaný reagoval na všechny odvolací námitky uplatněné žalobcem (viz str. 5-7 žalobou napadených rozhodnutí).

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

Krajskému soudu dále není zřejmé, na jaké důkazních prostředky žalobce odkazuje, jestliže uvádí, že finanční orgány je neprovedly, aniž by uvedly důvody jejich neprovedení.

[24] Odlišnou otázkou však je, zda obstojí právní závěry, k nimž finanční orgány dospěly. Krajský soud připomíná, že posuzuje toliko zákonnost závěru o porušení rozpočtové kázně spočívajícího v nedodržení termínu splnění závazných ukazatelů stanoveného v Podmínkách. O skutkovém stavu, z nějž finanční orgány dovodily uvedený závěr o porušení rozpočtové kázně, není mezi účastníky žádného sporu. V hlavě I., čl. XII. (závazné ukazatele) Podmínek byl stanoven termín 30. 11. 2010, který byl dodatkem č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Podmínkám změněn na 30. 4. 2011. Dne 22. 4. 2011 žalobce opětovně požádal o změnu termínu, Ministerstvo průmyslu a obchodu této žádosti vyhovělo vydáním dodatku č. 2 (podepsaným dne 20. 5. 2011), kterým změnilo datum ukončení projektu na 30. 11. 2011. Tento termín již žalobce dodržel.

[25] Účastníci řízení se neshodnou v tom, zda skutečnost, že v době uplynutí dodatkem č. 1 stanoveného termínu (tj. dne 30. 4. 2011) dosud nebyl ukončen projekt a ani nebylo rozhodnuto o opětovné žádosti žalobce o změnu termínu splnění závazných ukazatelů, je nutno považovat za porušení rozpočtové kázně. Podle žalovaného měl žalobce předpokládat, že pokud požádá o změnu Podmínek 8 dnů před uplynutím termínu pro splnění závazných ukazatelů, poskytovatel o jeho žádosti do stanoveného termínu nerozhodne. Měl tedy žádat o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek s dostatečným předstihem. Jestliže tak neučinil, dopustil se porušení rozpočtové kázně.

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

[26] S uvedeným hodnocením se krajský soud neztotožňuje. V hlavě I., čl. IV., bodu 3) Podmínek je stanoveno, že příjemce dotace může písemně požádat o jakoukoliv změnu Podmínek či rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to prostřednictvím eAccountu. Tato žádost musí být podána před termínem, kdy má být daná povinnost splněna. Poskytovatel změnu schválí nebo zamítne. Není zde tedy uvedeno, že by žádost o změnu Podmínek musela být podána například v určitém předstihu před uplynutím termínu, v němž má být daná povinnost splněna. Dovozovat existenci takového požadavku nad rámec znění Podmínek nelze. Rovněž je třeba uvést, že pokud by krajský soud měl akceptovat výklad žalovaného, znamenalo by to, že příjemce dotace by byl vystaven značné nejistotě při posuzování otázky včasnosti podání žádosti o změnu. Nebylo by zřejmé, zda by byla včasná žádost podaná například 15 dnů před uplynutím termínu, nebo by bylo nutné podat žádost minimálně 1 měsíc před jeho uplynutím, případně ještě s větším předstihem.

[27] Krajský soud zároveň odkazuje na závěry, k nimž Nejvyšší správní soud dospěl v rozsudku ze dne 29. 10. 2009, č. j. 1 Afs 100/2009 – 63. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí konstatoval, že jak je zřejmé z „právní úpravy (i z obecných principů možnosti poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu) je to právě poskytovatel podpory či dotace, který v režimu zákona o rozpočtových pravidlech autoritativně rozhoduje o podmínkách poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu či fondu. Z toho lze dovodit, že je také oprávněn tyto podmínky změnit, a to i v případě, kdy již nastalo jejich nesplnění ze strany příjemce podpory. Navíc podle § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech je poskytovatel dotace a návratné finanční výpomoci povinen v rozhodnutí o jejich poskytnutí rozlišit podmínky pro použití poskytnutých prostředků, jejichž porušení bude postihováno odvodem za

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

porušení rozpočtové kázně. Z toho pak vyplývá, že podle uvedeného právního předpisu poskytovatel podpory může stanovit, jaké jednání či opomenutí jejího příjemce považuje za porušení rozpočtové kázně, takže musí mít i oprávnění tyto veličiny měnit, pokud to nejde k tíži příjemce. To vše zejména v situaci, kdy je zjevné, že účel poskytnuté dotace byl naplněn. Konečně pak podle § 44 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech odvod za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřuje příslušný finanční úřad, takže k jejich vyměření nedochází ze zákona již porušením rozpočtové kázně, nýbrž na základě rozhodnutí správního orgánu. Z hlediska posuzování dodržení rozpočtové kázně je rozhodující stav, který tu je v době rozhodování finančního úřadu, a nikoliv ten, jež existoval v nějakém předchozím období.

[28] V daném rozsudku Nejvyšší správní soud dovodil, že nebylo možné považovat za porušení rozpočtové kázně, jestliže příjemce dotace nesplnil termín stanovený v podmínkách pro poskytnutí dotace za situace, kdy poskytoval dotace následně (po marném uplynutí termínu) schválil jeho změnu. Správce daně měl dle Nejvyššího správního soudu při posuzování otázky, zda došlo k porušení rozpočtové kázně, vycházet z nového termínu realizace projektu stanoveného ve změnovém rozhodnutí. Dle názoru krajského soudu je pak nutno ze stejných důvodů odmítnout závěr, podle nějž žalobce porušil rozpočtovou kázeň nedodržením termínu splnění závazných ukazatelů stanoveného v Podmínkách, učiněný finančními orgány v nyní posuzované věci. Takové pochybení nebylo možné žalobci vyčítat a nebylo možné mu za něj vyměřit odvod.

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

VI. Závěr a náklady řízení

[29] Krajský soud z výše uvedených důvodů zrušil napadená rozhodnutí žalovaného pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který soud vyslovil ve zrušujícím rozsudku, je správní orgán v dalším řízení vázán (§ 78 odst. 1, 4 a 5 s. ř. s.).

[30] Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce byl ve věci úspěšný, krajský soud mu proto přiznal náhradu nákladů řízení spočívajících v náhradě zaplaceného soudního poplatku za žalobu proti dvěma správním rozhodnutím žalovaného ve výši 6 000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 16. srpen 2017

JUDr. Magdalena Ježková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: J. L.

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: TISKÁRNA HORÁČEK s. r. o., se sídlem Smetanovo nábřeží 316, Vamberk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 11. 2015, č. j. 38939/15/5000-10470-702394 a č. j. 38942/15/5000-10470-702394,

takto:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru