Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 8/2011 - 48Usnesení KSHK ze dne 10.10.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31Af 8/2011-48

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně H. B., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. listopadu 2010, čj. 7413/10-1100-603519, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,-- Kč.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 18. 1. 2011 domáhala zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto její odvolání do platebního výměru na daň z příjmů za zdaňovací období roku 2007.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 6. 10. 2011 vzala žalobkyně žalobu zpět. Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) řízení zastavil, neboť žalobkyně byla oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. Soud neshledal důvody pro postup dle věty druhé citovaného ustanovení. Pokračování 31Af 8/2011

Protože řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, soud dle ust. § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích vrací žalobkyni soudní poplatek ve výši 2.000,-- Kč.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení (§ 55 odst. 5 a § 54 odst. 5 s.ř.s.) Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 10. října 2011

Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru