Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 79/2011 - 45Usnesení KSHK ze dne 31.01.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31Af 79/2011-45

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců Mgr. Heleny Konečné JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobkyně obchodní společnosti SOR Libchavy, spol. s r.o., se sidlem Libchavy č.p. 48, zast. společností FINAUDIT, s.r.o., se sídlem Olomouc, třída Svobody 2, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové 2, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. května 2011, č.j. 2197/11-1200-602199, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek 1.000,-- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25.7.2011 se společnost SOR Libchavy, spol. s r.o., domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 20. května 2011, č.j. 2197/11-1200-602199.

Podáním ze dne 23.1.2012 vzal zástupce žalobkyně žalobu zpět. Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen “s.ř.s.”) řízení zastavil, neboť žalobkyně byla oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. Soud neshledal důvody pro postup dle věty druhé citovaného ustanovení.

Podle ust. § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podmínky citovaného ustanovení byly splněny, ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč se žalobkyni vrací 1 000 Kč.

Pokračování 31Af 79/2011

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 31. ledna 2012 Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru