Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 70/2013 - 46Usnesení KSHK ze dne 10.01.2014

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

31Af 70/2013-46

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně obchodní společnosti BEAS SOLAR, s.r.o., se sídlem v Sadové 454, Jaroměř, zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem v Praze 8, Sokolovská 5/49, adresa pro doručování: Resslova 1253, Hradec Králové, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem v Brně, Masarykova 427/31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. září 2013, čj 23207/13/5000-14203-706599, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 2. 12. 2013 domáhala zrušení shora identifikovaného rozhodnutí.

Žaloba směřující proti každému rozhodnutí správního orgánu podléhá soudnímu poplatku 3.000 Kč (pol. 18 bod 2 písm. a/ sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona). Protože žalobkyně poplatek nezaplatila, krajský soud ji vyzval, aby tak učinila ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení výzvy. Zároveň ji v souladu s ust. § 9 odst. 3 cit. zákona poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno.

Ke dni vydání tohoto usnesení nebyl soudní poplatek žalobkyní uhrazen, přičemž výzva byla zástupci žalobkyně doručena k datu 17. 12. 2013. Krajský soud proto řízení v souladu s ust. § 47 písm. c/ s.ř.s. a § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastavil.

Protože řízení skončilo zastavením, účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 10. ledna 2014

Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru