Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 69/2012 - 38Usnesení KSHK ze dne 02.11.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31Af 69/2012-38

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně obchodní společnosti BHB-OKNA, spol. s r.o., se sídlem Trutnov, Poříčí, Náchodská 529, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Hradec Králové, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19.1.2012, č.j. 5/12-1500-605179, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni je povinna uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč do osmi dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 18.3.20012 domáhala ochrany před nezákonným zásahem. Za úkony, kterými k nezákonnému zásahu došlo označila jednak rozhodnutí - výzvu Finančního úřadu v Trutnově ze dne 13.10.2011, č.j. 130692/11/268930605232, kterou jí bylo uloženo, aby v rámci prováděné daňové kontroly předala účetnictví za rok 2009 v technické (elektronické) podobě, jednak rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 19.1.2012, č.j. 5/12-1500-605179, které je označeno jako „Prověření podnětu na prohlášení nicotnosti rozhodnutí podle ust. § 105 zákona č. 208/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů“.

V závěru žaloby se žalobkyně v návrhu výroku rozsudku domáhala, aby krajský soud jednak žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové uložil prohlásit rozhodnutí Finančnímu úřadu v Trutnově č.j. 130692/11/26893005232 za

nicotné, jednak určil, že rozhodnutí Finančního úřadu v Trutnově č.j. 130692/11/26893005232 je nezákonným zásahem.

Krajský soud dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s“) vyloučil k samostatnému projednání žalobu, kterou se žalobkyně domáhá, aby soud uložil žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové prohlásit rozhodnutí Finančního úřadu v Trutnově ze dne 13. října 2011, č.j. 130692/11/268930605232, za nicotné.

Podáním ze dne 17.10.2012 vzala žalobkyně svoji žalobu v plném rozsahu zpět. Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen “s.ř.s.”) řízení zastavil, neboť žalobkyně byla oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s.

Žaloba na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu podléhá soudnímu poplatku 3.000,- Kč (pol. 18 bod 2a sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona). Podle ust. § 10 odst. 3 citovaného zákona soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Pokud by žalobkyně uhradila zákonem stanovený soudní poplatek při podání žaloby, soud by jí ho byl povinen po zpětvzetí žaloby vrátit, snížený o 1.000,- Kč. Tuto částku proto krajský soud žalobkyni uložil uhradit výrokem III. tohoto rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 2. listopadu 2012

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru