Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 66/2015 - 102Usnesení KSHK ze dne 25.04.2017

Prejudikatura

2 Afs 186/2006 - 54

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Afs 116/2017

přidejte vlastní popisek

31Af 66/2015- 102

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle § 115 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákon o spotřebních daních“), o zajištění ve výroku daného rozhodnutí blíže specifikovaných neznačených tabákových výrobků včetně obalu, doručených žalobci do Věznice Valdice. Žalovaný změnil výrok rozhodnutí celního úřadu pouze v tom směru, že do něj doplnil údaj o odesílateli předmětných tabákových výrobků (šlo o paní J. R.), ve zbytku jej ponechal beze změn.

Žalobce v žalobě namítl, že závěr celních orgánů, podle nějž zajištěné výrobky jsou tabákovými výrobky, na které dopadá povinnost značení platnou tabákovou nálepkou podle § 114 zákona o spotřebních daních, je nesprávný. Z napadeného rozhodnutí žalovaného ani z jemu předcházejícího rozhodnutí celního úřadu není dle žalobce zřejmé, jak celní orgány dospěly k danému závěru. Ze strany celních orgánů jde pouze o nepodložené domněnky, které dosud nebyly nijak konkretizovány (a to ani v navazujícím řízení). Žalobce dále namítl, že zákon o spotřebních daních nestanovuje žádnou povinnost značení tabáku soukromým osobám při osobní spotřebě tabákových výrobků. O tom, že v této věci jde o tabák k osobní spotřebě, nepochybuje ani žalovaný v napadeném rozhodnutí. Celní orgány tak měly analogicky aplikovat § 114 odst. 7 zákona o spotřebních daních. Žalobce dále uvedl, že argumentace celních orgánů se míjí s účelem zákona, kterým je zajistit řádný odvod spotřebních daní u subjektů, které s tabákem obchodují, nikoliv ze strany

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle § běžných spotřebitelů. Postup celních orgánů v daném případě se tak jeví jako šikanózní.

Žalobce dále zaslal soudu doplnění žaloby, k němuž přiložil kopie své korespondence s celními orgány k prokázání toho, že již před podáním žaloby upozorňoval oba správní orgány na nesprávnost jejich postupu. Podání žaloby tedy bylo pro žalobce poslední možností, jak se domáhat ochrany svých práv. Žalobce navrhl, aby krajský soud zrušil napadená rozhodnutí žalovaného a celního úřadu a určil žalovanému povinnost rozhodnout o vydání zajištěných tabákových výrobků žalobci, popřípadě paní J. R.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že napadené rozhodnutí je vyloučeno ze soudního přezkumu, neboť se jedná o rozhodnutí předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). O osudu výrobků zajištěných podle § 115 odst. 3 zákona o spotřebních daních se následně rozhoduje v dalším řízení, není tedy pravdou, že žaloba představuje poslední možnost obrany. Pokud následné řízení neprobíhá řádně, má žalobce možnost domáhat se ochrany před nečinností. Žalovaný se dále stručně vyjádřil i k žalobním námitkám týkajícím se merita věci; k zajištění neznačených tabákových výrobků dle něj došlo v souladu se zákonem.

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle § Krajský soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny všechny podmínky řízení. Dospěl přitom, ve shodě s žalovaným, k závěru, že žaloba je nepřípustná.

Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Podle § 70 písm. b) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu předběžné povahy.

Otázkou, za jakých podmínek lze určité správní rozhodnutí považovat za rozhodnutí předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s., se zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 27. 10. 2009, č. j. 2 Afs 186/2006 – 54. Vymezil zde tři podmínky, které musí být kumulativně splněny, aby na příslušné rozhodnutí dopadala předmětná výluka ze soudního přezkumu. Časová podmínka stanoví, že rozhodnutí předběžné povahy předchází rozhodnutí konečnému, na jehož vydání má osoba dotčená předběžným rozhodnutím nárok, a dále, že konečné rozhodnutí musí podléhat soudnímu přezkumu. Rozhodnutí předběžné povahy pak musí být vydáno buďto v rámci již zahájeného řízení před správním orgánem nebo může být vydáno i mimo takové řízení, v tom případě musí být zákonem jednoznačně stanovena lhůta, v níž musí být zahájeno řízení a vydáno rozhodnutí konečné. Věcná podmínka ukládá, aby konečné rozhodnutí zároveň rozhodlo také o vztazích zatímně upravených rozhodnutím předběžným. Konečně

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle § osobní podmínka určuje, že adresátem konečného rozhodnutí musí být také osoba dotčená rozhodnutím předběžné povahy.

V rozsudku ze dne 29. 4. 2010, č. j. 9 Afs 117/2009 – 202, pak Nejvyšší správní soud dovodil, že všechny tři uvedené podmínky jsou splněny i v případě rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků podle § 115 odst. 3 zákona o spotřebních daních, a dané rozhodnutí tak představuje rozhodnutí předběžné povahy. Konstatoval přitom, že „[u]stanovení § 115 je zaměřeno na kontrolu značení tabákových výrobků, kontrolní nález je ve smyslu ustanovení § 115 odst. 2 uvedeného zákona důkazem pro řízení o přestupku či jiném správním deliktu (srovnej část šestou zákona o spotřebních daních – správní delikty). Předběžné opatření vydané dle ustanovení § 115 zákona o spotřebních daních slouží k zajištění neznačených tabákových výrobků. Správní orgán příslušný k projednání správního deliktu uloží propadnutí zajištěných neznačených tabákových výrobků, pokud náleží pachateli správního deliktu nebo byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny. Správní orgán může rozhodnout i o zabrání zajištěných neznačených tabákových výrobků, a to např. náleží-li pachateli, který nemůže být za správní delikt stíhán či není-li znám vlastník výrobků. Nebudou-li zajištěné neznačené výrobky prohlášeny příslušnými orgány za propadlé či zabrané, musí být dle ustanovení § 135d zákona o spotřebních daních bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny. Skutečnost, že konečným rozhodnutím v nyní projednávané věci je rozhodnutí o vyměření spotřební daně,

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle § sama o sobě nečiní předběžné opatření vydané dle ustanovení § 115 uvedeného zákona samostatně přezkoumatelným v soudním řízení. Jak v případě rozhodnutí o správním deliktu, tak v případě platebního výměru vydaného v nyní projednávané věci, se příslušný správní orgán musí zabývat zákonností časově předcházejícího rozhodnutí o předběžném opatření.

Krajský soud nepřehlédl, že zákonem č. 407/2012 Sb. došlo k novelizaci zákona o spotřebních daních, která se dotkla i úpravy zajištění neznačených tabákových výrobků. S účinností od 1. 1. 2013 tak dle § 115 odst. 3 zákona o spotřebních daních platí, že „[z]jistí-li správce daně nebo jiný příslušný orgán neznačené tabákové výrobky, zajistí je, přičemž bez zbytečného odkladu předá rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků jejich držiteli. Nelze-li rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.“ Zároveň došlo i ke změně v úpravě správních deliktů obsažené v citovaném zákoně. Závěry, které Nejvyšší správní soud vyslovil k úpravě daného institutu účinné do 31. 12. 2012, však dle názoru krajského soudu plně dopadají i na úpravu účinnou od 1. 1. 2013. V nové úpravě již sice rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků není výslovně pojmenováno jako rozhodnutí předběžné povahy, na podstatě věci se tím ale nic nezměnilo. Ostatně ani za staré úpravy nebylo pro Nejvyšší správní soud rozhodující, jak je dané rozhodnutí v zákoně formálně označeno, ale zda se materiálně jedná o rozhodnutí předběžné povahy, tj. zda jsou splněny výše vymezené definiční znaky takového

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle § rozhodnutí. Ty jsou přitom splněny i za nynější právní úpravy, neboť konstrukce zajištění neznačených tabákových výrobků, navazujících řízení o správních deliktech a rozhodnutí o propadnutí, případně zabrání zajištěných neznačených tabákových výrobků, zůstala v podstatných rysech shodná.

Nadále platí, že ustanovení § 115 zákona o spotřebních daních je zaměřeno na kontrolu značení tabákových výrobků, kontrolní nález je pak důkazem pro řízení o přestupku proti nakládání s tabákovými výrobky či pro řízení o jiných správních deliktech proti značení tabákovými nálepkami (nyní upravených v části deváté zákona o spotřebních daních, přestupek v § 135e, správní delikty v § 135zk). Rozhodnutí dle § 115 odst. 3 uvedeného zákona slouží k zajištění neznačených tabákových výrobků, přičemž správní orgán příslušný k projednání správního deliktu uloží buď propadnutí zajištěných neznačených tabákových výrobků, nebo rozhodne o jejich zabrání. Nebudou-li zajištěné neznačené tabákové výrobky prohlášeny příslušnými orgány za propadlé či zabrané, musí být dle § 135zze odst. 5 zákona o spotřebních daních bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny. Jak v případě rozhodnutí o správním deliktu, tak v případě, že je vydán platební výměr, kterým je vyměřena spotřební daň z tabákových výrobků, se příslušný správní orgán musí zabývat zákonností časově předcházejícího rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků. Rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků je zároveň rozhodnutím dočasného charakteru, jež předchází rozhodnutí konečnému, které je soudně

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle § přezkoumatelné, týká se osoby dotčené rozhodnutím o zajištění a na něž má tato osoba nárok.

Z uvedených důvodů krajský soud odmítl žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojitosti s § 68 písm. e) a § 70 písm. b) s. ř. s. Rozhodl tak bez jednání, neboť jak žalobce, tak žalovaný s takovým postupem vyslovili souhlas. Nařizovat jednání by navíc bylo nadbytečné, protože je nepochybné, že žalobu je třeba odmítnout pro chybějící podmínky řízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Právě taková situace nastala i v posuzované věci, a tak soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 3000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle § Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce M.Š., nar. ..., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2015, č. j. 39401-2/2015-900000-304.3,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti výše vymezenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl částečně změněn výrok a odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 25. 5. 2015, č. j. 32670-4/2015-550000-62. Celní úřad rozhodl dle §

Hradec Králové 25. duben 2017

JUDr. Magdalena Ježková v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Labuťová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru