Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 62/2011 - 24Usnesení KSHK ze dne 28.07.2011

Prejudikatura

5 Afs 69/2007 - 64

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Afs 61/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

31 Af 62/2011-24

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věcí žalobce F. Š., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Horova 17, v řízení o žalobě proti sdělení žalovaného ze dne 17. 5. 2011, čj. 3069/11-1500-607686, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou se žalobce domáhal zrušení shora uvedeného sdělení žalovaného ke zjištění a prohlášení nicotnosti rozhodnutí o závazném posouzení vydaném Finančním úřadem ve Svitavách. Napadené sdělení označil žalobce za nezákonné.

Řízení o žalobě proti zmíněnému sdělení žalovaného nemohlo proběhnout, žaloba musela být odmítnuta, a to z následujících důvodů.

Dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) se může žalobce domáhat žalobou zrušení rozhodnutí, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, pokud tvrdí, že byl na svých právech zkrácen. Předpokladem postupu podle ust. § 65 a násl. s.ř.s. je tedy existence žalobou napadeného rozhodnutí zasahujícího do subjektivního oprávnění žalobce, které se opírá o právní předpis. Žalobce musí tvrdit, že byl zkrácen na svých právech úkonem správního orgánu a že došlo k porušení zákona. Pouze takový úkon označuje s.ř.s. legislativní zkratkou „rozhodnutí“.

Ustanovení § 70 s.ř.s. pak vymezuje okruh úkonů správních orgánů, které jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny. Mezi ně patří i takové, které nejsou rozhodnutími.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní. Cílem správy daní je správné zjištění a stanovení daní a

Pokračování 31Af 62/2011

zabezpečení jejich úhrady. V oblasti daňového práva řada práv a povinností váže svůj vznik, změnu nebo zánik teprve na vydání rozhodnutí, jímž se autoritativně určuje, že zde právo nebo povinnost je či není. Na vydání takového rozhodnutí se následně váže i vznik práva navrhnout soudní nebo správní výkon rozhodnutí a zajistit daňové pohledávky zástavním právem.

Nicotnost rozhodnutí dle ust. § 105 daňového řádu zjišťuje a prohlašuje z moci úřední správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který rozhodnutí vydal. Odstavec 2 citovaného paragrafu pak stanoví, kdy lze ve smyslu daňového řádu rozhodnutí za nicotné považovat. Dále z této právní úpravy, konkrétně odst. 3 ust. § 105 vyplývá, že pokud rozhodující orgán shledá rozhodnutí nicotným, vydá rozhodnutí, v němž nicotnost prohlásí. Dále je v § 105 odst. 5 uvedeno, že podnět, který nebyl shledán oprávněným, správce daně odloží a podatele o tom do 30 dnů vyrozumí.

Krajský soud shledal, že v projednávané věci nastala situace daňovým řádem vzpomínaná právě v jeho ust. § 105 odst. 5. Žalobce se totiž podnětem dle citovaného ust. § 105 domáhal zjištění a prohlášení nicotnosti rozhodnutí vydaného Finančním úřadem ve Svitavách, jehož obsahem bylo závazné posouzení dle ust. § 34b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením podle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Žalovaný dospěl k závěru, že rozhodnutí správce daně nesplňuje znaky nicotnosti dle ust. § 105 odst. 2 daňového řádu, proto žalobcův podnět v souladu s ust. § 105 odst. 5 daňového řádu odložil a žalobce o tom zpravil sdělením. Jak vyplývá z ust. § 105 odst. 3 a 5 uvedené právní úpravy, žalovaný vydává v případě posouzení podnětu vydaného dle citovaného ustanovení rozhodnutí pouze za předpokladu důvodnosti tohoto podnětu, tedy pokud rozhodnutí shledá nicotným. Naopak podnět, který neshledá oprávněným, odloží a podatele o tom pouze vyrozumí. Je tedy patrné, že v takovém případě nevydává o svém stanovisku rozhodnutí. V projednávané věci neshledal žalovaný podnět správce daně důvodným, postupoval proto v souladu s daňovým řádem, když o tomto stanovisku nevydal rozhodnutí,

Krajský soud tak dospěl k závěru, že sdělení žalovaného ke zjištění a prohlášení nicotnosti rozhodnutí o závazném posouzení není rozhodnutím o věci samé, neboť daňovému subjektu omezuje práva, která nezasahují do jeho hmotně právní pozice. Zákonodárce takovýto úkon správního orgánu nezařazuje pod legislativní zkratku „rozhodnutí“, takže jej ve smyslu ust. § 70 písm. a/ s.ř.s. z přezkumné činnosti soudu vyloučil. Přezkum těchto sdělení na základě žalob v řízení dle s.ř.s. proto možný není.

Krajský soud musel žalobu dle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. ve vazbě na ust. § 68 písm. e) s.ř.s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. Žaloba byla odmítnuta, proto žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Pokračování 31Af 62/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 28. července 2011 JUDr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru