Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 61/2012 - 5Usnesení KSHK ze dne 29.08.2012

Prejudikatura

9 As 24/2007


přidejte vlastní popisek

31Af 61/2012-5

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce F. Š., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Hradec Králové 2, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 3. května 2012, č.j. 2938/12-1500-607686, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou adresovanou a doručenou Krajskému soud v Hradci Králové dne 10.7.2012 a podanou k poštovní přepravě dne 9.7.2012 se žalobce domáhal zrušení vyrozumění žalovaného ze dne 3. května 2012, č.j. 2938/12-1500-607686. Zároveň uvedl, že text žaloby doplní v reálném čase. Krajský soud zjistil z podkladů předložených na jeho výzvu žalovaným, že žalobcem označená písemnost mu byla doručena dne 4.5.2012. Proto žalobci sdělil, že doplnění žaloby očekává do dvou týdnů. Žalobce převzal tento přípis dne 3.8.2012, dosud však na něj nereagoval.

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen “s.ř.s.”) kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 72 odst. 1 s.ř.s.). Zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout (§ 72 odst. 4 s.ř.s.).

Jak vyplývá z obsahu podkladů předložených žalovaným, žalobou označená písemnost byla žalobci doručena dne 4.5.2012, lhůta k podání žaloby uplynula dne 4.7.2012. Žalobce podal žalobu adresovanou Krajskému soud v Hradci Králové k poštovní přepravě až dne 9.7.2012.

Krajský soud proto žalobu v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. b/ s.ř.s. odmítl, neboť byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. Žaloba byla odmítnuta, žádný z účastníků proto nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 29. srpna 2012.

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru