Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 60/2018 - 160Usnesení KSHK ze dne 30.03.2021

Prejudikatura

3 Azs 219/2005

7 As 179/2014 - 59


přidejte vlastní popisek


číslo jednací: 31 Af 60/2018 - 160

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Rutsche a soudkyň JUDr. Martiny Küchlerové a JUDr. Ivony Šubrtové ve věci

žalobce: Ing. J. J.

bytem zastoupeného společností GOODWIL PARTNER, s.r.o. sídlem v Praze 5, U dubu 691/48

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno v řízení o návrhu žalobce na obnovu řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. září 2018, č. j. 42886/18/5100- 41451-712241,

takto:

I. Návrh se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 17. 3. 2021 byl zdejšímu soudu doručen návrh žalobce na obnovu řízení ve smyslu § 111 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.). A to konkrétně řízení o žalobě proti shora označenému rozhodnutí žalovaného skončeného rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 1. 2021, č. j. 31 Af 60/2018-113, který nabyl právní moci dne 28. 1. 2021.

Krajský soud v souvislosti s tím připomíná, že proti shora označenému rozsudku podal žalobce kasační stížnost. Řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem zastaveno usnesením ze dne 15. 3. 2021, č. j. 6 Afs 61/2021 – 18, pro nezaplacení soudního poplatku.

Podrobnější popis obsahu návrhu považuje krajský soud s ohledem na níže uvedené za nadbytečný.

Není totiž sporu o tom, že soudní řízení, jehož obnovy se žalobce návrhem domáhá, bylo řízením o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 a násl. s. ř. s.

Dle § 114 odst. 1 s. ř. s. je ale obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a hnutí.

Zákon tedy limituje možnost obnovy řízení jen na některá řízení, a to ta, která jsou v s. ř. s. taxativně uvedena. Obnova řízení proti rozsudku vydanému v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu tedy přípustná není (srovnej např. se závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, č. j. 7 As 179/2014-59).

S ohledem na shora uvedené tedy krajskému soudu nezbylo, než návrh jako nepřípustný odmítnout dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Ohledně nákladů řízení postupoval krajský soud s odkazem na § 60 odst. 3 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba (návrh) odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.) Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 30. března 2021

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru