Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 60/2012 - 7Usnesení KSHK ze dne 26.07.2012


přidejte vlastní popisek

31Af 60/2012-7

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce F. Š., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Hradec Králové 2, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 21. května 2012, č.j. 2939/12-1500-607686 a č.j. 2940/12-1500-607686 takt o :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 9.7.2012 k poštovní přepravě žalobu, kterou se domáhal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 21.5.2012, č.j. 2939/12-1500-607686 a č.j. 2940/12-1500-607686

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu podléhá soudnímu poplatku 3.000,- Kč (pol. 18a bod 2a sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona).

Krajský soud proto vyzval žalobce, aby soudní poplatek za přezkum dvou rozhodnutí žalovaného v celkové výši 6.000,- Kč uhradil do 22.7.2012. Zároveň v souladu s ust. § 9 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění žalobce poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Žalobci byla výzva doručena dne 19.7.2012. Do vydání tohoto usnesení soudní poplatek nebyl uhrazen. Krajský soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku (§ 9 odst. 1 zák. č. 549/1992 Sb., o soudních poplatcích).

Protože řízení skončilo zastavením, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 26. července 2012

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru