Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 57/2013 - 85Usnesení KSHK ze dne 10.09.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 169/2014

přidejte vlastní popisek

31Af 57/2013-85

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců JUDr. Magdaleny Ježkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce Ing. J. H., proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. dubna 2013, č.j. 10999/13/5000-14400-707633, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou krajskému soudu v Brně dne 5. července 2013 domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 22. dubna 2013, č.j. 10999/13/5000-14400-707633, a jemu předcházejícího rozhodnutí Finančního úřadu v Semilech ze dne 12.9.2012, č.j. 59596/12/258930605125, a dále vyslovení nicotnosti těchto rozhodnutí. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 10. července 2013, č.j. 30 Af 57/2013-17, věc postoupil Krajskému soud v Hradci Králové jako soudu příslušnému podle § 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen „s. ř. s.“). Svým podáním ze dne 4.11.2013 žalobce požádal, aby ho soud osvobodil od soudních poplatků, ustanovil mu zástupce z řad advokátů a aby přiznal žalobě odkladný účinek. Zároveň namítal podjatost všech soudců krajského soudu v Hradci Králové. O této námitce rozhodl Nejvyšší správní soud svým usnesením ze dne 20.11. 2013, č.j. Nao 88/2013-33, tak, že soudci krajského soudu nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci.

Krajský soud následně dne 15.1.2014 vyzval žalobce, aby poskytl informace o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech a za tím účelem vyplnil prohlášení, které mu zaslal. Žalobce reagoval dne 27.1.2014 a na základě poskytnutých údajů krajský soud svým usnesením ze dne 14.2.2014, č.j. 31 Af 57/2013-61, které nabylo právní moci dne 3.3.2014, žádosti žalobce o osvobození od soudního poplatku, ustanovení zástupce z řad advokátů a odložení vykonatelnosti žalobou napadeného rozhodnutí nevyhověl. Žalobci uložil soudní poplatky uhradit. Kasační stížnost žalobce proti tomuto rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 28.5.2014, č.j. 1 As 40/2014-37, zčásti odmítl a zčásti zamítl. Krajský soud žalobce dne 19.8.2014 opětovně vyzval k zaplacení soudních poplatků ve výši 3.000 Kč a 1.000 Kč ve lhůtě pěti dnů. Tato lhůta uplynula dne 5.9.2014. Žalobce

soudní poplatek, k jehož zaplacení byl vyzván, neuhradil. Podáním ze dne 5.9.2014, doručeným krajskému soudu dne 6.9.2014, které nijak blíže nezdůvodnil, znovu požádal o osvobození od platby soudního poplatku, který nemůže aktuálně zaplatit a tvrdil, že pro takový postup splňuje všechny předpoklady, což prokáže vyplněním příslušného formuláře, o jehož zaslání zároveň soud žádal. Žalobce také opětovně požádal o ustanovení zástupce a přiznání odkladného účinku žalobě. Současně vznesl námitku podjatosti všech soudců v aktuálním obsazení.

Krajský soud připomíná, že o námitce podjatosti soudců krajského soudu rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20.11. 2013, č.j. Nao 88/2013-33, které nabylo právní moci dne 9.12.2013. Konstatoval, že soudci správního úseku Krajského soudu v Hradci Králové nejsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni. Krajský soud neshledal důvod pro předložení opakované námitky podjatosti soudců krajského soudu Nejvyššímu správnímu soudu, neboť žalobce námitku žádnými novými důvody nepodložil.

Krajský soud v tomto řízení již rozhodoval i o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, a to zamítavě shora citovaným usnesením ze dne 14.2.2014, č.j. 31 Af 57/2013-61. Kasační stížnost proti němu Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 28.5.2014, č.j. 1 As 40/2014-37, částečně zamítl a částečně odmítl. Žalobce ve svém podání ze dne 5.9.2014 požadoval zaslání příslušného formuláře, jehož vyplněním by prokázal, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Krajský soud této žádosti nevyhověl, neboť žalobce ani nenaznačil, k jaké změně v jeho poměrech došlo od 27.1.2014, kdy prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech vyplnil a soudu k jeho žádosti poskytl. Nic mu nebránilo v tom, aby svoje aktuální majetkové poměry popsal, případně doložil příslušnými doklady. Navíc ze spisu zdejšího soudu 31 Af 30/2013 vyplývá, že žalobce byl vyzván k vyplnění citovaného prohlášení, které mu bylo zároveň dne 19.6.2014 zasláno, krajskému soudu však písemně sdělil dne 26.6.2014, že odkazuje na dříve podaná prohlášení. Ta, jak krajský soud zjistil, jsou svým obsahem shodná s prohlášením žalobce vyplněným v tomto řízení dne 27.1.2014.

Za této situace je krajský soud toho názoru, že již nemusel o nové žádosti o osvobození od soudních poplatků rozhodovat, neboť žalobce od doby rozhodování o jeho předchozí žádosti neprokázal, že došlo ke změně okolností, jež byly pro posouzení jeho žádosti rozhodující. Opětovná žádost neobsahovala žádné nové, dosud neuplatněné skutečnosti.

Pokud tedy krajský soud po nevyhovění kasační stížnosti žalobce proti usnesení o nepřiznání osvobození od soudního poplatku a nepřiznání odkladného účinku podané žalobě Nejvyšším správním soudem opětovně vyzval žalobce k zaplacení soudních poplatků z jeho žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, poučil ho o následcích nezaplacení a žalobce přesto soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil, jsou dle krajského soudu naplněny zákonné důvody pro zastavení řízení (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. ledna 2006, č.j. 1 As 27/2005-87; dostupný na www.nssoud.cz).

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích totiž nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Taková situace v předmětné věci nastala.

Stejný závěr učinil krajský soud i ohledně opakované žádosti žalobce o přiznání odkladného účinku podané žalobě. Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s..

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§§ 54 odst. 5 a 55 odst. 5 s. ř. s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 102 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové 10. září 2014

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru