Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 55/2014 - 103Usnesení KSHK ze dne 02.05.2016

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31Af 55/2014-103

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a JUDr. Jany Kábrtové ve věci žalobce: J. P., zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem v Hradci Králové, Resslova 1253, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. května 2014, č.j. 12725/14/5000-14401-701836, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 6.200 Kč do

osmi dnů od právní moci tohoto usnesení do rukou jeho zástupce.

III. Žalobci se přiznává osvobození od soudního poplatku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 18. 7. 2014 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 5. 2014, č.j. 12725/14/5000-14401-701836, a jeho zrušení. Zároveň požádal o osvobození od platby soudního poplatku a doložil, že pobírá starobní důchod ve výši 8.991 Kč a vlastní pozemky v k.ú. Hradec Králové – Slezské Předměstí a Pouchov.

Krajský soud zhodnotil žalobcem poskytnuté údaje o majetkových poměrech a dospěl k závěru, že jsou dány podmínky pro jeho osvobození od soudního poplatku ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.”).

Podáním doručeným krajskému soudu dne 22. 4. 2016, vzal žalobce prostřednictvím svého zástupce žalobu zpět a žádal náhradu nákladů řízení za tři úkony právní služby včetně DPH a uhrazený soudní poplatek. Krajskýsoud v souladu s ust. § 47 písm. a/ “s. ř. s. řízení zastavil, neboť žalobce byl oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta druhá s. ř. s. Žalobce vzal žalobu zpět poté, kdy žalovaný žalobou napadené rozhodnutí zrušil. Krajský soud proto přiznal žalobci náhradu nákladů řízení spočívajících v náhradě nákladů právní služby poskytnuté advokátem, konkrétně za 2 úkony po 3.100,- Kč (převzetí zastoupení, sepsání žaloby). Žalobce nespecifikoval, za jaký další úkon, který by mohl být podřazen pod ust. § 11 odst. 1 zákona č. 177/1992 Sb., žádá odměnu a krajský soud takový úkon neshledal. Zástupci žalobce nepřiznal ani navýšení o daň z přidané hodnoty, neboť ve smyslu ust. § 14a citovaného zákona nedoložil, že je jejím plátcem. Žalobce neuhradil soudní poplatek, krajský soud mu proto nemohl přiznat jeho náhradu. Žalovaný byl proto zavázán jen k náhradě nákladů řízení v celkové výši uvedené ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 2. května 2016

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru