Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 51/2014 - 24Rozsudek KSHK ze dne 28.07.2014

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31Af 51/2014-24

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce: obec Lánov, se sídlem Lánov, prostřední Lánov 200, zast. JUDr. Zdeňkem Weigem, advokátem v Praze 4, Nad Zátiším 22, proti žalovanému: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, se sídlem, Hradec Králové, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. března 2013, č.j. 392645/13/2701-04705-603497, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce je povinen uhradit soudní poplatek ve výši 1.000 Kč do osmi dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně dne 10.1.2014 se žalobce, kromě jiného, domáhal i přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 13. března 2013, č.j. 392645/13/2701-04705-603497, a jeho zrušení. Tento soud svým usnesením ze dne 17.3.2014, č.j. 30 Af 2/2014-10, citovanou věc vyloučil k samostatnému projednání a usnesením ze dne 24.4.2014, č.j. 30 Af 24/2014-12, ji postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu příslušnému dle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen “s.ř.s.”).

Podáním ze dne 20.3.2014 doručeným krajskému soudu v Brně a potvrzeným dne 8.7.2014, vzal žalobce prostřednictvím svého zástupce žalobu zpět. Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ s.ř.s. řízení zastavil, neboť žalobce byl oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. Soud neshledal důvody pro postup dle věty druhé citovaného ustanovení.

Žaloba na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu podléhá soudnímu poplatku 3.000 Kč (pol. 18 bod 2a sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona). Podle jeho ust. § 10 odst. 3 soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Pokud by žalobce uhradil zákonem stanovený soudní poplatek při podání žaloby, soud by mu ho byl povinen po zpětvzetí žaloby vrátit, snížený o 1.000 Kč. Tuto částku proto krajský soud žalobci uložil uhradit výrokem III. tohoto rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 28. července 2014

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru