Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 50/2012 - 25Usnesení KSHK ze dne 14.09.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31Af 50/2012-25

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce L. V., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové 2, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. dubna 2012, č.j. 1077/12-1100-603393, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12.6.2012, podané k poštovní přepravě dne 15.6.2012, se žalobce domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. dubna 2012, č.j. 1077/12-1100-603393.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 30.7.2012 soudu sdělil, že dle ust. § 124 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu zrušil žalobou napadené rozhodnutí a zároveň i jemu předcházející rozhodnutí Finančního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Tím byl dle žalovaného žalobce zcela uspokojen.

Krajský soud žalobci kopii sdělení žalovaného doručil, požádal ho, aby potvrdil údaje v něm uvedené a zároveň sdělil, zda na žalobě trvá nebo ji vezme zpět.

Žalobce reagoval na tuto výzvu podáním ze dne 3.9.2012, potvrdil, že mu byla vybraná částka daně vrácena a souhlasil se „zrušením soudního stání“. Zároveň požádal o vrácení soudního poplatku.

Pokračování 31Af 50/2012

Krajský soud v kontextu shora uvedeného posoudil obsah žalobcova podání jako zpětvzetí žaloby a v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen “s.ř.s.”) řízení zastavil, neboť žalobce byl oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. Soud neshledal důvody pro postup dle věty druhé citovaného ustanovení.

Podle ust. § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podmínky citovaného ustanovení byly splněny, ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč se žalobci vrací 2.000,- Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 14. září 2012 Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru