Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 46/2016 - 25Usnesení KSHK ze dne 04.10.2016

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

31Af 46/2016 - 25

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a JUDr. Jany Kábrtové ve věci žalobkyně: CEMEX Cement, k. s. se sídlem Prachovice, Tovární 296, zast. JUDr. Mgr. Petrou Novákovou, Ph.D., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství se sídlem Brno, Masarykova 427/31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. června 2016, č. j. 29088/16/5200-11431-706012, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou krajskému soudu dne 30. 8. 2016 se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného dne 29. 6. 2016, č.j. 29088/16/5200-11431-706012, podle části třetí hlavy druhé dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen “s . ř. s.“).

Protože žaloba směřovala proti správnímu rozhodnutí, podléhala soudnímu poplatku podle položky 18 bodu 2. písm. a) Sazebníku soudních poplatků, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, ve výši 3.000 Kč. Ačkoliv byl tento soudní poplatek splatný spolu s podáním žaloby (viz § 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zák.), žalobkyně tuto svoji povinnost nesplnila.

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Krajský soud proto usnesením ze dne 13. 9. 2016, č. j. 31 Af 46/2016-19, vyzval žalobkyni, aby poplatek uhradila do jednoho týdne od doručení zmíněného usnesení. Usnesení bylo doručeno zástupkyni žalobkyně dne 14. 9. 2016 a lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dne 21. 9. 2016. Do vydání tohoto rozhodnutí žalobkyně předepsaný soudní poplatek neuhradila. Tím byly naplněny zákonné důvody pro zastavení řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 4. října 2016

Mgr. Marie Kocourková v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Alena Poláková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru