Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 42/2017 - 11Usnesení KSHK ze dne 20.10.2017


přidejte vlastní popisek

31Af 42/2017 - 11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o., se sídlem Strmá 523, Trutnov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě podané dne 11. 9. 2017 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 6. 2017, č. j. 26594/17/5200-11434-707700,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 11. 9. 2017 u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu proti v záhlaví specifikovanému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj dne 16. 9. 2016, pod č. j. 1643745/16/2713-50522-606174. Finanční úřad uvedeným platebním výměrem doměřil žalobci daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 ve výši 748 220 Kč.

Krajský soud však od žalobce obdržel žalobu proti uvedenému rozhodnutí žalovaného již dne 14. 8. 2017. Řízení o této žalobě vede pod sp. zn. 31Af 36/2017. V obou zmíněných žalobách žalobce uplatnil shodné žalobní námitky (jedná se o totožné žaloby). Podání učiněné dne 11. 9. 2017 tak nelze považovat za doplnění žaloby podané dne 14. 8. 2017.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již řízení u soudu probíhá.

Krajský soud proto výrokem I. tohoto usnesení odmítl žalobu proti v záhlaví specifikovanému rozhodnutí žalovaného podanou dne 11. 9. 2017. O téže věci (o žalobě proti témuž rozhodnutí žalovaného, podané dne 14. 8. 2017) již u krajského soudu řízení probíhá (pod sp. zn. 31Af 36/2017).

Krajský soud rozhodl o odmítnutí žaloby bez jednání, ačkoliv žalobce nařízení jednání požadoval. Shledal totiž, že jsou nepochybně dány důvody k jejímu odmítnutí. Za těchto okolností by bylo zjevně nadbytečné nařizovat ve věci jednání (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2005, č. j. 2 Afs 86/2005 – 55).

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. Žaloba byla odmítnuta, a proto žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 20. říjen 2017

JUDr. Magdalena Ježková v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: L. P.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru