Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 24/2014 - 104Usnesení KSHK ze dne 10.11.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Afs 253/2014

přidejte vlastní popisek

31Af 24/2014-104

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce Ing. J. H., proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. července 2013, č.j. 17340/13/5000-14504-711335, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou krajskému soudu v Brně dne 23.9.2013 domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 11.7.2013, č.j. 17340/13/5000-14504-711335, a jemu předcházejícího rozhodnutí Finančního úřadu v Jilemnici ze dne 26.11.2012, č.j. 66930/12/259960603261, a zároveň vyslovení nicotnosti těchto rozhodnutí. Dále žádal, aby soud přiznal žalobě odkladný účinek. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13.2.2014, č.j. Nad 10/2014-25, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí této věci je ve smyslu ust. § 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen „s.ř.s.“) příslušný Krajský soud v Hradci Králové. Svým podáním ze dne 7.4.2014 žalobce požádal, aby ho soud osvobodil od soudních poplatků, ustanovil mu zástupce z řad advokátů, znovu se domáhal, aby soud přiznal žalobě odkladný účinek a namítal podjatost všech soudců krajského soudu. O této námitce rozhodl Nejvyšší správní soud svým usnesením ze dne 19.6.2014, č.j. Nao 184/2014-63, a nevyhověl jí.

Žalobce na výzvu soudu dne 25.9.2014 poskytl informace o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech v prohlášení, které mu soud zaslal. Krajský soud z něho zjistil, že žalobce je ženatý, nemá žádné vyživovací povinnosti. Za roky 2012 a 2013 nepobíral žádnou mzdu a od 9.4.2011 do 30.9.2012 pobíral dávky nemocenského pojištění. Tvrdil, že po úrazu, který prodělal dne 19.3.2011, se jeho zdravotní stav zhoršuje a žádosti o prodloužení podpůrčí doby bylo vyhověno jen do 18.10.2012. Dále uvedl, že nemá majetek, který by mohl být zpeněžen, neboť je obstaven zcela nezákonnými exekucemi, které mu brání v dispozici s ním. Neuvedl, co mu brání ve výkonu práce, případně pokud byl jeho zdravotní stav špatný, jak tvrdil, zda požádal o přiznání invalidního důchodu, když nemocenské dávky mu byly vyplaceny pouze do 30.9.2012.

Krajský soud svým usnesením ze dne 3.10.2014, č.j. 31 Af 24/2014-91, které nabylo právní moci dne 19.10.2014, žádosti žalobce o osvobození od soudního poplatku, ustanovení zástupce z řad advokátů a odložení vykonatelnosti žalobou napadeného rozhodnutí nevyhověl. Žalobci uložil soudní poplatky ve výši 3.000 Kč a 1.000 Kč uhradit do jednoho týdne od doručení tohoto rozhodnutí. Stanovená lhůta uplynula dne 3.11.2014. Žalobce soudní poplatek, k jehož zaplacení byl vyzván, neuhradil.

Dne 26.10.2014 žalobce doručil krajskému soudu podání, ve kterém opětovně žádal o osvobození od platby soudního poplatku, který nemůže aktuálně zaplatit a tvrdil, že pro takový postup splňuje všechny předpoklady, neboť na jeho straně trvá dále překážka trvalejší povahy, která ho ohrožuje na životě a brání mu v řádném výkonu jeho práv. Tato tvrzení blíže nezdůvodnil a nepodložil žádným objektivním důkazem. Žalobce také opětovně požádal o ustanovení zástupce a přiznání odkladného účinku žalobě. Současně vznesl námitku podjatosti všech soudců krajského soudu v aktuálním obsazení.

Krajský soud připomíná, že o námitce podjatosti soudců krajského soudu rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19.6.2014, č.j. Nao 184/2014-63, které nabylo právní moci dne 11.7.2014, a nevyhověl jí. Konstatoval, že dotčení soudci nejsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni. Krajský soud neshledal důvod pro předložení námitky podjatosti soudců krajského soudu Nejvyššímu správnímu soudu, neboť žalobce svoji opakovanou námitku žádnými novými důvody nepodložil.

Krajský soud v tomto řízení již rozhodoval i o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, a to zamítavě shora citovaným usnesením ze 3.10.2014, č.j. 31 Af 24/2014-91. Za této situace je krajský soud toho názoru, že již nemusel o nové žádosti o osvobození od soudních poplatků rozhodovat, neboť žalobce od doby rozhodování o jeho předchozí žádosti neprokázal, že došlo ke změně okolností, jež byly pro posouzení jeho žádosti rozhodující. Opětovná žádost neobsahovala žádné nové, dosud neuplatněné skutečnosti.

Jak bylo uvedeno a zdůvodněno shora, žalobce nesplňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku dle ust. § 36 odst. 3 s.ř.s., nemohlo být vyhověno ani jeho žádosti o ustanovení zástupce podle § 35 odst. 8 s.ř.s.

Pokud tedy krajský soud v rozhodnutí, kterým nevyhověl žádosti žalobce o přiznání osvobození od soudního poplatku a přiznání odkladného účinku podané žalobě mu opětovně uložil zaplatit soudní poplatky z jeho žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a žádosti o poskytnutí odkladného účinku žalobě, a poučil ho o následcích nezaplacení a žalobce přesto soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil, jsou dle krajského soudu naplněny zákonné důvody pro zastavení řízení (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. ledna 2006, č.j. 1 As 27/2005-87; dostupný na www.nssoud.cz).

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích totiž nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Taková situace v předmětné věci nastala.

Stejný závěr učinil krajský soud i ohledně opakované žádosti žalobce o přiznání odkladného účinku podané žalobě.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s..

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§§ 54 odst. 5 a 55 odst. 5 s. ř. s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 102 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové 10. listopadu 2014

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru