Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 23/2013 - 90Usnesení KSHK ze dne 12.09.2014

Prejudikatura

2 As 11/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 Afs 178/2014

přidejte vlastní popisek

31Af 23/2013-90

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců JUDr. Magdaleny Ježkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobkyně K. K., zast. Mgr. Janem Zrnovským, advokátem v Liberci 1, Revoluční 66, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem v Brně, Masarykova 31 (jako nástupci Finančního ředitelství v Ústí nad Labem), v řízení o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 27. prosince 2010, č.j. 12600/10-1400-505479, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně Mgr. Janu Zrnovskému,

advokátovi, se určuje odměna za zastupování v řízení o žalobě ve

výši 6.800 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Krajského soud

v Hradci Králové do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podáním ze dne 16.11.2012 domáhala určení neplatnosti rozhodnutí o vyměření daní a vyjmenovala řadu dalších úkonů Finančního úřadu v Smilech, které označila jako nestandardní. Žalobkyni byl usnesením soudu ze dne 1.7.2014 ustanoven zástupce, který dne 4.8.2014 k výzvě soudu doplnil podání žalobkyně a uvedl, že žalobkyně napadá svojí žalobou především rozhodnutí Finančního úřadu v Semilech ze dne 26.7.2010, č.j. 29261/10/258960507526, a rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 27.12.2010, č.j. 12600/10-1400-505479, a navrhl jejich zrušení a vrácení věci Odvolacímu finančnímu ředitelství k dalšímu řízení.

Zástupce žalobkyně ve shora citovaném podání ze dne 4.8.2014 označil jako žalované Odvolací finanční ředitelství (jako nástupce Finančního ředitelství v Ústí nad Labem) a Finanční úřad pro Liberecký kraj, (jako nástupce Finančního úřadu v Semilech), který vydal prvoinstanční rozhodnutí.

V řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je dle § 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) žalovaným správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla. V posuzovaném případě rozhodlo v posledním stupni Finanční ředitelství v Ústí nad Labem. Zákonem č. 456/2011 Sb., účinném od 1.1.2013 byla zrušena finanční ředitelství (§ 19 odst. 1) a na jejich místo nastoupilo jako odvolací orgán Odvolací finanční ředitelství se sídlem Brno, Masarykova 31, s nímž ve smyslu § 69 s. ř. s. krajský jedná jako se žalovaným. Důvodnost návrhu žalobkyně na zrušení prvoinstančního rozhodnutí krajský soud posuzuje z pohledu ust. § 78 odst. 3 téhož zákona.

Soud může žalobu projednat a rozhodnout o ní pouze při splnění všech zákonem stanovených podmínek. Jednou z nich je lhůta, ve které se může fyzická nebo právnická osoba domáhat u soudu přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu. Dle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze podat žalobu do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Uvedená lhůta je lhůtou zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 72 odst. 4 s. ř. s.).

Z obsahu správního spisu vyplývá, že rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 27.12.2010, č.j. 12600/10-1400-505479, bylo žalobkyni (resp. jejímu zástupci pro daňové řízení) doručeno dne 28.12.2010 a tuto skutečnost potvrdil i zástupce žalobkyně v doplnění žaloby. Lhůta k podání žaloby dle § 65 a násl s. ř. s. tak uplynula dnem 28.2.2011 (§ 72 odst. 1 s. ř. s.). Návrh žalobkyně, kterým napadala rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 27.12.2010, č.j. 12600/10-1400-505479, a jemu předcházející platební výměr Finančního úřadu v Semilech na daň dědickou ze dne ze dne 26.7.2010, č.j. 29261/10/258960507526, byl datován dnem 16.11.2012 a Krajskému soudu v Hradci Králové byl doručen dne 7.12.2012, tedy po uplynutí zákonné lhůty.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně. V posuzovaném případě byla žaloba podána zjevně opožděně, krajský soud ji proto nemohl meritorně projednat a odmítl ji.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s, podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. V posuzovaném případě krajský soud odmítl žalobu dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nebyla proto pro přiznání náhrady nákladů řízení dle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. splněna žádná z tam uvedených podmínek.

Žalobkyni byl krajským soudem ustanoven zástupcem pro řízení o podané žalobě Mgr. Jan Zrnovský. Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. ustanovenému zástupci platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Náklady spočívají v odměně za dva

úkony právní služby (převzetí zastoupení a sepsání žaloby) ve výši 3.100 Kč za každý úkon a v náhradě hotových výdajů v částce 2x 300 Kč (§ 7, 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a), d), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Celková odměna advokáta tak činí 6.800 Kč a tato částka mu bude vyplacena z účtu krajského soudu v Hradci králové do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 12. září 2014

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru