Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 23/2012 - 52Usnesení KSHK ze dne 16.08.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31Af 23/2012-52

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně SOR Libchavy, spol. s r.o., se sídlem Libchavy 48, zast. společností FINAUD, s.r.o., se sídlem Olomouc, třída Svobody 2, adresa pro doručení Brno, Šilingrovo nám. 3, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Ústí nad Orlicí, se sídlem Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 1393, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16.6.2011, č.j. 112978/11/273910602124, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se rací soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 17.8.2011 se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16.6.2011, č.j. 112978/11/273910602124, a jeho zrušení.

Podáním doručeným krajskému soudu dne 13.8.2012 vzala žalobkyně prostřednictvím svého zástupce žalobu zpět. Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen “s.ř.s.”) řízení zastavil, neboť žalobkyně byla oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. Soud neshledal důvody pro postup dle věty druhé citovaného ustanovení.

Podle ust. § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podmínky citovaného ustanovení byly splněny, ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč se žalobkyni vrací 1.000,- Kč.

Pokračování 31Af 23/2012

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 16. srpna 2012 Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru