Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 11/2014 - 49Usnesení KSHK ze dne 19.06.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Afs 147/2014 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

31Af 11/2014-49

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce J. H. proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovanému ze dne 5. září 2012, č.j. 22219/13-5000-14401-702147, takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 21.11.2013 u krajského soudu v Brně žalobu na přezkum shora citovaného rozhodnutí dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Domáhal se jeho zrušení a zrušení jemu předcházejícího rozhodnutí Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, případně vyslovení nicotnosti těchto rozhodnutí. Dále žádal o přiznání odkladného účinku podané žalobě. Krajský soud v Brně svým usnesením ze dne 29.11.2013, č.j. 30 Af 116/2013-8, věc postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové jako soud příslušnému dle § 7 s.ř.s. Usnesením ze dne 6.2.2014, č.j. 31 Af 11/2014-12 krajský soud vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za přezkum jmenovaného rozhodnutí, který činí dle položky 18 bod 2 a) sazebníku soudních poplatků k zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění 3.000 Kč a za návrh na přiznání odkladného účinku žalobě dle položky 20 sazebníku soudních poplatků 1.000 Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení.

V reakci na citovanou výzvu žalobce podáním ze dne 24.2.2014 namítal podjatost soudců krajského soudu, znovu žádal aby soud přiznal žalobě odkladný účinek a domáhal se osvobození od soudních poplatků. V prohlášení ze dne 23.4.2014 o osobních, majetkových výdělkových poměrech ještě požadoval ustanovení právního zástupce.

Krajský soud poté, co Nejvyšší správní soud rozhodl svým usnesením ze dne 17.3.2014, č.j. Nao 98/2014-24, že soudci krajského soudu nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci, svým usnesením ze dne 15.5.2014, č.j. 31 Af 11/2014-41, které nabylo právní moci dne 6.6.2014, žádosti žalobce o osvobození od soudního poplatku, ustanovení zástupce a odložení vykonatelnosti žalobou napadeného rozhodnutí nevyhověl. Žalobci zároveň uložil, aby soudní poplatek za žalobu ve výši 3.000 Kč a soudní poplatek z návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí ve výši 1.000 Kč zaplatil do jednoho týdne od doručení citovaného usnesení. Lhůta k zaplacení soudních poplatků uplynula dne 13.6.2014.

Žalobce podáním datovaným dnem 13.6.2014, doručeným krajskému soudu dne 17. 6.2014, které nijak blíže nezdůvodnil, znovu požádal o osvobození od platby soudního poplatku, o ustanovení zástupce a přiznání odkladného účinku žalobě. Současně vznesl námitku podjatosti soudců v aktuálním obsazení. Soudní poplatek,

k jehož zaplacení byl vyzván, neuhradil.

Krajský soud připomíná, že o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků v tomto řízení již rozhodoval, a to zamítavě shora citovaným usnesením ze dne 15.5.2014, č.j. 31 Af 11/2014-41. O námitce podjatosti soudců krajského soudu rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17.3.2014, č.j. Nao 98/2014-24, které nabylo právní moci dne 21.3.2014. Konstatoval, že dotčení soudci nejsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni.

Za této situace je krajský soud názoru, že již nemusel o nové žádosti žalobce ze dne 13.6.2014 2014 rozhodovat, neboť od doby rozhodování o jeho předchozí žádosti nedošlo ke změně okolností, jež byly pro posouzení jeho předchozí žádosti rozhodující. Opětovná žádost neobsahovala žádné nové, dosud neuplatněné skutečnosti.

Pokud tedy žalobce soudní poplatek ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 15.5.2014. č.j. 31 Af 11/2014-41, nezaplatil, jsou dle krajského soudu naplněny zákonné důvody pro zastavení řízení.

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích totiž nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Taková situace v předmětné věci nastala.

Stejný závěr učinil krajský soud i ohledně opakované žádosti žalobce o přiznání odkladného účinku podané žalobě. Krajský soud neshledal důvod pro předložení námitky podjatosti soudců krajského soudu Nejvyššímu správnímu soudu, neboť i o této námitce Nejvyšší správní soud rozhodl svým usnesením ze dne

17.3.2014, č.j. Nao 98/2014-24. Žalobce svoji opakovanou námitku nepodložil žádnými novými skutečnostmi.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ustanovení § 60 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“).

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§§ 54 odst. 5 a 55 odst. 5 s. ř. s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 102 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 19. června 2014

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru