Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 101/2011 - 15Usnesení KSHK ze dne 22.11.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

31Af 101/2011-15

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně K. H., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. července 2011, čj. 3302/11-1500-607293

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 26. 9. 2011 domáhala zrušení shora identifikovaného rozhodnutí.

Žaloba směřující proti rozhodnutí správního orgánu podléhá soudnímu poplatku 3.000,-- Kč (pol. 18 bod 2 písm. a/ sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona). Protože žalobkyně poplatek nezaplatila, krajský soud ji vyzval, aby tak učinila ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení výzvy. Zároveň ji v souladu s ust. § 9 odst. 3 cit. zákona poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Žalobkyni bylo usnesení doručeno postupem stanoveným ust. § 42 odst. 5 s.ř.s. a § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dne 25. 10. 2011.

Ke dni vydání tohoto usnesení nebyl soudní poplatek žalobkyní uhrazen. Krajský soud proto řízení v souladu s ust. § 47 písm. c/ s.ř.s. a § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastavil.

Protože řízení skončilo zastavením, účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s.ř.s.). Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 22. listopadu 2011

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru