Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 100/2011 - 13Usnesení KSHK ze dne 07.11.2011


přidejte vlastní popisek

31Af 100/2011-13

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně V. V., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové 2, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. července 2011, čj. 3299/11-1500-607293,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvodnění:

Žalobkyně se domáhala přezkoumání zákonnosti shora uvedeného rozhodnutí žalovaného.

Žaloba směřující proti rozhodnutí správního orgánu podléhá soudnímu poplatku 2.000,-- Kč (pol. 14a bod 2a/ sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona).

Žalobkyně při podání žaloby soudní poplatek neuhradila, krajský soud ho proto vyzval, aby soudní poplatek za řízení o žalobě proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného uhradila do 2 týdnů od doručení výzvy. Zároveň ji v souladu s ust. § 9 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Žalobkyni byla výzva doručena dne 21.10.2011, lhůta k zaplacení poplatku uplynula 4.11.2011. Do vydání tohoto usnesení soudní poplatek nebyl uhrazen. Krajský soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku (§ 9 odst. 1 zák. č. 549/1992 Sb., o soudních poplatcích).

Protože řízení skončilo zastavením, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního).

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 7. listopadu 2011

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru