Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Ad 9/2014 - 56Usnesení KSHK ze dne 30.10.2014

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31Ad 9/2014-56

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce: JSG med a.s., se sídlem Plzeň – Severní Předměstí, Na Roudné 443/18, zast. Mgr. Davidem Padyšákem, advokátem v Praze 1, Na Příkopě 8, proti žalovanému: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Brno, Květná 15, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. února 2014, č.j. SZPI/AH667-19/2013, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek ve výši 2. 000 Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10.4.2014 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 14. února 2014, č.j. SZPI/AH667-19/2013, a jeho zrušení.

Podáním doručeným krajskému soudu dne 11.9.2014, vzal žalobce prostřednictvím svého zástupce žalobu zpět. Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen “s.ř.s.”) řízení zastavil, neboť žalobce byl oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. Soud neshledal důvody pro postup dle věty druhé citovaného ustanovení.

Protože bylo řízení zastaveno před prvním jednáním, vycházel soud z ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v planém znění, podle kterého soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Žalobkyni proto ze zaplaceného poplatku 3.000 Kč vrací soud 2.000 Kč. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 30. října 2014

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru