Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Ad 12/2013 - 27Usnesení KSHK ze dne 31.05.2013


přidejte vlastní popisek

31Ad 12/2013-27

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce Ing. B. L., zast. JUDr. Jiřím Slezákem, advokátem v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 737, proti žalovanému řediteli Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradec Králové, nábř. U Přívozu 122/4, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti, takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce je povinen uhradit soudní poplatek ve výši 1.000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 13.1.2012 se žalobce u Krajského soudu v Hradci Králové domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného.

Podáním ze dne 25.4.2013 vzal žalobce žalobu zpět a zároveň žádal, aby krajský soud uložil žalovanému nahradit mu náklady řízení, které blíže nevyčíslil. Pro případ, že mu bude uložena povinnost zaplatit soudní poplatek požadoval, aby byla toto skutečnost zohledněna při výpočtu výše nákladů řízení.

Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen “s.ř.s.”) řízení zastavil, neboť žalobce byl oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Ohledně nákladů řízení vycházel z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější

chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že rozsudek, kterým krajský soud zrušil předchozí rozhodnutí žalovaného v této věci nabyl právní moci dne 18.9.2012 a dne 10.10. žalovaný oznámil žalobci, že jednání poradní komise ve věci se uskuteční dne 29.10.2012. Zároveň ho poučil o jeho právech v souvislosti s tímto jednáním. Žalobce si sdělení žalovaného v úložné době nevyzvedl a jednání komise, které proběhlo dne 29.10.2012, se nezúčastnil. Až do 22.3.2013, kdy žalovaný vyzval žalobce ve smyslu ust. § 174 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, k realizování tam uvedených práv před vydáním rozhodnutí a stanovil mu k tomu lhůtu pěti dnů, není ve správním spise žádný doklad o tom, že by žalobce nebo žalovaný ve věci jednali. Zmíněné oznámení bylo žalobci doručeno dne 2.4.2012 a stejným datem je opatřena i žaloba proti nečinnosti, kterou žalobce doručil osobně krajskému soudu dne 5.4.2013. Z obsahu správního spisu neplyne a žalobce ani netvrdí, že pro podání žaloby splnil podmínky dané v § 79 odst. 1 s.ř.s., tedy že bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis stanoví na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Protože zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů takovou ochranu neupravuje, žalobce mohl a měl využít analogicky obdobné ustanovení správního řádu. To však neučinil a na nečinnost žalovaného do okamžiku podání žaloby nijak nestěžoval. Takový nedostatek, pokud by žalobce nevzal žalobu zpět, by znamenal neúspěch v řízení o podané žalobě, kterou by krajský soud musel zamítnout. Potom skutečnost, že žalobce vzal žalobu zpět, mu nemůže zaručit více práv pokud jde o náklady řízení, než by měl v případě, že by ve věci krajský soud rozhodl.

Žalobce neuhradil soudní poplatek, který byl splatný při podání žaloby a podle pol. 18 bod 2 d) přílohy k zákonu ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném zněni činil 2.000 Kč. Podle ust. § 10 odst. 3 citovaného zákona soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Protože žalobce vzal žalobu zpět, jeho poplatková povinnost činí 1.000 Kč. Jedná se o částku, o kterou by soud žalobci při zpětvzetí žaloby v případě, že byl poplatek zaplacen při podání žaloby, krátil vracený soudní poplatek za žalobu, stanovený v pol. 18 bod 2 d) přílohy k zákonu ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 31. května 2013

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru