Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 A 6/2013 - 27Usnesení KSHK ze dne 15.12.2014

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

31A 6/2013- 27

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně FIAGRO, s.r.o., se sídlem Brno – Zábrdovice, Příkop 843/4, zast. JUDr. Viliamem Kováčikem, advokátem v Hradci Králové, Průmyslová 1200/4a, proti žalované České obchodní inspekci, Inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj, se sídlem Hradec Králové, Balbínova 821, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. února 2012, č.j. P 0377/2712, takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 4.2.2013 se žalobkyně domáhala přezkoumání příkazu žalovaného ze dne 17. února 2012, č.j. P 0377/2712, a jeho zrušení.

Podáním doručeným krajskému soudu dne 12.8.2014 vzala žalobkyně prostřednictvím svého zástupce žalobu zpět. Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen “s.ř.s.”) řízení zastavil, neboť žalobkyně byla oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. Soud neshledal důvody pro postup dle věty druhé citovaného ustanovení.

Podle ust § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost, snížená o 20%, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podmínky citovaného ustanovení byly splněny, ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3.000 Kč se žalobkyni vrací 2.000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 15. prosince 2014

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru