Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 A 47/2020 - 10Usnesení KSHK ze dne 18.01.2021

Prejudikatura

52 A 95/2015 - 12


přidejte vlastní popisek

31 A 47/2020-10

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáš Blažka ve věci

žalobce: A. H.

proti

žalovanému: Krajský soud v Hradci Králové sídlem Československé armády 218, 500 03 Hradec Králové v řízení o žalobě proti usnesení žalovaného ze dne 1. 10. 2020, č. j. 31 A 26/2020 – 185,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu bylo dne 21. 12. 2020 doručeno podání žalobce označené jako „Žaloba proti usnesení ČR-Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 31 A 26/2020 – 185 ze dne 1. 10. 2020“, kterou se žalobce domáhá zrušení tohoto rozhodnutí.

Usnesením č. j. 31 A 26/2020 – 185 krajský soud odmítl žalobu podanou žalobcem proti jinému rozhodnutí krajského soudu (usnesení ze dne 24. 4. 2020, č. j. 31 A 14/2020 – 180).

Při posouzení dané věci krajský soud vycházel z § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), podle něhož soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou, nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

Z obsahu žaloby je zřejmé, že žalobce podává žalobu nikoliv proti rozhodnutí správního orgánu, ale proti rozhodnutí soudu vydanému v rámci výkonu soudnictví, ačkoliv byl již v napadeném usnesení zdejšího soudu poučen o tom, že k rozhodování o takové žalobě nemá soud ve správním soudnictví pravomoc. Proti usnesení správního soudu o odmítnutí žaloby dle § 46 s. ř. s. nemůže být podána znovu žaloba u správního soudu. Takový opravný prostředek soudní řád správní nezakotvuje.

Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, nestanoví-li tento zákon jinak, jestliže soud o téže věci již rozhodl, nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá, nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Nedostatek soudní pravomoci zakládá v dané věci neodstranitelný nedostatek podmínek řízení. Krajský soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. podanou žalobu odmítl.

Krajský soud neprojednával věc samu, a proto mohl rozhodnout bez jednání (§ 49 odst. 1, věta prvá, s. ř. s. a contrario).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 18. ledna 2021

JUDr. Magdalena Ježková v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru