Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 A 34/2017 - 54Usnesení KSHK ze dne 07.01.2019


přidejte vlastní popisek


číslo jednací 31 A 34/2017- 54

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci

žalobce: R. E.

proti

žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Plzeň sídlem Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň

o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se u krajského soudu domáhal (poté, co civilní soud vyslovil svoji věcnou nepříslušnost a věc postoupil příslušnému správnímu soudu) vyslovení nezákonnosti zásahu, který spatřoval v postupu žalované Vězeňské služby České republiky, Věznice Valdice v rozporu s § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o výkonu trestu odnětí svobody“). V upřesněném žalobním petitu navrhl: „1. Určuje se nezákonnost zásahu ze strany žalovaného prováděného od 17. 3. 2015 spočívajícího v zablokování finančních prostředků žalobce uložených na jeho účtu peněz v úschově u žalovaného zaúčtovaných na jeho osobním kontě „O“ a neumožnění žalobci jejich čerpání a následném vyplácení sociálního kapesného ve výši 100,-Kč měsíčně žalobci z tohoto jeho konta „O“. 2. Zakazuje se žalovanému, aby v porušování práva žalobce čerpat finanční prostředky zaúčtované na jeho osobním kontu „O“ účtu peněz v úschově u žalovaného pokračoval. 3. Přikazuje se žalovanému v dané věci obnovit předešlý stav finančních prostředků žalobce na jeho osobním kontu „O“ účtu peněz v úschově u žalovaného, jaký byl k termínu 16. 3. 2015, tj. vrátit žalobci částku do výše 5.000,-Kč zaúčtovaných na jeho účet peněz v úschově u žalovaného na jeho osobním kontu „O“, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.“

Krajský soud usnesením ze dne 26. 1. 2016 přiznal žalobci zcela osvobození od soudního poplatku.

Přípisem ze dne 24. 4. 2017 žalobce sdělil krajskému soudu, že byl trvale přemístěn k výkonu trestu z Věznice Valdice do Věznice Plzeň. Zároveň „doplnil“ označení žalovaného o Vězeňskou službu České republiky, Věznici Plzeň. Usnesením ze dne 10. 8. 2017, č. j. 31 A 20/2015 – 138, krajský soud vyloučil k samostatnému projednání žalobu na ochranu před nezákonným zásahem Vězeňské služby České republiky, Věznice Plzeň, neboť nepovažoval za vhodné vést společné řízení o žalobě proti tvrzeným nezákonným zásahům, jichž se měly v různé době dopouštět různé správní orgány (nejprve Věznice Valdice, následně Věznice Plzeň). Řízení o žalobě proti žalované Věznici Valdice nadále vedl pod sp. zn. 31 A 20/2015.

Krajský soud následně zjistil, že žalobce již ukončil výkon trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že došlo k uvedené změně poměrů u žalobce, krajský soud přípisem vyzval žalobce, ať soudu zašle ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení daného přípisu úplně a pravdivě vyplněný formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, tak aby krajský soud mohl opětovně posoudit, zda žalobce splňuje zákonné podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Zároveň žalobce poučil, že pokud nesplní uvedenou povinnost, přiznané osvobození od soudních poplatků mu bude odňato. Žalobce na uvedenou výzvu nijak nereagoval, a tak krajský soud usnesením ze dne 15. 11. 2018, č. j. 31 A 34/2017 – 48, rozhodl, že se žalobci odnímá osvobození od soudního poplatku. Zároveň žalobce vyzval, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 2 000 Kč za žalobu na ochranu před nezákonným zásahem Vězeňské služby České republiky, Věznice Plzeň, a to do 15 dnů od doručení tohoto usnesení.

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu podléhá podle položky 18 bodu 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků – přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soudnímu poplatku ve výši 2 000 Kč. Usnesení, kterým krajský soud vyzval žalobce ke splnění této povinnosti, bylo žalobci doručeno dne 21. 11. 2018.

Lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula 6. 12. 2018, přičemž poplatek nebyl v uvedené lhůtě zaplacen. Krajskému soudu zároveň není známo, že by žalobce podal kasační stížnost proti výše specifikovanému usnesení ze dne 15. 11. 2018. Rozhodl proto o zastavení řízení dle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním (dále jen „s. ř. s.“), a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 7. ledna 2019

JUDr. Magdalena Ježková v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru