Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 A 25/2020 - 185Usnesení KSHK ze dne 27.07.2020

Prejudikatura

52 A 95/2015 - 12

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 260/2020

přidejte vlastní popisek

31 A 25/2020 - 185

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáš Blažka ve věci

žalobce: A. H.

proti

žalovanému: Krajský soud v Hradci Králové sídlem Československé armády 218, 500 03 Hradec Králové v řízení o žalobě proti usnesení žalovaného ze dne 20. 4. 2020, č. j. 31 A 13/2020 – 180,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu bylo dne 13. 7. 2020 doručeno podání žalobce označené jako „Žaloba proti usnesení ČR-Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 31 A 13/2020 – 180 ze dne 20. 4. 2020“, kterou se žalobce domáhá zrušení tohoto rozhodnutí.

Usnesením č. j. 31 A 13/2020-180 krajský soud odmítl žalobu podanou žalobcem proti jinému rozhodnutí krajského soudu (usnesení ze dne 23. 1. 2020, č. j. 30 A 6/2020 – 155). Žalobce byl současně poučen o možnosti podat opravný prostředek proti tomuto usnesení, kterým je kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud. Z úřední činnosti je krajskému soudu známo, že žalobce této možnosti využil a kasační stížnost proti napadenému usnesení skutečně podal. Nejvyšší správní soud o této kasační stížnosti rozhodl usnesením ze dne 4. 6. 2020, č. j. 7 As 160/2020 – 9.

Následně žalobce předmětné usnesení zdejšího soudu č. j. 31 A 13/2020 – 180 napadl i nyní projednávanou žalobou. Takový postup však nemá oporu v zákoně.

Jak již krajský soud uvedl výše, opravným prostředkem proti usnesení č. j. 31 A 13/2020 – 180 byla kasační stížnost (viz § 102 a násl. s. ř. s.). Tohoto opravného prostředku žalobce také využil. Proti usnesení správního soudu o odmítnutí žaloby dle § 46 s. ř. s. ale nemůže býti podána znovu žaloba u správního soudu. Takový opravný prostředek soudní řád správní nezakotvuje.

Při posouzení dané věci vycházel krajský soud z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle něhož soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou, nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

Z obsahu žaloby je zřejmé, že žalobce opětovně podává žalobu nikoliv proti rozhodnutí správního orgánu, ale proti rozhodnutí soudu vydanému v rámci výkonu soudnictví, ačkoliv byl již v napadeném usnesení zdejšího soudu poučen o tom, že k rozhodování o takové žalobě nemá soud ve správním soudnictví pravomoc.

Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, nestanoví-li tento zákon jinak, jestliže soud o téže věci již rozhodl, nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá, nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Nedostatek soudní pravomoci zakládá v dané věci neodstranitelný nedostatek podmínek řízení. Krajský soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. podanou žalobu odmítl.

Krajský soud neprojednával věc samu, a proto mohl rozhodnout bez jednání (§ 49 odst. 1, věta prvá, s. ř. s. a contrario).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 27. července 2020

JUDr. Magdalena Ježková v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: R. V.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru