Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Ca 179/2008 - 136Rozsudek KSHK ze dne 30.03.2012

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 65/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

30Ca 179/2008-136

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobců a) R. P., b) Ing. J. K., obou zast. JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem AK v Brně, Lidická 710/57, PSČ 602 00, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Jičín, Havlíčkova 56, Jičín, PSČ 506 01, za účasti 1. obchodní společnosti AGROM Třebnouševes, s.r.o., M. Koněva 150, Jičín – Holínské Předměstí, PSČ 506 01, 2. V. C., 3. M. D., 4. Z. F., 5. J. F. 6. M. G., 7. MUDr. Z. J., 8. M. J., 9. H. K., 10. J. K., 11. J. K., 12. J. K., 13. M. K., 14. J. L., 15. J. M., 16. S. P., 17. V. P., 18. J. R., 19. J. R., 20. Ing. Z. R., 21. V. Š., 22. J. Š., 23. M. V., 24. B. V., 25. F. V., 26. J. Z., 27. V. Z.,

Pokračování 30Ca 179/2008

28. J. M., 29. J. Š., 30. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, Hradec Králové, PSČ 502 06 a 31. Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. září 2008, č.j. PÚ-02/99/04/60/LUK A-30, takto:

I. Rozhodnutí žalovaného Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu

Jičín, ze dne 8. září 2008, č.j. PÚ-02/99/04/60/LUK A-30, se zrušuje

a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobcům náklady řízení, a to

každému z nich po 5.960,--Kč , k rukám JUDr. Ing. Martina Flory, Dr.,

advokáta se sídlem AK v Brně, Lidická 710/57, PSČ 602 00, do 8 dnů

od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalobcům se ukládá doplatit Krajskému soudu v Hradci Králové, a

to rukou společnou a nerozdílnou na soudním poplatku ze společné

žaloby částku 2.000,--Kč do 8 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10. 11. 2008, došlou krajskému soudu dne 14. 11. 2008, se žalobci domáhali zrušení rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Jičín dne 8. září 2008, č.j. PÚ-02/99/04/60/LUK A-30, jímž uvedený orgán veřejné správy podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), rozhodl za 1. o výměně nebo přechodu vlastnických práv a za 2. o zřízení nebo zrušení věcného břemene, a to v rozsahu jeho přílohy jako nedílné součásti tohoto rozhodnutí a dále rozhodl za 3. o určení výše náhrad podle § 10 odst. 2 zákona. Žalobu, jejíž fotokopie byla účastníkům i v úvahu připadajícím osobám zúčastněným na řízení krajským soudem zaslána, přitom odůvodnili celou řadou námitek. Zejména pak tím, že ačkoliv byl schválený návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebnouševes napaden správní žalobou, přesto žalovaný ve věci rozhodl. Tato námitka, jak se posléze ukázalo, však byla pro tento rozsudek zásadní (viz dále) a s ohledem na její oprávněnost se již krajský soud nemusil a ani nemohl zabývat námitkami dalšími – věcnými.

Pokračování 30Ca 179/2008

Žalovaný se k věci vyjádřil podáním ze dne 11. února 2009. Uvedl, že rozhodnutím ze dne 24. 1. 2008, č.j. PÚ-02/99/04/57/Luk A-30, schválil návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebnouševes. Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci odvolání, o němž rozhodlo Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad v Praze dne 2. 6. 2008 pod č.j.: 11222/08-13070/Ži. Po uplynutí dvouměsíční lhůty k podání případné správní žaloby proti tomuto rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu v Praze pak prý učinil dotaz u Městského soudu v Praze (blížeji nespecifikován), zda v uvedené věci nebyla podána správní žaloba. Na základě negativního sdělení (rovněž nekonkretizovaného) žalovaný pokračoval v řízení a vydal žalované správní rozhodnutí. Tento postup odůvodňoval „Chybnou interpretací žádosti pozemkového úřadu soudem a zpětně i odpovědi doručené pozemkovému úřadu…“. O existenci žaloby proti schválenému návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebnouševes se žalovaný dozvěděl až dne 19. 12. 2008, a to v souvislosti se žalobou, o níž je rozhodnuto tímto rozsudkem.

Z osob zúčastněných na řízení se žádná k věci nevyjádřila.

Krajský soud si ověřil, že u Městského soudu v Praze bylo zahájeno v roce 2008 pod sp. zn. 9 Ca 287/2008 řízení o přezkumu rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu ze dne 2. 6. 2008, č.j. 11222/08-13070/Ži, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobců proti schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebouševes a na základě toho usnesením ze dne 18. 2. 2009, č.j. 30 Ca 179/2008-38, řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. září 2008, č.j. PÚ-02/99/04/60/LUK A-30, přerušil. Považoval tento postup za vhodný, neboť výsledek řízení vedeného před Městským soudem v Praze mohl ještě konvalidovat nezákonný stav, kdy žalované rozhodnutí bylo vydáno bez zohlednění ustanovení § 11 odst. 9 zákona. Podle něho totiž vydá pozemkový úřad rozhodnutí až po prověření, zda nebyla u příslušného soudu uplatněna žaloba proti rozhodnutí o schválení pozemkových úprav, což nebylo dodrženo. K tomu však nedošlo, když rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu v Praze ze dne 2. 6. 2008, č.j.: 11222/08-13070/Ži, bylo rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 9 Ca 287/2008, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2011, zrušeno a věc vrácena tomuto orgánu k novému projednání a rozhodnutí.

Za tohoto stavu odpadly důvody, pro které bylo přezkumné soudní řízení přerušeno, a proto krajský soud na základě usnesení ze dne 1. prosince 2011, č.j. 30 Ca 179/2008-73, v řízení pokračoval.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v řízení podle části třetí hlavy druhé dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s“). Učinil tak bez nařízení jednání, neboť v dané věci zrušil napadené rozhodnutí pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správními orgány, jež mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (viz ust. § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s.). A to z následujících důvodů.

Pokračování 30Ca 179/2008

Je si totiž třeba uvědomit, že nezbytným předpokladem vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona, o které jde i v posuzovaném případě, a to ve vazbě na jeho odstavec 9, je nejen schválený návrh pozemkových úprav, ale i jeho neotřesitelnost, stabilita, která má být garantována tím, že je pozemkový úřad vydá až po prověření, zda „…nebyla u příslušného soudu uplatněna žaloba…“ proti němu. Jedině pravomocné správní rozhodnutí ve formě schváleného návrhu pozemkových úprav, které již z důvodu uběhnutí lhůt pro podání správní žaloby proti němu nelze touto soudní cestou přezkoumat, tak může být podle zákona podkladem pro vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona. Tedy pro vydání rozhodnutí, jímž se autoritativně zasahuje do vlastnických práv.

Tento zákonný princip ale nebyl žalovaným v přezkoumávané věci dodržen, jak již uvedeno výše a k jeho zhojení nedošlo, když naopak bylo rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkový úřadu v Praze ze dne 2. 6. 2008 č.j.: 11222/08-13070/Ži, rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 9 Ca 287/2008-58, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2011, zrušeno a věc vrácena tomuto orgánu k novému projednání a rozhodnutí.

Za tohoto stavu ale krajskému soudu nezbylo, než konstatovat, že žalované rozhodnutí bylo vydáno nejen předčasně, ale že jeho závazný a nezbytný podklad (schválený návrh pozemkových úprav), bez něhož nemůže jako rozhodnutí vydané dle § 11 odst. 8 zákona ani samostatně existovat, byl z důvodu nepřezkoumatelnosti, tedy pro nezákonnost, rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 9 Ca 287/2008-58, dokonce zrušen. Vzhledem k tom ale neměl krajský soud jinou možnost, než žalované rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. zrušit. V souladu s § 78 odst. 4 s.ř.s. krajský soud současně stanovil, že věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku. Tedy ve věci pozemkových úprav v katastrálním území Třebnouševes bude moci rozhodnout znovu podle § 11 odst. 8 zákona teprve poté, až bude existovat jejich schválený návrh nenapadnutelný soudem podle s.ř.s.

Obiter dictum krajský soud k věci uvádí, že si je vědom možných problémů, spojených s vlastnickými či uživatelskými právy k pozemkům, jichž se schválený návrh pozemkových úprav týkal. Nicméně pro něj byla při přezkoumávání žalovaného rozhodnutí nepřehlédnutelná ta skutečnost, že jeho podkladem bylo zrušené nezákonné rozhodnutí. Na tomto faktu nemůže nikdo nic změnit, a proto jakékoliv prodlužování řízení by uvedený stav jen zhoršovalo. Krajský soud již nemohl rozhodnout jinak. To však neznamená, že na základě nového rozhodnutí o schválení návrhu předmětných pozemkových úprav nelze vydat nové rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona, jež by zrušeným rozhodnutím založené majetkové vztahy více či méně kopírovalo. To si však vyžádá iniciativu a čas na straně žalovaného a jistě i určitou míru pochopení všech zúčastněných. Pro věc samu bude jistě rozumnější vyčkat nového schváleného návrhu pozemkových úprav, než ji hned radikálně řešit.

Náklady žalobců označených písm. a) a b) spočívaly v náhradě soudních poplatků po 2.000,-- Kč, odměně advokáta za dva úkony právní služby při Pokračování 30Ca 179/2008

zastupování po 2.100,-- Kč (převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby soudu - § 11 odst. 1 písm. a/ a d/ a § 9 odst.3 písm.f/ ve spojení s § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.), snížené ovšem o 20% (viz § 12 odst. 4 cit. vyhl.) a náhradách hotových výdajů za dva úkony po 300,-- Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky). Náhrada nákladů řízení jednoho žalobce tak činila úhrnem 5.960,-- Kč. Náklady řízení je žalovaný povinen zaplatit podle výroku II. tohoto rozsudku zástupci žalobců, neboť je advokátem (viz § 64 s.ř.s. a § 149 odst. 1 o.s.ř.).

Osoby zúčastněné na řízení neuplatňovaly nároky na náhradu řízení. Ostatně podle § 60 odst. 5 s.ř.s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které by jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou ji soud uložil. Krajský soud žádnou takovou povinnost neuložil.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, je ve věcech správního soudnictví poplatníkem ten, kdo podal žalobu. V přezkoumávané věci podali společnou žalobu dva žalobci, a proto bylo jejich povinností zaplatit krajskému soudu celkem dva soudní poplatky po 2.000,--Kč (položka 14a bod 2 písm. a/ Sazebníku soudních poplatků platného k datu podání žaloby). Protože tuto svoji povinnost splnili pouze zčásti, byla jim výrokem III. tohoto rozsudku stanovena povinnost doplatit na soudních poplatcích částku 2.000,--Kč. Mohou ji uhradit v kolcích k uvedenému číslu jednacímu nebo na účet krajského soudu číslo 3703 – 0006828 - 511/0710, variabilní symbol 3023008908.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování 30Ca 179/2008

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 30. března 2012 Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru