Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Af 27/2010 - 96Rozsudek KSHK ze dne 06.10.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 Afs 1/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

Ejk 300/2008

Za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] je třeba považovat takové rozhodnutí, z jehož odůvodnění není zřejmé, z jakého důvodu správní orgán rozhodoval postupem podle § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále je SZ), o povolení užívání stavby a nikoliv o změně v užívání stavby podle § 85 SZ, když z návrhu stavebníka i vyjádření dotčených orgánů je zřejmé, že jde právě o změnu v užívání stavby (rekolaudace).

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2008, čj. 30 Ca 194/2006-80) pol

Autor nepovažuje za vhodné zveřejnění ve Sbírce rozhodnutí.

Do databáze navrhuji tuto právní větu:

k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního

k § 82 odst. 1 a § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu *)(stavební zákon)

Za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] je třeba považovat takové rozhodnutí, z jehož odůvodnění není zřejmé, z jakého důvodu správní orgán rozhodoval o povolení užívání stavby (§ 82 odst. 1

stavebního zákona z roku 1976), a nikoliv o změně v užívání stavby(§ 85 citovaného zákona), když z návrhu stavebníka i vyjádření dotčených orgánů je zřejmé, že se jedná o změnu v užívání stavby.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2008, čj. 30 Ca 194/2006-80) pol

Autor nepovažuje za vhodné zveřejnění ve Sbírce rozhodnutí.

*)S účinností od 1. 1. 207 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEMREPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Šanci a soudců Petra Kobylky a Petra Polácha v právní věci žalobce Nejvyššího státního zástupce, se sídlem Jezuitská 4, Brno, proti žalovanému Úřadu městské části Brna, Brno - Komín, stavebnímu úřadu, se sídlem Vavřinecká 15, Brno, a osoby zúčastněné na řízení SiS Brno - silniční stavitelství s. r. o., se sídlem Bystrcká 1183/14, Brno, právně zastoupené JUDr. Zdeňkem Navrátilem, advokátem se sídlem Bašty 416/8, Brno, o žalobě k ochraně veřejného zájmu,

takto:

I. Rozhodnutí Úřadu městské části Brna, Brno - Komín, stavebního úřadu, ze dne 30. 3. 2004, čj. SÚ 852/04/2, s e z r u š u j e pro vady řízení a věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osobě zúčastněné na řízení se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Stavební úřad Úřadu městské části Brna, Brno - Komín, obdržel dne 4. 3. 2004 návrh SiS Silničního stavitelství Brno, s. r. o. na vydání kolaudačního rozhodnutí dočasné stavby objektu firmy na pozemku p. č. 1841/8, která byla povolena rozhodnutím čj. SÚ-234/93/2 ze dne 1. 12. 1993.

Dne 30. 3. 2004 vydal Stavební úřad Úřadu městské části Brna, Brno - Komín pod čj. SÚ 852/04/02 kolaudační rozhodnutí, kterým po přezkoumání návrhu a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením, podle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen SZ), povolil užívání dočasné stavby objektu firmy na pozemku p. č. 1841/8 v kat. území Komín na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Dočasná stavba obsahuje: přízemní objekt skládající se ze 2 řad po 6 UNIMO buňkách, které propojuje střední chodba, vytápění je akumulačními elektrickými kamny, objekt je napojen na vodovodní přípojku, splaškové vody jsou odváděny do jímky na vyvážení a dešťové vody na terén. Místnosti jsou užívány: chodba, vrátný, 3 krát kancelář, 3 krát šatna, 2 krát sociální zařízení, umývárna a sklad.

Stavební úřad podle ust. § 82 odst. 1 a 2 SZ a ust. § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., stanovil pro užívání stavby tyto podmínky: 1. Po skončení doby dočasného užívání bude stavba odpojena od přípojek a ekologickým způsobem odstraněna a likvidována. 2. Objekt nebude užíván pro ubytování. 3. Budou prováděny pravidelné revize elektroinstalace.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí je uvedeno, že návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetření, které se konalo dne 30. 4. 2004. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 78 SZ, tj. jediným účastníkem řízení byla SiS Silniční stavitelství Brno, s. r. o., která je uživatelem i vlastníkem pozemku pod stavbou. V kolaudačním řízení pak byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek a revizí, což dokládají doklady a protokoly, předložené stavebníkem ke kolaudačnímu řízení. V řízení bylo zjištěno, že stavba je schopná dočasného užívání a proto byl v souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje stanoven 10 letý termín dočasnosti užívání.

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného.

Zejména namítal, že napadené rozhodnutí není v souladu s právními předpisy. Ve smyslu ust. § 79 SZ je kolaudační řízení návrhové a v dané věci bylo zahájeno na základě žádosti SiS Silničního stavitelství Brno, s. r. o. ze dne 7. 1. 2004, označené jako žádost o rekolaudaci. Stavební úřad se měl tedy zabývat tím, zda předmětná stavba byla již dříve kolaudována, jaký byl obsah stavebního povolení, zda byla dodržena podmínka zahájení stavby do dvou od let od právní moci stavebního povolení. Podle názoru žalobce se měl stavební úřad zabývat také tím, zda stavební povolení nepozbylo platnosti podle ust. § 67 SZ, případně, zda se nejednalo o dočasně povolenou stavbu, u níž mezitím uplynula stanovená doba jejího trvání nebo u níž pominul účel, pro který byla zřízena, což vzhledem od doby vydání stavebního povolení (1993), nelze vyloučit. Stavební úřad tedy v rozporu s návrhem rozhodoval o povolení užívání objektu podle ust § 82 SZ a nikoliv podle ust. § 85 SZ o změně v užívání stavby. O povolení stavby bylo také rozhodováno po více než 10 letech od vydání stavebního povolení, na které je odkazováno, ačkoliv podle ust. § 80 odst. 1 SZ by kolaudační řízení mělo probíhat v návaznosti na dokončení stavby. Stavební úřad se rovněž nezabýval tím, zda jsou splněny podmínky pro pořízení zjednodušené dokumentace podle ust. § 104 SZ.

Stavební úřad také ve svém rozhodnutí povolil užívání stavby na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí a tak rozhodl o prodloužení lhůty k užívání dočasné stavby, přičemž však stanovení doby je věcí především stavebního povolení.

Žalobce dále uvedl, že kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na základě stavebního povolení ze dne 1. 12. 1993, čj. SÚ-234/93/2. Takovéto stavební povolení se však ve spise nenachází a nebylo stavebním úřadem předloženo ani na základě opakované výzvy. Obsah stavebního povolení pak nelze dovodit ani ze zjednodušené dokumentace staveb, vypracované společností PIKAZ Brno, spol. s r. o. v říjnu 2003. Žalobcez této

dokumentace v žalobě cituje a dospívá k závěru, že, jednalo-li se o objekt dočasně zřízený pro stavbu staveniště při budování Vírského vodovodu, je pravděpodobné, že doba vymezená ve stavebním povolení uplynula, případně, že pominul účel, pro který byla zřízena. Žalobce dále cituje z vyjádření Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, ze dne 22. 10. 2003. Podle jeho názoru z tohoto vyjádření není zřejmé, zda se

odbor vyjadřoval ke kolaudaci stavby, jejíž užívání mělo být povoleno na dobu 10 let. Nelze také pominout, že UNIMO buňky jsou umístěny v lokalitě Komínský lom, která je registrována jako významný krajinný prvek v k. ú. Komín na základě veřejné vyhlášky Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, ze dne 2. 11. 1999, čj. OŽP/2034/99. Žalobce také upozornil, že ze stanoviska hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 3. 11. 2003 nevyplývá, zda žadatel o vydání tohoto stanoviska v r. 2003 sdělil, že stanovisko má být vydáno za účelem posouzení vydání

povolení užívání objektu na dobu určitou 10 let. Žalobce dále dodal, že dne 29. 10. 1980 bylo pod sp. zn. OVÚP-1844/80-327/Še/ko odborem výstavby a územního plánování Obvodního národního výboru Brno II vydáno stavební povolení na zařízení staveniště v bývalém lomu Komín z buněk Unimo. Stavební povolení bylo prodlouženo rozhodnutím téhož správního orgánu ze dne 24. 7. 1989 do 30. 12. 1991. Ze spisového materiálu pak není patrné, zda bylo vydáno další stavební povolení čj. SÚ-234/93/2 ze dne 1. 12. 1993.

Stavební úřad tak svým postupem porušil ust. § 3 odst. 1 a 4, § 32 odst. 1 § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen správní řád), ve vztahu k ust. § 66, 79, § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 § 132 odst. 1 SZ. Závažný veřejný zájem žalobce je dán zájmem na dodržování právních předpisů ve stavebním řízení a zájmem na ochraně životního prostředí (stavba je umístěna v bezprostřední blízkosti parcely registrované jako významný krajinný prvek).

Žalovaný ve svém vyjádření zejména uvedl, že žádost uživatele o prodloužení doby užívání byla posouzena jako změna stavby podle ust. § 81 odst. 4 SZ. V uvedeném území pak nenastaly žádné podstatné změny, mající vliv na okolí. Stavba buňkoviště byla a je užívána jako administrativní a sociální zázemí firmy Silniční stavitelství Brno, s. r. o. Vzhledem k dočasnosti užívání stavby, stavební úřad na žádost stavebníka prodloužil užívání dočasné stavby postupem podle ust. § 82 odst. 1 SZ. Stavební úřad ve svém

rozhodnutí zohlednil, že dočasná stavba je užívána více jak 20 let a nemá negativní vliv na okolí. Stavba bude sloužit pouze do doby vybudování administrativní budovy, povolené územním rozhodnutím č. 248 o umístění stavby: areál firmy SiS Brno - technické zázemí ze dne 7. 9. 2005, čj. 3559/04/6P. V současné době je podána žádost o stavební povolení. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Soud k věci předně uvádí, že podle ust. § 66 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) žalobu je oprávněn podat nejvyšší státní zástupce, jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem. Úvaha, zda je dán závažný veřejný zájem je pak vyhrazena nejvyššímu státnímu zástupci a správní soud ji není oprávněn přezkoumávat.

Podle ust. § 81 odst. 1 SZ v kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo jejího užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Podle ust. § 82 odst. 1 SZ kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby.

Podle ust. § 85 odst. 1 SZ stavbu lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení. Změny ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu nebo podstatném rozšíření výroby, popřípadě činnosti, která by mohla ohrozit zdraví nebo život nebo životní prostředí, jsou přípustné jen na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby, na řízení se vztahují přiměřeně ust. § 76 až 84.

Podle ust. § 85 odst. 2 SZ změnu v užívání stavby, která je spojena se změnou stavby, projedná stavební úřad ve stavebním řízení a po jejím dokončení provede kolaudaci změny stavby.

Podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.

Soud k věci předně uvádí, že ust. § 82 SZ upravuje náležitosti kolaudačního rozhodnutí. Ust. § 85 SZ pak upravuje dva případy jednak ten, kdy jde o změny ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení nebo podstatném rozšíření výroby (odst. 1) jednak případ, kdy změna užívání je spojena se změnou stavby samotné (odst. 2). V prvém případě musí být zamýšlená změna ohlášena stavebnímu úřadu, ten o ní buď rozhodne, nebo nařídí nové kolaudační řízení. Ve druhém případě (změna užívání spojená se změnou stavby) je nutno záměr projednat ve stavebním řízení (stavební povolení) a po dokončení stavebním změn rozhodnout o kolaudaci.

Z obsahu správního spisu soud zjistil, že společnost SiS Brno-silniční stavitelství podala žádost (žádost ze dne 7. 1. 2004) o rekolaudaci stávajícího objektu firmy. Z obsahu stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 3. 11. 2003, zn. BM/11345/2003/HP, je zřejmé, že bylo vydáno k rekolaudaci stávajícího objektu firmy. Rovněž vyjádření Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, ze dne 22. 10. 2003, sp. zn. ŽP/52328/03/JN, bylo vydáno k rekolaudaci stávajícího objektu firmy. I zjednodušená dokumentace stavby byla vyhotovena pro potřeby rekolaudace.

Soud k věci dále uvádí, že v posuzovaném případě stavební úřad rozhodoval postupem podle ust. § 82 odst. 1 SZ o povolení užívání stavby, aniž by z odůvodnění jeho rozhodnutí bylo seznatelné, z jakého důvodu se nejedná o rozhodnutí podle ust. § 85 SZ o změně v užívání stavby, když z návrhu stavebníka i vyjádření dotčených orgánů je zřejmé, že jde právě o změnu vužívání stavbu (rekolaudaci). I kdyby se jednalo o rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby podle ust. § 82 SZ (kolaudace) pak z odůvodnění rozhodnutí nevyplývá, zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení, jak to požaduje ust. § 81 SZ. Takové

rozhodnutí je pak nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů rozhodnutí. Z odůvodnění rozhodnutí pak není ani zjistitelné, z jakého důvodu došlo k rozhodnutí o kolaudaci teprve s odstupem 10 let od vydání stavebního povolení. Stavební povolení ze dne 1. 12. 1993, čj. SÚ 234/93/2, na které žalovaný v rozhodnutí odkazuje, pak ani není součástí správního spisu. V tomto směru by ani případný závěr správního orgánu o splnění podmínek stavebního povolení nemohl mít oporu ve správním spise [§ 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.]. Z odůvodnění rozhodnutí rovněž nevyplývá, co bylo důvodem pořízení zjednodušené dokumentace stavby.

Soudu proto nezbylo než rozhodnutí žalovaného postupem podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti a také nedostatcích důvodů rozhodnutí.

Náhrada nákladů nebyla přiznána žádnému z účastníků. Žalobce sice měl úspěch ve věci, ale žádné náklady mu nevznikly (§ 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ust. § 57 s. ř. s.).

Podle ust. § 60 odst. 5 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které ji vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, které ji soud uložil. Z důvodu zvláštního zřetele hodných může ji soud na návrh přiznat právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že osobě zúčastněné na řízení soud neuložil plnění povinnosti a ani neshledal důvody zvláštního zřetele hodných, právo na náhradu nákladů ji nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s. ř. s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s. ř. s.).

V Brně dne 10. 4. 2008

Jan Šanca

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru