Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 99/2012 - 89Usnesení KSHK ze dne 18.12.2013

Prejudikatura

3 Ads 43/2007 - 150

2 Afs 187/2004 - 69

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 As 7/2014 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

30A 99/2012-89

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatelů: a) Ing. J. H., zast. Mgr. Dmitrijem Pavlenkem, advokátem se sídlem Valdštejnovo náměstí 76, Jičín, a b) A. H., proti odpůrci: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, takto:

I. Žádost advokáta Mgr. Dmitrije Pavlenka o zproštění povinnosti

zastupovat navrhovatele a) se zamítá.

II. Řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje postoupil krajskému soudu podání navrhovatelů, které označili mimo jiné rovněž jako návrh na zrušení opatření obecné povahy, konkrétně Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané žalovaným dne 5. 9. 2012, č.j. 14734/DS/12/Po.

O žádosti navrhovatelů o osvobození od platby soudního poplatku a o ustanovení advokáta rozhodl krajský soud usnesením ze dne 28. 3. 2013, č.j. 30A 99/2012-53, a to tak, že žádosti navrhovatelky b) zamítl. Navrhovateli a) přiznal částečné osvobození od soudního poplatku a to ve výši 80%. Současně mu ustanovil k ochraně jeho zájmů v této věci zástupce Mgr. Dmitrije Pavlenka, advokáta se sídlem v Jičíně.

O kasační stížnosti navrhovatelů proti tomuto usnesení rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 9. 2013, č.j. 5 As 34/2013-29, kterým tuto kasační stížnost odmítl.

V návaznosti na to krajský soud usneseními ze dne 13. 11. 2013, č.j. 30A 99/2012-75 a 30A 99/2012-76, vyzval navrhovatele a) k zaplacení soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč a navrhovatelku b) k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,- Kč, a to ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení. V rámci usnesení byli navrhovatelé poučeni o následcích nesplnění této povinnosti. Usnesení bylo zástupci navrhovatele a) doručeno do datové schránky dne 15. 11. 2013, navrhovatelce b) pak v souladu s § 49 odst. 2 až 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 28. 11. 2013.

Ani jeden z navrhovatelů ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

Místo toho zaslali žalobci krajskému soudu podání ze dne 12. 12. 2013, doručené mu téhož dne, v němž opětovně požádali o úplné osvobození od soudního poplatku a o ustanovení společného zástupce k ochraně jejich práv z řad advokátů. Zmínili, že v jiných řízeních je jejich návrhům v tomto směru vyhovováno a že soudu musí být z úřední povinnosti známo, že nejde o jediné soudní poplatky, kterými je v soudních řízeních podmiňováno jejich právo na soudní ochranu práv a právem chráněných zájmů. Dochází tak k upřednostňování zájmu státu na příjmu ze soudních poplatků před jejich právem na přístup k soudu. Navrhovatelé nenamítali, že by v mezidobí došlo ohledně jejich osobních, majetkových a výdělkových poměrů ke změnám a svůj návrh nijak blíže neodůvodnili.

Výzva k zaplacení soudního poplatku navrhovateli a) tak byla doručena dne 15. 11. 2013 jeho zástupci ustanovenému mu pro toto řízení shora označeným usnesením krajského soudu, které je v právní moci a kasační stížnost proti němu byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta. A to zcela v souladu s právním závěrem rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2005, č.j. 2 Afs 187/2004-69; dostupného na www.nssoud.cz; podle něhož je-li účastník řízení zastoupen, výzva k zaplacení soudního poplatku se doručuje podle § 42 odst. 2 s. ř. s. pouze jeho zástupci.

Navrhovatelce b) pak byla výzva k zaplacení SOP doručena v souladu s § 49 odst. 1 až 4 o. s. ř. Jak plyne z dodejky, která má charakter úřední listiny, byla zásilka připravena k vyzvednutí na poště ode dne 18. 11. 2013, protože žalobkyně b) nebyla zastižena a byla jí ve schránce poštovní doručovatelkou zanechána výzva k vyzvednutí zásilky. Po marném uplynutí úložní doby jí byla zásilka obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku dne 29. 11. 2013 do označené domovní schránky vhozena. K doručení náhradním způsobem tak došlo dne 28. 11. 2013 (§ 49 odst. 4 o. s. ř.). Ostatně nová žádost o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce je reakcí na tuto výzvu a tedy důkazem toho, že navrhovatelce b) byla výzva uvedeným způsobem fakticky doručena.

O nové žádosti žalobců o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pak krajský soud za shora popsané skutkové situace povinen rozhodovat nebyl. Předně navrhovatel a) podal tuto žádost až po uplynutí krajským soudem stanovené lhůty k zaplacení soudního poplatku, a to 2 týdnů od doručení výzvy

k zaplacení soudního poplatku. Navrhovatelka b) sice podala tuto žádost v uvedené lhůtě, ale nijak nedoložila a ani netvrdila, že by od doby rozhodování o její předchozí žádosti o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce došlo k podstatné změně skutečností, jež byly pro posouzení její žádosti ve smyslu § 35 odst. 8 a § 36 odst. 3 s. ř. s. rozhodující (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, č.j. 3 Ads 43/2007-150; dostupný na www.nssoud.cz).

Protože k zaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě nedošlo, krajskému soudu nezbylo, než podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ s. ř. s.“), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, řízení zastavit.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s.

Krajský soud se však musel vypořádat ještě s jedním návrhem. Dne 22. 11. 2013 mu byl doručena žádost ustanoveného zástupce navrhovatele a) Mgr. Dmitrije Pavlenka o zproštění povinnosti navrhovatele a) zastupovat. Podstata žádosti spočívala v tvrzení ustanoveného advokáta, že s klientem je velice obtížná komunikace, že nedbá jeho pokynů a o některých věcech s ním nekomunikuje vůbec. Není přitom jasné, zda navrhovatel a) s jeho ustanovením vůbec souhlasí, když si podal proti němu kasační stížnost a některá podání si chtěl vypracovat sám. Navíc odmítl zaplatit částečnou úhradu odměny za zastupování, na kterou se osvobození od soudních poplatků nevztahovalo. Dle ustanoveného advokáta tak došlo k významné ztrátě důvěry mezi ním a navrhovatelem a) a jeho zastupování tak považoval ve všech směrech za neúčelné.

Krajský soud sice nemá důvod tvrzením ustanoveného zástupce nevěřit, ale nespatřil v nich dostatečný důvod pro zproštění obhajoby a to zejména s ohledem na procesní stav řízení, ve kterém byla žádost učiněna. Jak už bylo uvedeno shora, ustanovený zástupce navrhovatele a) obdržel dne 15. 11. 2013 výzvu k zaplacení soudního poplatku. V ten okamžik tedy bylo jeho povinností dostát všem svým povinnostem z této skutečnosti vyplývajícím. Teprve následně (tedy již v průběhu lhůty pro zaplacení soudního poplatku běžící navrhovateli a), jeho klientovi), učinil svoji žádost o zproštění obhajoby (žádost podána na poštu 21. 11. 2013).

Pokud k zaplacení soudního poplatku v uvedené lhůtě ze strany navrhovatele a) nedošlo a kdy ten ani v uvedené lhůtě nepožádal o osvobození od platby soudního poplatku, nepovažoval krajský soud za účelné, aby zkoumal podrobněji, zda jsou dány důvody pro zproštění obhajoby ustanoveného advokáta. Činil by tak totiž za procesní situace, kdy s ohledem na shora uvedené nemohl učinit nic jiného, než řízení o návrhu navrhovatele a) zastavit pro nezaplacení soudního poplatku. Tedy již na samém sklonku řízení o věci samé. Případné zproštění obhajoby ustanoveného advokáta v tomto procesním okamžiku považuje krajský soud za zcela neúčelné, neboť by bylo v rozporu se zásadou procesní ekonomie. I kdyby totiž teoreticky žádosti ustanoveného advokáta bylo vyhověno a navrhovateli a) byl v návaznosti na to ustanoven jiný obhájce, nemohlo by to nic změnit na výsledku tohoto řízení. Pouze by se v důsledku toho odkládalo rozhodnutí ve věci.

Z obsahu žádosti ustanoveného obhájce pak navíc nevyplývá, že by jím avizovaná nesoučinnost navrhovatele a) byla až natolik intenzivní, že by mohla zabránit případnému podání a řádnému odůvodnění kasační stížnosti navrhovatele a) proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (ostatně není vůbec jisté, že ji navrhovatel a) bude chtít podat), zvláště pokud výzva k zaplacení soudního poplatku byla řádně doručena ustanovenému zástupci. Krajský soud ještě připomíná, že navrhovatel a) nespokojenost s prací ustanoveného zástupce v žádném ze svých podání nezmiňoval a o jeho „výměnu“ nežádal. Proto se krajský soud rozhodl žádosti ustanoveného advokáta o zproštění povinnosti zastupovat navrhovatele a) nevyhovět.

Poučení :

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 18. prosince 2013

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru