Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 98/2012 - 35Usnesení KSHK ze dne 15.02.2013

Prejudikatura

2 Ao 3/2008 - 100

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 14/2013 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

30A 98/2012-35

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobců: a) Ing. J. H., b) A. H., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci podáním ze dne 24. 9. 2012 napadli Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které dne 5. 9. 2012 pod č.j. 14734/DS/12/Po vydal dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), žalovaný.

Přestože v uvedeném podání žalobci s přiléhavým odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu konstatovali, že stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích není rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nýbrž opatřením obecné povahy ve smyslu části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v jeho závěru výslovně uvedli, že je míněno jednak jako návrh na zrušení opatření obecné povahy dle § 101a a násl. s. ř. s., ale také jako žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. s. ř. s.

Krajský soud tedy v souladu s vůlí žalobců zapsal dotčené podání jako návrh na zrušení opatření obecné povahy (veden u krajského soudu pod sp. zn. 30A 99/2012) a současně také jako žalobu proti rozhodnutí správního orgánu (vedena u krajského soudu pod shora uvedenou sp. zn. 30A 98/2012).

Pokračování 30A 98/2012

Krajský soud (ve shodě se žalobci) považuje za nesporné, že na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (navíc došlo-li k němu po 1. 4. 2008, tj. po zrušení § 129 odst. 1 zákona o silničním provozu, z něhož plynulo, že se na proces tohoto ustanovení nevztahoval správní řád) je nutno nahlížet jako na opatření obecné povahy ve smyslu části šesté správního řádu (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č.j. 2Ao 3/2008-100; dostupný na www.nssoud.cz).

Opatření obecné povahy však nelze z toho důvodu s úspěchem napadnout formou žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, protože se o rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 s. ř. s. nejedná. Proti opatřením obecné povahy se lze bránit postupem dle § 101a a násl. s. ř. s., tedy v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.

Dle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími (v přezkoumávané věci je napadený úkon správního orgánu opatřením obecné povahy). Žaloba, která se domáhá přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno, je nepřípustná (§ 68 písm. e) s. ř. s.) Krajský soud proto nemohl jinak, než žalobu odmítnout podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. pro její nepřípustnost.

Krajský soud zdůrazňuje, že tímto postupem nejsou žalobci nijak dotčeni ve svých právech. Jak už krajský soud uvedl shora, jejich podání ze dne 24. 9. 2012 bylo současně zapsáno také jako návrh na zrušení opatření obecné povahy dle § 101a a násl. s. ř. s., který tak bude věcně posouzen a to v samostatném řízení.

Ohledně nákladů řízení postupoval krajský soud s odkazem na § 60 odst. 3 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení :

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.) Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Pokračování 30A 98/2012

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 15. února 2013 JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru