Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 92/2014 - 85Usnesení KSHK ze dne 10.11.2014


přidejte vlastní popisek

30A 92/2014-85

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Pavla Kumprechta a JUDr. Marcely Sedmíkové ve věci navrhovatele: R. J., za účasti 1) Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, PSČ 511 22 , 2) volební strany Sdružení nezávislých kandidátů „SPOLU PRO VŠEŇ“, a 3) volební strany – sdružení nezávislých kandidátů MOŽNOST VOLBY, v řízení o návrhu na neplatnost voleb a o návrhu na neplatnost hlasování do obecního zastupitelstva obce Všeň, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, takto:

I. Návrhy se zamítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se včas podanými návrhy, doručenými Krajskému soudu v Hradci Králové osobně dne 24. října 2014, domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb a o neplatnosti hlasování do obecního zastupitelstva obce Všeň, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Návrhy odůvodnil následujícím způsobem.

Podle navrhovatele mělo dojít k porušení § 30 odst. 3 a zejména pak 40 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), a to tím, že:

„1) Na Úřední desce obce Všeň, která je umístěna cca 10m od volební místnosti, byly před volbami i v době jejich konání vyvěšeny obecní noviny č. 14/2014 s fotografií oficiálního volebního lístku, na kterém byla zaškrtnuta kandidátka starosty obce, tedy návod jak hlasovat, čímž došlo k porušení zákonného ustanovení § 30 odst. 3 volebního zákona. Vyvěšený a vyplnění volební lístek mohl významným způsobem ovlivnit hlasování voličů.

2) V době od 14.00 do 24.00 hodin dne 11. 10. 2014 v místnosti, kde okrsková komise sčítala volební hlasy, se zdržoval i starosta obce I. F. H., který byl několikrát v průběhu sčítání hlasů ve volební místnosti konkrétními svědky spatřen. Podle výpovědí svědků se starosta v době sčítání hlasů dotýkal volební urny či držel v ruce hlasovací lístky. Vzhledem k tomu, že starosta obce není z okruhu osob uvedených v § 40 odst. 1 volebního zákona, byla jeho přítomnost ve volební místnosti v rozporu se zákonem a zejména je důvodné podezření, že mohl (vzhledem ke své kandidatuře) ovlivňovat výsledky voleb. V této souvislosti je třeba zmínit, že sčítání hlasovacích lístků obce Všeň trvalo s ohledem na počet voličů (359 odevzdaných hlasů ) neadekvátně dlouhou dobu (téměř 10 hodin), což budí podezření na manipulaci s volebními lístky.“

Z výše uvedeného navrhovatel dovozoval, že došlo nejen k výraznému porušení zákona o volbách, ale že je důvodné podezření, že starosta obce Všeň svým jednáním mařil průběh a výsledek voleb a z těchto důvodů se také domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb a o neplatnosti hlasování. Na podporu svých tvrzení k návrhu přiložil obecní noviny č. 14/2014 a dovolával se svědeckých výpovědí L.K., I.S., Z.F. a B.B., které zároveň v písemném vyhotovení k návrhům přiložil.

L.K. k věci uvedla, že: „Asi ve 23:50 hodin jsem přišla s paní I.S. k obecnímu úřadu ve Všeni. Na cestě před obecním úřadem stálo osobní auto značky Trabant pana I. F. H. Ve všech oknech v přízemí se svítilo. Při příchodu paní I.S. koukala bočním oknem do volební místnosti a říkala mi, že je tam slyšet hluk. Poté vyfotila přes okno na mobilní telefon několik fotografií. Potom jsem obešla celý obecní úřad a na druhé straně, před obecním úřadem, jsem uviděla stát dvě auta. Pak jsem uličkou sešla před budovu Agro Všeň. Hned na to vyšlo z obecního úřadu několik lidí a odjeli směrem dolů k Turnovu. Sešly jsme se s paní I.S. a odešly jsme spolu domů.“

I.S. k věci uvedla, že: „Dne 11. 10. 2014 mezi 23:40 – 23:45 hod. jsem se šla s L.K. projít k obecnímu úřadu ve Všeni ze zvědavosti, zda ještě sčítají hlasy. Nahlédla jsem oknem do volební místnosti a viděla, jak sčít. komisařky sedí u stolu. Na chodbě OÚ byl ruch, pan

I.F.H. diskutoval s několika osobami. Ty odešly a odjelo auto. Načež jsem znovu nahlédla do volební místnosti a viděla pana I.F.H., jak mluví s volební komisí a dotýká se volební urny. Toto jsem vyfotila na svůj mobilní telefon, sešla se s L.K. a odešly jsme domů.

Viděla jsem, že po celou dobu konání voleb byly na úřední desce OÚ Všeň vyvěšeny obecní noviny č. 14/2014, kdy na těchto je vytisknut volební lístek, na kterém je zakřížkováno sdružení „Spolu pro Všeň“, což rozhodně lze považovat za návod k volbě do obecního zastupitelstva a výrazně mohlo dojít k ovlivnění volby voličů. Uvedená úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu, resp. vedle vstupu do volební místnosti. Uvedené obecní noviny byly před konáním voleb distribuovány do všech domácností v obci Všeň.“

Z.F. na listině ze dne 22. 10. 2014 konstatoval, že v sobotu 12. 10. 2014 (jde o zřejmý překlep, neboť v sobotu bylo jedenáctého) ve 21:23 hodin telefonoval na pevnou linku obecního úřadu ve Všeni, kde byla volební místnost, aby se informoval u předsedy volební komise, z jakého důvodu ještě nejsou na internetu zveřejněny výsledky hlasování, když již byly sečteny a zveřejněny výsledky ze všech velkých měst. K jeho překvapení zdvihl telefon tehdejší starosta a zároveň lídr kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů Spolu pro Všeň I.F.H., který měl enormní zájem být starostou i v následujícím volebním období. Ten mu oznámil, že se na sčítání hlasů intenzivně pracuje, neboť bylo hodně křížkování a je to velice pracné. Protože nedlouho před volbami bylo v daném okrsku vytvořeno nové opoziční seskupení (Možnost volby), nabyl prý Z.F. dojmu, že důvodem přítomnosti pana starosty v tuto hodinu v prostorách určených k volbám bylo volby zmanipulovat ve prospěch své kandidátky, což vzhledem k sestavě členů volební komise bylo velice snadné.

B.B. na listině označené jako výpověď svědka uvedla, že se šla ve 21 hodin podívat spolu s navrhovatelem k obecnímu úřadu ve Všeni a oknem viděla, že F.I.H. byl ve volební místnosti.

Z osob zúčastněných na řízení se k návrhům vyjádřila předně volební strana Sdružení nezávislých kandidátů „SPOLU PRO VŠEŇ“, zast. zmocněncem J.A. K osobě starosty I.F.H. uvedla, že je volebním orgánem s úkoly a oprávněními vyplývajícími z ustanovení § 15 zákona o volbách. Jmenovaný požívá v obci dobré pověsti a ve funkci starosty je 24 let. Úzkostlivě dbá na dodržování právního řádu, takže vznesená obvinění má za absurdní. A pokračovala v podstatě následovně:

Starosta jmenoval v souladu s § 17 odst. 2 zákona o volbách okrskovou volební komisi, když sdružení nezávislých kandidátů „Možnost volby“ žádného člena ani náhradníka do volební komise nedelegovalo. Starosta svolal první zasedání volební komise na 12. 9. 2014, na kterém její členové a zapisovatelka složili zákonem předepsaný slib. Členové komise se u předchozích voleb osvědčili, a proto nebyl důvod je nejmenovat, zvláště když o práci ve volební komisi není s ohledem na její časovou náročnost a nízkou odměnu zájem. Volební komise se skládala z loajálních občanů nikoliv ke starostovi, ale k obci a zákonu. Nikdo z nich neporušil zákonem předepsaný slib. Její členkou byla i V.J., která je babičkou J.J., který za opoziční sdružení „Možnost volby“ kandidoval. Zpochybňování nestrannosti a nezávislosti volební komise je účelové, lživé tvrzení, které se dotýká cti občanů, kteří ji tvořili.

Starosta musel pro volební komisi vytvořit potřebný servis a zázemí. Obecní úřad ve Všeni totiž nemá žádného dalšího zaměstnance, který by mohl tyto povinnosti zajistit. Účetní obce, která pracuje jen na poloviční úvazek, působila ve funkci zapisovatele v obci, kde trvale bydlí (Kacanovy). V místnosti, kde okrsková komise sčítala hlasy, starosta nebyl přítomen, do místnosti vstupoval pouze v krajní nutnosti k vyřízení vzkazů (např. od rodiny, konkrétně zapisovatelka M. S. měla doma čtyřměsíčního syna) a k nabídce občerstvení, neboť komise zasedala vcelku 16 hodin. Pokud stěžovatelé sledovali chod radnice okny zvenčí, je otázkou jak mohli identifikovat místnost, ve které byly sčítány hlasy. Bylo by rovněž nelogické, aby v místnosti, kde se měly podle tvrzení stěžovatelů provádět manipulace, nebyla okna zastíněna.

Pokud R. J. uvedl, že na úřední desce, která je umístěna na stěně obecního úřadu, byly vystaveny obecní noviny č. 14/2014, pak se jedná o běžnou praxi, kde jsou vyvěšeny spíše pro cizí návštěvníky obce. Místní obyvatelé je dostávají domů, takže jejich vliv na příchozí voliče nebyl prakticky žádný. Zatímco volební strana Sdružení nezávislých kandidátů „SPOLU PRO VŠEŇ“ využila ke své propagaci pouze obecní noviny, zastupitelé, kteří se rozhodli vytvořit druhou volební stranu - sdružení nezávislých kandidátů „Možnost volby“ tohoto práva vůbec nevyužili a vydávali své volební materiály výlučně mimo ně. V předvolebním týdnu v noci rozvěsili v obci desítky plakátů.

Volební komise postupovala při sčítání hlasů svědomitě a důkladně. Dobu, po kterou tak činila, ji nelze vytýkat, neboť zákon dokonce připouští i možnost neodevzdání zápisu ve stanovené lhůtě, která je 24 hodin. Časový nátlak na volební komisi je nepřípustný. Pokud chtěl Z.F. v sobotu 11. října ve 21,30 hodin informovat o průběhu sčítání hlasů, musel narazit na § 36 zákona o volbách, které zakazuje volební komisi podávat informace až do podepsání zápisu. Pokud vytočil telefonní číslo kanceláře obecního úřadu, nemohl se mu ohlásit nikdo jiný, než starosta, který zde plnil zákonem uložené povinnosti. Ve 21,50 hodin opouštěli obecní úřad zástupci Českého statistického úřadu a zaměstnanci Městského úřadu Turnov s osvědčením podle zvláštního zákona. Mužem, který byl ve volební místnosti oknem spatřen, byl vedoucí správního odboru pověřeného Městského úřadu Turnov, který spolu s pracovníky Českého statistického úřadu přijel služebně k volbám. Starosta se s nimi vůbec nesetkal, neboť byl stále ve své pracovně, s některými se potkal pouze na chodbě po vyjití, když uslyšel cizí hlasy a nevěděl, co se děje. Uvedeným pracovníkům umožnila vstup do budovy zapisovatelka okrskové volební komise. Výpověď R.J. o přítomnosti starosty ve volební místnosti není pravdivá. Do místnosti vstupoval pouze za účelem vyřízení vzkazů nebo nabídnutí občerstvení, a to jen na okamžik. V žádném případě nešlo o prodlévání v místnosti, nýbrž o nezbytně nutné kontakty, a to bez jakéhokoliv ovlivňování práce komise.

Ze všech výše uvedených skutečností tak podle zmocněnce volební strany Sdružení nezávislých kandidátů „SPOLU PRO VŠEŇ“ vyplývá, že návrhy na neplatnost hlasování i neplatnost voleb jsou nedůvodné, že strana navrhovatele neunesla volební porážku, ačkoliv měla velmi razantní a agresivní agitaci spojenou s osobním nátlakem na nerozhodné voliče. Vzhledem k tomu navrhoval návrh zamítnout. K vyjádření přiložil zároveň jeden z výše zmiňovaných letáků formátu A3, na němž je výrazným písmem napsáno:

! OBČANÉ POZOR !CHYBA V OBECNÍCH NOVINÁCH

SPRÁVNĚ VYPLNĚNÝ VOLEBNÍ LÍSTEK VZOR – ZDE

Poté následuje hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce Všeň, orámovaný z obou stran tučně psaným textem „VZOR – SPRÁVNĚ“, přičemž je na něm silně zakřížkována volební strana MOŽNOST VOLBY. Pod hlasovacím lístkem následuje opět silně psaný text následujícího znění:

„Pokud jste vyplnili lístek špatně podle obecních novin, žádejte ve volební místnosti nový, abyste jej mohli správně vyplnit, nenechte se odbýt, nový volební lístek Vám musí být vydán“

Vyjádření volební strany Sdružení nezávislých kandidátů „SPOLU PRO VŠEŇ spolupodepsal též starosta obce I.F.H..

Městský úřad Turnov ve svém sdělení ze dne 29. 10. 2014 k věci uvedl, že navrhovatelem zmiňované obecní noviny byly umístěny v den voleb na úřední desce obecního úřadu. K době zpracování výsledků voleb konstatoval, že zástupkyně ČSÚ H.N. volala zhruba ve 21,30 hodin „na telefon do volební místnosti, jak vypadá sumarizace výsledků voleb v obci Všeň. Mužským hlasem jí bylo sděleno, že sumarizace je velmi pracná a výsledky budou zpracovány cca za 1 hodinu (dodatečně bylo zjištěno, že telefon není ve volební místnosti, ale v kanceláři obecního úřadu, takže se s volební místností vlastně nebylo jak spojit). …. Ve 22,30 bylo opět voláno zástupcem ČSÚ do místnosti volebního okrsku obce Všeň, opět se ozval mužský hlas, který ji sdělil, že zpracování výsledků si vyžádá další hodinu. Po další hodině čekání bylo opět voláno do volebního okrsku obce Všeň, tedy cca ve 23,15 hodin. Opět bylo mužským hlasem sděleno, že sumarizace výsledků voleb do Zastupitelstva obce Všeň potrvá cca další hodinu.

Vzhledem k tomu, že okrsková volební komise obce Všeň zpracovávala ve 23,15 výsledky voleb již cca 10 hodin (359 voličů, kterým byly vydány úřední obálky) bylo po krátké poradě rozhodnuto, aby zaměstnanci ČSÚ s pověřením a zaměstnanci registračního úřadu s osvědčením provedli dohlídku na místě. Po příjezdu na Obecní úřad Všeň, v jehož objektu se nalézala i volební místnost, bylo zamčeno. Po mém zaklepání (Z.H., vedoucího odboru správního Městského úřadu Turnov a zaměstnance s osvědčením) na okno volební místnosti v přízemí objektu a ohlášení dohlídky otevřel dveře obecního úřadu pan starosta. Na mou otázku, co zde dělá, odpověděl „to já jenom, kdyby komise něco potřebovala“.

Po našem příchodu do volební místnosti a prokázání odůvodněnosti vstupu do volební místnosti, seděly za stolem členky okrskové volební místnosti. Na otázku, proč výsledky voleb zpracovávají již cca 10 hodin odpověděla předsedkyně komise, že jim výsledky nevycházejí a že se nemohou dopočítat. Po cca 15 minutách, tedy kolem 23,45 jsem já s kolegyní odjel zpět na Městský úřad Turnov. Zaměstnanci ČSÚ s pověřením zde zůstali do konečného zpracování výsledků voleb do Zastupitelstva obce Všeň. Zástupci okrskové volební komise obce Všeň se s výsledky voleb dostavili na Městský úřad Turnov, kde bylo dočasné pracoviště ČSÚ, v cca 00,10 hodin dne 12. 10. 2014. Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Všeň byl vyhotoven v 00,17 hodin dne 12. 10. 2014.

Závěr:

1. Nemohu potvrdit účast pana starosty ve volební místnosti, neboť v době naší dohlídky se zdržoval v místnosti obecního úřadu naproti volební místnosti. 2. Nemohu potvrdit manipulaci s hlasovacími lístky po uzavření volební místnosti 3. Okrsková volební komise neporušila ust. § 43 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.“

Krajský soud přezkoumal shora uvedené návrhy podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen “s.ř.s.”), a to bez jednání, které není třeba nařizovat a dospěl k následujícím zjištěním a právním závěrům.

Dle § 60 odst. 1 zákona o volbách podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. Dle odst. 3 téhož ustanovení může návrh na neplatnost voleb podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Dle § 90 odst. 1 s. ř. s. se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

V předmětné věci namítal navrhovatel, jako osoba k tomu nesporně aktivně legitimovaná, že I.F.H. (dosavadní starosta obce Všeň) porušil svým shora uvedeným jednáním zákon o volbách a ovlivnil tak výsledek voleb.

Algoritmus posuzování volebních stížností formuloval Nejvyšší správní soud poprvé v případě řízení o stížnostech na neplatnost volby kandidáta ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 (usnesení ze dne 2. 7. 2004, sp. zn. Vol 6/2004; dostupné na www.nssoud.cz). Jeho podstata spočívá v tom, že si soud postupně položí tři otázky, a teprve pokud odpověď na všechny z nich bude kladná, lze stížnosti vyhovět. První podmínkou je protizákonnost, tzn. porušení některých ustanovení zákona o volbách nebo porušení jiných právních předpisů než výhradně zákona o volbách, a to v těch případech, kdy se z obsahového hlediska jedná o právní předpisy vážící se na volební proces a které z hlediska závažnosti dosahují ústavní intenzity, případně se jedná o případy přímé aplikace ústavních norem bez jejich konkretizace v předpisech jednoduchého práva (tzv. relevantní protiprávnost). Druhou podmínkou je existence přímého vztahu mezi touto protizákonností a výsledkem voleb. Tato podmínka je zamýšlena tak, že vylučuje všechny myslitelné případy, kdy sice skutečně dojde k porušení relevantních předpisů, nicméně toto porušení nemá žádnou souvislost se zjištěnými volebními výsledky. Třetí podmínkou je zásadní intenzita této protizákonnosti, která ve svých důsledcích musí přinejmenším výrazně zpochybňovat volební výsledky. Tato intenzita tedy musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k protizákonnému jednání nedošlo, dopadly by zřejmě volby odlišně. Tato intenzita by tedy musela způsobit „zatemnění“ volebních výsledků, tzn. jejich zásadní zpochybnění (srovnej Molek, P., Šimíček, V. Soudní přezkum voleb. Praha : Linde Praha a.s., 2006, 294-297 s.).

Dle navrhovatele mělo k porušení ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách dojít tím, že na úřední desce obce Všeň, umístěné cca 10m od volební místnosti, byly před volbami i v době jejich konání vyvěšeny obecní noviny č. 14/2014 s fotografií oficiálního volebního lístku, na kterém byla zaškrtnuta volební strana starosty obce. Navrhovatel v uvedeném spatřoval návod pro voliče, jak mají hlasovat a v podstatě namítal, že jedna z volebních stran, zosobněná starostou I.F.H., porušila pravidla a zásady upravené v § 30 odst 3 zákona o volbách. Podle něho je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jeho bezprostředním okolí.

V obecné rovině k tomu krajský soud předně podotýká, že zákaz vedení nečestné a nepoctivé volební kampaně není v zákoně o volbách výslovně zakotven (na rozdíl od 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů). Pro soud posuzující návrh na neplatnost voleb a hlasování týkající se způsobu vedení volební kampaně při volbách do obecního (městského) zastupitelstva je tak směrodatné výhradně znění již zmíněného § 30 zákona o volbách. Ten reguluje volební kampaň v podstatně menší míře než na úrovni parlamentní. Kupříkladu nevymezuje žádné zapovězené prvky volebního letáku ani okamžik jejich nejzazšího vydání či distribuce. Zachována však musí být obecná zásada rovnosti volební soutěže. Jinými slovy, ustanovení § 30 zákona o volbách připouští za splnění dalších zákonných podmínek volební agitaci jednotlivých volebních stran kdykoliv, a to i v den voleb, vymezuje však místa, na nichž je ve dnech voleb zakázána volební agitace a propagace (viz citované ustanovení).

Uvedené obecné závěry (opírající se o judikaturu krajských soudů) pak lze plně aplikovat i na skutkový stav posuzovaného případu. Krajský soud má za spolehlivě prokázané, že v době voleb byly na úřední desce vyvěšeny „Obecní noviny č. 14/2014“. Tvrzení navrhovatele v tomto směru totiž nikdo z účastníků řízení (myšleny tím i osoby zúčastněné na řízení) nezpochybnil a krom toho vyplývá i z oficiálních internetových stránek obce Všeň www.vsen.cz. Tuto skutečnost potvrdil rovněž Městský úřad Turnov, coby registrační úřad. Z uvedených novin krajský soud zjistil, že na jejich samém konci je otištěna část hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstva obce, uvozená větou: „JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, JAK VOLIT, JE I TATO, KDY UVEDETE x (KŘÍŽEK) DO RÁMEČKU V ZÁHLAVÍ VOLEBNÍ STRANY, KTER0 DÁVÁTE SVŮJ HLAS“. A za ní hned následuje text: „Informace o způsobu hlasování“ uvádí i jiné možnosti úpravy hlasovacího lístku. Byla doručena všem voličům.

Krajskému soudu přitom neušlo, že naopak na samém začátku těchto obecních novin je „Slovo starosty“, v němž je z jeho pohledu bilancováno minulé volební období. V závěru svého příspěvku se pak zmiňuje o sdružení „MOŽNOST VOLBY“, a to nikoliv konfrontačně, ale spíše pozitivně, určitě však neutrálně. Obecní noviny jsou přitom distribuovány obyvatelům obce domů a vyšly i ve formátu PDF, takže byly a jsou volně ke stažení na internetu.

Podle krajského soudu by pro absolutní čistotu voleb v obci Všeň bylo jistě na místě, kdyby po dobu voleb předmětné obecní noviny nebyly vyvěšeny na úřední desce u obecního úřadu. Ani tak by to však nezměnilo nic na skutečnosti, že šlo o tiskovinu voličům známou již před konáním voleb, a to navíc v pohodlí jejich domovů, takže v době konání voleb si je neměli ani důvodů čísti na úřední desce obecního úřadu. Uvedená tiskovina proto nemohla být podle krajského soudu nějakým náhlým a zásadním signálem pro voliče, který by ovlivnil jejich rozhodování. Krajský soud ostatně již v minulosti judikoval, že ve volbách do zastupitelstev obcí voliči daleko více než u voleb do jiných volených orgánů přihlížejí především k osobám kandidátů. Jejich postoje a názory jsou jim totiž povětšinou velmi dobře známy dlouhodobě, a proto nějaká jednorázová agitace, ať již v pozitivním či negativním smyslu, nehraje při rozhodování voličů povětšinou zásadní roli. Krajský soud je přesvědčen o tom, že možné ovlivnění voličů na místní úrovni těsně před volbami či dokonce při nich nemůže rozhodující část voličů vůbec ovlivnit v jejich rozhodování. Voliči v obcích či menších městech, na rozdíl od velkých měst, jsou totiž formováni ve svých rozhodnutích bezprostředními a každodenními zkušenostmi s obcí, s činností obecního úřadu a s jednotlivými kandidáty zvlášť, a právě ty jsou základem jejich volby. Ani samotný otištěný hlasovací lístek přitom nemohl vést voliče k návodu, pro kterou volební stranu mají hlasovat, když z něho jasně plyne, že jde o příklad (možnost) jeho vyplnění. V protikladu k tomu je naopak leták vyzývající k volbě sdružení „MOŽNOST VOLBY“.

Pokud tedy jde o první námitku, krajský soud ji neshledal důvodnou, a to i proto, že i kdyby došlo jednáním namítaným v návrhu k navrhovatelem tvrzenému porušení § 30 odst. 3 zákona o volbách, což si krajský soud nemyslí, těžko by bylo možno dojít k závěru, že „staré noviny“, respektive jejich obsah ohledně volebního lístku, mohly ovlivnit výsledky voleb do zastupitelstva obce. Pro takové ovlivnění (zatemnění) výsledků voleb neexistuje jediný důkaz. Ostatně ani navrhovatel v návrhu nespecifikoval, v čem konkrétně předmětné jednání výsledky voleb ovlivnilo.

Navrhovatel dále opíral své návrhy o tvrzení, že v době sčítání volebních hlasů byl starosta obce I.F.H. opakovaně ve volební místnosti a že mohl ovlivňovat výsledky voleb.

Rovněž v tomto případě vycházel krajský soud ze skutečnosti, že starosta byl v místnosti, v níž okrsková volební komise sčítala volební hlasy v době tohoto sčítání, tedy že došlo k porušení § 40 odst. 1 zákona o volbách. Podle něho totiž v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni pouze zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 9 odst. 2 písm. e), zaměstnanci obce, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu (viz § 12 odst. 1 písm. d/ zákona č. 130/2000 Sb.), členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise. Starosta neměl postavení žádné z těchto osob, a proto v místnosti, kde se sčítaly hlasy, nebyl oprávněn být. Navrhovateli proto bylo třeba přisvědčit v tom, že v popisovaném případě došlo k porušení uvedeného ustanovení zákona o volbách.

Třeba přitom poznamenat, že se tak stalo v důsledku chyby okrskové volební komise, která ho tam buď neměla vpustit nebo jej měla nechat vyvést. Přitom v zápisu o výsledku hlasování v daném volebním okrsku o tom není vůbec zmínka. Komise tak zřejmě došla v této otázce k závěru, v němž nebylo spatřováno nic protiprávního.

Ne každé porušení volebního zákona má však automaticky za následek rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Jak již uvedeno výše, je třeba v takovémto případě dále zkoumat existenci přímého vztahu mezi zjištěnou protizákonností a výsledkem voleb, jakož i případně jeho intenzitu. Takový postup vylučuje všechny myslitelné případy, kdy sice skutečně dojde k porušení relevantních předpisů, nicméně takové porušení nemá žádnou souvislost se zjištěnými volebními výsledky. Takovým případem je pak podle krajského soudu i daná věc. Důvody, pro které se měl starosta obce kontaktovat s členy okrskové volební komise (viz výše) v době sčítání odevzdaných hlasů, jsou navíc i lidsky pochopitelné.

Krajský soud nezjistil, že by přítomnost starosty I.F.H. ve volební místnosti měla jakýkoliv vliv na výsledky voleb, tedy na zjištění skutečné vůle voličů. Z ničeho nevyplývá, že by při sčítání hlasů starosta rozhodoval za okrskovou volební komisi či dokonce řídil její práci, že by se účastnil posuzování a hodnocení sčítání hlasovacích lístků ve vztahu k výsledkům zaznamenaným v zápisu o výsledku voleb či zasahoval do jejich výpočtů a zápisů. Ostatně nic takového navrhovatel ani netvrdil, když podle jeho návrhu starosta pouze mohl svoji přítomností ve volební místnosti ovlivňovat výsledky voleb. Tedy navrhovatel neuvedl jeden relevantní návrh, důkaz, jímž by své obecné tvrzení jakkoliv doložil. Jeho tvrzení tak zůstala pouze v rovině obecnosti a nekonkrétnosti, na základě nichž však nebylo možno návrhu vyhovět. Dlužno přitom poznamenat, že krajský soud akceptoval tvrzení obsažená v příloze návrhu, přestože se o žádné relevantní svědecké výpovědi vůbec nejedná, neboť nebyly pořízeny zákonu odpovídajícím způsobem před orgány státní moci a předepsaným způsobem. Při své přezkumné činnosti se přitom omezil jen na obsah návrhů, respektive, nebylo jeho úkolem vypořádávat se všemi okolnostmi uvedenými ve „svědeckých výpovědích“.

Ze všech výše uvedených důvodů krajský soud uzavřel, že v daném případě sice došlo k porušení ustanovení volebního zákona, konkrétně jeho § 40 odst. 1, nicméně nikoliv způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb ve smyslu § 60 odst. 3 zákona o volbách. Proto návrh bez jednání podle § 90 odst. 3 s. ř. s. jako nedůvodný zamítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. Dle něj nemá žádný z účastníků řízení ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce krajského soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Kasační stížnost je ve věcech volebních nepřípustná ( § 104 odst. 1 s. ř. s. ).

V Hradci Králové dne 10. listopadu 2014

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru