Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 8/2012 - 11Usnesení KSHK ze dne 30.03.2012

Prejudikatura

6 Ads 50/2004


přidejte vlastní popisek

30A 8/2012 -11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce P. K., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí – posudkové komisi MPSV, detašované pracoviště Hradec Králové, Wonkova 1142, v řízení o žalobě proti rozhodnutí (protokolu) žalovaného Ministerstva práce a sociálních věcí - posudkové komise MPSV ze dne 24. 1. 2012, čj. 2011/2582-HK,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 15. 2. 2012 domáhal soudního přezkoumání protokolu o jednání (který označil za rozhodnutí) sepsaného žalovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí – posudkovou komisí MPSV dne 24. 1. 2012, čj. 2011/2582-HK, dle kterého se posudková komise MPSV usnesla na potvrzení posudkového závěru okresní správy sociálního zabezpečení.

Krajský soud se musel nejprve zabývat otázkou, zda jsou splněny procesní podmínky, za nichž může ve věci jednat a v této souvislosti se musel zabývat i povahou napadeného rozhodnutí z pohledu § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) a dospěl k závěru, že žaloba nemohla být projednána a musela být odmítnuta z následujících důvodů.

Z předmětného protokolu ze dne 24. 1. 2012, čj. 2011/2582-HK, vyplývá, že posudková komise MPSV byla požádána Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o podání posudku o zdravotním stavu žalobce pro účely odvolacího řízení ohledně nepřiznání požadovaného stupně mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené. Předtím totiž k žádosti žalobce o přiznání mimořádných výhod pro občany Pokračování 30A 8/2012

těžce zdravotně postižené posuzoval jeho zdravotní stav lékař LPS OSSZ Rychnov nad Kněžnou. Na tomto podkladě přiznal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou rozhodnutím ze dne 28. 11. 2011 mimořádné výhody I. stupně, avšak žalobce s tímto rozhodnutím nesouhlasil. Posudková komise MPSV konstatovala zjištěný stav zdravotního postižení žalobce a zařazení tohoto jeho postižení dle příslušných ustanovení zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a usnesla se na potvrzení posudkového závěru OSSZ.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že předmětný posudek posudkové komise MPSV byl vyžádán a vypracován pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje vyřizující odvolání žalobce ve věci nepřiznání požadovaného stupně mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené.

Podle ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. se může ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“) domáhat zrušení takového rozhodnutí, popř. vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Podmínky vyplývající z uvedeného ustanovení nejsou v tomto případě splněny. Protokol vypracovaný posudkovou komisí MPSV posuzoval zdravotního stav žalobce, avšak nejedná se o žádné rozhodnutí, kterým by došlo k založení, změně, zrušení či závaznému určení práv nebo povinností žalobce. Šlo pouze o podklad pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který jej potřeboval pro své rozhodnutí o odvolání žalobce. Základní předpoklad pro zahájení řízení o přezkoumání správního rozhodnutí vyplývající z ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. proto není v případě protokolu o jednání sepsaného posudkovou komisí MPSV dne 24. 1. 2012 naplněn.

V daném případě je navíc nutno poukázat i na kompetenční výluku obsaženou v § 70 písm. d) s. ř. s., podle níž jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Ve správním soudnictví totiž soudy přezkoumávají zásadně až rozhodnutí (nebo úkony) bezprostředně konstituující veřejná subjektivní práva a deklarující práva plynoucí z právních norem sociálního zabezpečení. Obecným pravidlem však je, že soudy nejsou povolány přezkoumávat samostatně výroky ve věcech zdravotního stavu, přičemž tato zásada plyne jednak ze shora zmíněné úpravy obsažené v § 70 písm. d) s. ř. s. a jednak z úprav předpisů o sociálním zabezpečení, které tento princip respektují a otázky zdravotního stavu činí předmětem pozornosti soudů až v okamžiku, kdy je přezkoumáváno rozhodnutí správního orgánu o dávkových nárocích.

Vzhledem ke shora uvedenému musel soud žalobu odmítnout podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) v návaznosti na ustanovení § 68 písm. d) a § 70 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., když žalobou napadený protokol ze dne 24. 1. 2012 není rozhodnutím definovaným pod legislativní zkratkou „rozhodnutí“ v ustanovení § 65 odst. 1 cit.

Pokračování 30A 8/2012

zákona a současně šlo i o úkon, jehož vydání záviselo výlučně na posouzení zdravotního stavu osoby (žalobce) a samo o sobě neznamenalo právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, příp. jiné hospodářské činnosti. Žaloba tedy směřovala proti úkonu, jež je ze soudního přezkoumání vyloučen.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 30. března 2012 Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru