Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 79/2020 - 40Usnesení KSHK ze dne 21.01.2021

Prejudikatura

3 As 241/2014 - 41


přidejte vlastní popisek

30 A 79/2020- 40

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudkyň JUDr. Ivony Šubrtové a Mgr. Heleny Konečné ve věci

žalobce: Ing. R. H., narozen …

bytem X zastoupen JUDr. Josefem Seifertem, advokátem, se sídlem Šimkova 1224/2b, 500 03 Hradec Králové proti žalované: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj se sídlem Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové v řízení v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14. ledna 2020, č. j. SVS/2020/003883-H,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací z účtu krajského soudu zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Dne 3. 9. 2020 byla zdejšímu soudu doručena žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Podanou žalobou žalobce napadl shora uvedené rozhodnutí – Příkaz Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj ze dne 14. ledna 2020, č. j. SVS/2020/003883-H (dále také jen“ příkaz“), jímž byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění předpisů účinných v době spáchání přestupku (dále jen „veterinární zákon“), jelikož porušil a nesplnil povinnosti chovatele stanovené v ustanovení § 4 veterinárního zákona. Jakožto chovatel psů nezajistil jejich platné očkování proti vzteklině a u dvou ze psů nepožádal o odbornou veterinární pomoc ke zjištění příčiny zhoršeného výživového stavu, přičemž jednomu z nich podával léčivý přípravek vázaný na předpis veterinárního lékaře v rozporu s příbalovou informací. Dále byl shledán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), jelikož nesplnil povinnosti dle ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu tím, že (z pozice kontrolované osoby) neumožnil úředním veterinárním lékařům na adrese X, kontrolu chovu prasat. Za citované přestupky byla žalobci udělena pokuta ve výši 30 000 Kč.

2. Žalobce namítá, že žalované rozhodnutí napadl včasným podáním odporu, který však žalovaná vyhodnotila jako opožděné. Odpor byl žalobcem podán dne 6. 2. 2020. Ve vztahu k dodržení zákonné lhůty 8 dnů pro jeho podání vycházel z data, kdy mu byl příkaz vhozen do schránky (dne 29. 1. 2020). Bylo to proto, že žalobce ve své schránce nenalezl ve vztahu k doručování příkazu žádnou výzvu, ani žádný přípis s poučením o možné fikci jeho doručení. Má za to, že došlo k pochybení ze strany České pošty. Z tohoto důvodu naznal, že výchozím datem pro výpočet lhůty k podání odporu je právě to datum, kdy mu byla písemnost vhozena do schránky, tedy 29. 1. 2020.

3. Žalobce dále namítl, že o podaném odporu nebylo rozhodnuto dle zákona. Je totiž toho názoru, že o něm mělo být rozhodnuto usnesením. Jemu byl přitom pouze doručen přípis žalované, že odpor byl podán opožděně. S tímto přípisem se žalobce seznámil a reagoval na něj následujícím způsobem. Podal žádost o opatření proti nečinnosti Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy. Ta rozhodla usnesením ze dne 1. 7. 2020 tak, že žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti ze dne 30. 5. 2020, podle ustanovení § 80 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nevyhověla.

4. Zbytek žaloby se nesl v argumentačním duchu námitek vůči postupu žalované a výrokům žalovaného rozhodnutí, s nimiž se žalobce neztotožňuje (k tomu viz podaná žaloba). 5. Vzhledem ke shora nastíněným skutečnostem navrhl žalobce v závěru žaloby, aby nadepsaný soud rozhodl následovně: „Napadené rozhodnutí žalované Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové ze dne 14. 1. 2020, č. j. SVS/2020/003883-H, se v celém rozsahu zrušuje a věc se přikazuje k projednání a novému rozhodnutí žalované.“

6. K předmětné žalobě se vyjádřila i žalovaná, a to přípisem ze dne 16. 9. 2020. V podstatné části tohoto vyjádření se věnovala zejména provedeným kontrolám vůči žalobci ve dnech 12. 9. 2020 až 18. 9. 2020. Má za to, že postup správního orgánu ve vztahu k samotným kontrolám žalobce i následnému vyhodnocení jím vznesených námitek proti kontrolám probíhal v souladu s kontrolním řádem. Na základě takto zjištěného skutkového stavu byl žalovanou vydán příkaz, jenž byl žalobci doručen fikcí v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 správního řádu (jak vyplývá z doručenky). Žalovaná dále podotkla, že: „V tomto směru je tedy vyvráceno tvrzení žalobce, že výzvu a poučení neobdržel. Navíc žadatel své tvrzení ani nijak neprokázal (např. reklamací doručování zásilky), resp. záznamy ve spisu nijak věrohodně nezpochybnil. Žadatel také nežádal ve stanovené 15denní lhůtě od odpadnutí překážky ani o určení neplatnosti doručení ve smyslu § 24 odst. 2 správního řádu, což by bylo naprosto logické. Naopak svou argumentaci vznesl až po téměř 4 měsících poté, co byl písemně vyrozuměn o způsobu vyřízení svého odporu a nabytí právní moci předmětného příkazu.“ Žalovaná navrhla, aby soud žalobu odmítl, neboť návrh shledala jako nepřípustný ve smyslu § 68 písm. a) s. ř. s., jelikož žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem.

7. Krajský soud musel žalobu odmítnout z následujících důvodů. 8. Z obsahu správního spisu a vyjádření žalovaného k žalobě ze dne 21. 4. 2019 bylo soudem zjištěno, že žalovaná byla obeznámena o předmětném deliktním jednání žalobce dne 12. 9. 2019, kdy u něj probíhala úřední veterinární kontrola, z níž byl vyhotoven protokol č. POK190912001S52096, č. j. SVS/2019116598-H. Dne 14. 1. 2020 byl vydán příkaz, který mu byl doručován na adresu X. Jelikož žalobce nedisponoval datovou schránkou, zaslala žalovaná příkaz prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Žalobci byla písemnost doručena tzv. fikcí dne 27. 1. 2020 (jak plyne z doručenky založené na č. l. 9.1 správního spisu). Jelikož žalobce si zásilku nevyzvedl, byla mu dne 29. 1. 2020 vhozena do poštovní schránky. Žalobce následně podal odpor dne 6. 2. 2020, který žalovaná shledala opožděným, o čemž byl žalobce obeznámen ve smyslu ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu. Ten podal žádost o opatření proti nečinnosti Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy. Žalobce se dožadoval toho, aby nařídila žalované rozhodnout ve věci jím podaného odporu do citovaného příkazu (žalovaného rozhodnutí). Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy rozhodla usnesením ze dne 1. 7. 2020 tak, že žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti ze dne 30. 5. 2020, podle ustanovení § 80 odst. 6 správního řádu, nevyhověla. Shledala, že žalobce podal odpor proti příkazu opožděně a upozornila zejména na to, že byl rovněž o opožděnosti jím podaného odporu obeznámen zákonným způsobem ve smyslu ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu.

9. Krajský soud uvádí, že soudy jsou při projednávání žalob vázány určitou posloupností úvah ve vztahu k této problematice. Nejprve tedy bylo třeba postavit najisto, co vlastně žalobce žalobou sleduje. Jeho úvahy předestřené v žalobě byly totiž poněkud nesourodé.

10. Předně soud uvádí, že pokud by motivem žalobce bylo zpochybnit správnost rozhodnutí Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy ze dne 1. 7. 2020 o opatření proti nečinnosti, musel by tak činit v souladu s ustanovením § 80 odst. 6 správního řádu ve spojení s ustanovením § 79 s. ř. s. Je totiž obecnou možností účastníka, jehož žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti není vyhověno, aby v případě své nespokojenosti s postupem nadřízeného správního orgánu podal v zákonné lhůtě žalobu ve smyslu ustanovení § 79 s. ř. s, tedy žalobu na ochranu před nečinností správního orgánu. Tuto variantu však žalobce evidentně nezvolil, v petitu žaloby totiž brojil výslovně pouze proti žalovanému rozhodnutí. Z postoje žalobce tak plyne nespokojenost s tím, že žalované rozhodnutí (příkaz) nabylo právní moci a je vykonatelné, jelikož má za to, že proti němu podal včasný odpor. Nadepsaný soud se proto zaměřil na přezkum citovaného příkazu, protože ze shora uvedených závěrů není sporu o tom, že žalobce podal žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 a násl. s. ř. s.

11. Ustanovení § 19 odst. 2 správního řádu umožňuje správním orgánům, aby v případě, že adresát nedisponuje datovou schránkou, doručovaly písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Tak tomu bylo i v případě žalobce. Z doručenky, jež je založena ve správním spisu, soud naznal, že žalobci byla písemnost (příkaz) doručena řádně tzv. fikcí dne 27. 1. 2020 [dle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením 40 odst. 1 písm. c) téhož zákona]. Zásilka mu posléze byla dne 29. 1. 2020 vhozena do poštovní schránky. Soud podotýká, že to byl i žalobce, kdo potvrdil údaje na předmětné doručence, pouze konstatoval, že doručenkou nedisponuje a její absenci přičítá možnému pochybení České pošty. Soud dále doplňuje, že za této situace mohl žalobce postupovat podle ustanovení § 24 odst. 2 správního řádu ve spojení s ustanovením § 41 téhož zákona, která pamatují na situace, kdy adresát z určitého vážného důvodu nemohl písemnost vyzvednout a může požádat o prominutí zmeškání úkonu. Na tuto variantu však žalobce zcela rezignoval.

12. V prvé řadě se ale nabízela možnost podat odpor proti žalovanému rozhodnutí řádně a včas. Žalobce uvedl, že mu předmětná písemnost byla do schránky vhozena dne 29. 1. 2020 a tento den se s ní rovněž seznámil. Jak plyne z konstantní judikatury: „Na uplatnění fikce doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu nemá vliv skutečnost, zda po uplynutí úložní doby došlo ke vhození doručované písemnosti do schránky adresáta.“ (viz rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2016, č. j. 3 As 241/2014-41; veškerá judikatura citovaná v tomto rozhodnutí je veřejně dostupná na www.nssoud.cz). Lhůta k podání odporu proti příkazu tak plynula ode dne 28. 1. 2020 (ode dne následujícího po dni doručení) a skončila dnem 4. 2. 2020, který připadl na úterý. Soud má za to, že žalobce měl dostatečný prostor k tomu, aby uplatnil svá práva a je s podivem, že i přes podporu právního zástupce s podáním odporu proti příkazu tolik otálel a vystavoval se tak neúspěchu ve věci. Žalobce podal odpor z datové schránky svého zástupce až dne 6. 2. 2020, jak vyplynulo z obálky datové zprávy – ID zprávy 750536419. Žalovaná proto správně vyhodnotila toto podání jako opožděné. Opožděný odpor proti příkazu tento neruší a v řízení s účastníkem se již nepokračuje. Není třeba jej ani formálně zamítnout, jako by tomu bylo v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání. Správní orgán podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu pouze vyrozumí přípisem ve smyslu ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu, který stanovuje, že: „Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.“ Krajský soud naznal, že žalovaná postupovala v souladu se zákonem a v jejím procesním postupu neshledal vady. To, že přípis byl žalobci doručen, potvrdil sám žalobce.

13. Krajský soud uzavírá, že je to právě žalobce, který disponuje určitým procesním postupem k hájení svých práv. Dlužno dodat, že správní orgány za takto zvoleného procesního postupu žalobce jednaly správně a zákonným způsobem.

14. Jelikož bylo prokázáno, že žalobce brojí proti rozhodnutí, proti němuž nevyužil řádně opravný prostředek, byl krajský soud nucen přistoupit k aplikaci ustanovení § 68 písm. a) s. ř. s., dle něhož je žaloba nepřípustná tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného. S ohledem na shora uvedené proto žalobu jako nepřípustnou odmítnul podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Neprojednával věc samu, a proto mohl rozhodnout bez jednání (§ 49 odst. 1, věta prvá s. ř. s. a contrario).

15. Ohledně nákladů řízení postupoval krajský soud s odkazem na ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Krajský soud taktéž rozhodl o vrácení soudního poplatku uhrazeného žalobcem a to v plné výši. Vychází přitom z § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť návrh na zahájení řízení byl před prvním jednáním odmítnut.

16. Obiter dictum soud doplňuje, že na základě shora zjištěného skutkového stavu nemohl být žalobce úspěšný nejen se žalobou proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ustanovení § 65 s. ř. s., ale nebyly by splněny ani zákonné podmínky pro úspěch jím případně podané žaloby na ochranu před nečinností správních orgánů vymezené v § 79 s. ř. s.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 21. ledna 2021

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru