Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 70/2014 - 33Usnesení KSHK ze dne 19.09.2014


přidejte vlastní popisek

30A 70/2014-33

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

Navrhovatel uvedl, že dne 3. 6. 2014 doručil odpůrci návrh na konání místního referenda dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o místním referendu”) o otázce: „Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového města nad Metují v trase Spy – Vladivostok - Osma – Nahořany ?“ Přílohu návrhu tvořila podpisová listina s očíslovanými 510 podpisovými archy.

Dne 13. 6. 2014 doručil Městský úřad Nové Město nad Metují zmocněnci navrhovatele výzvu k odstranění nedostatku návrhu na konání místního referenda a současně vrátil návrh včetně příloh. Vyzval navrhovatele, aby doplnil předložený návrh o přílohu k tomuto návrhu – podpisovou listinu s očíslovanými podpisovými archy, která by byla v souladu s § 10 odst. 2 zákona o místním referendu součástí návrhu. Dle městského úřadu se totiž oprávněné osoby, které podepisují podpisovou listinu k návrhu na místní referendum, musí vyjadřovat pouze k návrhu, který obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 10 odst. 1 citovaného zákona. Občané měli podepisovat neexistující návrh a nebyl jim předložen celý text předkládaného návrhu na konání místního referenda.

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

Na tuto výzvu odpověděl zmocněnec navrhovatele dopisem ze dne 17. 6. 2014. Současně přiložil zápis o utvoření přípravného výboru a schválení návrhu na konání místního referenda dle § 10 zákona o místním referendu jako přílohy tohoto zápisu. Dále vyjádřil svůj nesouhlas s postupem městského úřadu a nezákonností při vrácení originálu návrhu. Vyjádřil přesvědčení, že jím předložený návrh na konání místního referenda je bezvadný a že výzva k odstranění jeho nedostatků není na místě.

Na toto sdělení reagoval městský úřad přípisem ze dne 17. 6. 2014. Jeho podstatou bylo, že setrvává na důvodnosti a oprávněnosti své výzvy k odstranění nedostatků návrhu na konání místního referenda.

Navrhovatel dále uvedl, že po uskutečněné výzvě odpůrce důkladně prověřil veškeré podpisové archy a předložil následně pouze ty, které byly zcela prokazatelně podepisovány k existujícímu návrhu na konání místního referenda ze dne 13. 1. 2014 podaného 3. 6. 2014. V souvislosti s tím navrhovatel zdůraznil, že intenzivně seznamoval občany města s možnostmi řešení tranzitní dopravy. Do všech schránek města byly v lednu a dubnu 2014 distribuovány místní noviny ECHO s mimořádnými přílohami s diskusí o obou možných variantách vyplývajících z otázky referenda. Ke zveřejnění těchto materiálů došlo i na místních webových stránkách Novoměstský kurýr, členové přípravného výboru vystupovali na veřejných jednáních městského zastupitelstva a na besedách s občany, které probíhaly v období březen-duben 2014 ve všech částech Nového Města nad Metují. Přímo při sběru podpisů měli aktivisté

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

přípravného výboru u podpisových archů přiložen návrh na konání místního referenda projednaný a schválený přípravným výborem dne 13. 1. 2014 a oprávněné osoby měly možnost se s ním seznámit. Návrh byl také po celou dobu sběru podpisů umístěn na kontaktní adrese uváděné výborem na všech informačních materiálech. Navrhovatel tak dle svého tvrzení pro splnění podmínek výzvy prověřil a k příloze návrhu připojil pouze ty podpisové listiny, které byly označeny přímo názvem „Za obchvat Nového Města nad Metují a (za) referendum dle zákona č. 22/2004 Sb.“ Taktéž byly prověřeny a připojeny pouze ty podpisové listiny, které splnily podmínku, že oprávněné osoby se s návrhem měly možnost seznámit, resp. s ním byly seznamovány.

Odpůrce dopisem ze dne 25. 8. 2014 v rozporu se skutečností konstatoval, že neexistuje bezvadný návrh na konání místního referenda, který by v souladu s § 12 odst. 4 zákona o místním referendu mohl být Radou města Nové Město nad Metují předložen zastupitelstvu města k projednání.

Navrhovatel tedy dle svého mínění po výzvě k odstranění nedostatků návrhu na konání místního referenda splnil všechny náležitosti zákonem o místním referendu stanovené. Zadaná otázka se dovolává činnosti orgánů obce v rámci jejich samostatné působnosti a je jednoznačně formulována, aby na ni bylo možné odpovědět „ano“ nebo „ne“, je tedy srozumitelná a určitá. Bezvadný návrh tedy má být radou města předložen zastupitelstvu na jeho zasedání dne 11. 9. 2014 k projednání. Tvrzení odpůrce, že návrh bezvadný není z důvodů uvedených

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

v dopise ze dne 25. 8. 2014, považuje navrhovatel za účelový, vedený snahou o zmaření místního referenda při volbách v říjnu 2014. Pokud návrh na konání místního referenda má vady, je povinen odpůrce neprodleně vyzvat zmocněnce, aby takové nedostatky odstranil. Tuto podmínku ovšem odpověď odpůrce obsažená v dopise ze dne 25. 8. 2014 neobsahuje. Navrhovatel tedy s takovou „výzvou“ nesouhlasí a z toho důvodu podal shora uvedený návrh dle § 57 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu.

Odpůrce podal k návrhu vyjádření. Konstatoval, že výzvou ze dne 13. 6. 2014 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, konkrétně k tomu, aby předložený návrh na konání místního referenda doplnil o přílohu k tomuto návrhu – podpisovou listinu s očíslovanými podpisovými archy, která tvoří součást návrhu.

Z došlých dokumentů bylo totiž zjevné, že předložené podpisové listiny nejsou přílohou předloženého návrhu na konání místního referenda datovaného dnem 3. 6. 2014. Tento návrh byl tedy vytvořen až za účelem jeho předložení Městskému úřadu Nové Město nad Metují. Pokud by tento návrh byl vytvořen již 13. 1. 2014, jak uvádí navrhovatel, jistě by za tento návrh nebyly označovány jednotlivé podpisové listiny. Návrh na konání místního referenda v podobě, v jaké byl správnímu orgánu dne 3. 6. 2014 předložen, tedy neexistoval již v době shromažďování podpisů na podpisové archy. To považuje odpůrce za vadu návrhu, protože v takovém případě nelze považovat odevzdané podpisové archy za přílohu návrhu na konání místního referenda. Svoji argumentaci podpořil odkazem na judikaturu soudů. Termín

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

stanovený pro odstranění vad návrhu, tedy do 15. 8. 2014, považoval odpůrce za dostatečný pro to, aby navrhovatel k předloženému návrhu doplnil podpisy oprávněných osob. Ohledně vrácení originálu návrhu a podpisových archů postupoval dle svého přesvědčení plně v souladu s § 12 odst. 2 zákona o místním referendu.

Dne 12. 8. 2014 obdržel odpůrce navrhovatelovo podání označené jako „Návrh přípravného výboru na konání místního referenda – doplnění dle výzvy z 13. 6. 2014“, jehož přílohu tvoří návrh na konání místního referenda ze dne 3. 6. 2014 a dále 510 očíslovaných podpisových listin. Po prověření odpůrce zjistil, že tyto listiny jsou zcela totožné s listinami, které přípravný výbor předložil odpůrci již dne 3. 6. 2014 a u kterých bylo odpůrcem shledáno, že je nelze považovat za přílohu k návrhu na konání místního referenda. Odpůrce tedy dospěl k závěru, že odpůrce jeho výzvě ze dne 13. 6. 2014 nevyhověl a vytýkané vady návrhu na konání místního referenda neodstranil. Odpůrce tedy nemá k dispozici bezvadný návrh na konání místního referenda, který by dle § 12 odst. 4 zákona o místním referendu mohl být radou města předložen zastupitelstvu města k projednání. O této skutečnosti odpůrce navrhovatele informoval dopisem ze dne 25. 8. 2014.

Odpůrce vyjádřil názor, že v tomto dopise již nebylo nutné blíže specifikovat vady návrhu, jak se domnívá navrhovatel. Ty totiž již byly označeny ve výzvě ze dne 13. 6. 2014 a navrhovatel je neodstranil. Nejednalo se o nové vady, k jejichž odstranění by navrhovatele mohl vyzvat. Současně navrhovatel podotkl, že na

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

situaci, kdy navrhovatel výzvě dle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu nevyhoví, zákon o místním referendu výslovně nepamatuje. Opakovanou výzvu k odstranění již vytknutých a neodstraněných nedostatků uvedený zákon nezná.

Navrhovatel proto ponechal na posouzení soudu, zda jeho dopis ze dne 25. 8. 2014 posoudí jako opakovanou výzvu k odstranění vad návrhu na konání místního referenda. Pokud by navrhovatel z toho titulu mohl podat návrh dle § 57 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu, navrhl ze shora uvedených důvodů jeho zamítnutí. Pokud by naopak krajský soud usoudil, že uvedený dopis opakovanou výzvou není, navrhl, aby návrh odpůrce odmítnul.

Krajský soud posoudil návrh podle části třetí hlavy druhé dílu čtvrtého zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také „s. ř. s.“), a dospěl přitom k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům.

Zákon o místním referendu skutečně přiznává ve svém § 57 návrhu přípravného výboru soudní ochranu. Dle odst. 1 má právo domáhat se ochrany u soudu podle zvláštního předpisu (kterým je právě soudní řád správní – poznámka krajského soudu) přípravný výbor, jestliže

a) nesouhlasí s výzvou obecního úřadu nebo magistrátu statutárního města k odstranění vad podle § 12 odst. 2,

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

b) zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nerozhodlo o návrhu přípravného výboru podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí podle § 13 odst. 1 písm. b).

Provázanost zákona o místním referendu se soudním řádem správním pak dokumentuje § 91a odst. 1 s. ř. s., podle něhož se lze za podmínek stanovených zvláštním zákonem (viz shora citované ustanovení zákona o místním referendu – poznámka krajského soudu) domáhat

a) určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, b) vyhlášení místního referenda.

Jedná se tu tak o úpravu, kdy procesní předpis (soudní řád správní) upravuje přípustný petit návrhu a úprava hmotněprávní (zákon o místním referendu) přípustné důvody jeho podání.

Dále krajský soud považuje za vhodné upozornit na § 12 zákona o místním referendu nazvaný „Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru“. Dle jeho odst. 1 návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce. Dle odst. 2 nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené podle § 10 a 11 nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad neprodleně písemně vyzve zmocněnce,

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně obecní úřad návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru. Dle odst. 3 v případě, že obecní úřad nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný. Dle odst. 4 bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání.

Z obsahu shora uvedených podání i z podkladů předložených navrhovatelem a odpůrcem je možno postavit najisto, že po doručení návrhu přípravného výboru na konání místního referenda o shora citované otázce Městskému úřadu Nové Město nad Metují dne 3. 6. 2014 shledal tento městský úřad v tomto návrhu nedostatky a vyzval navrhovatele k jejich odstranění (výzva ze dne 13. 6. 2014). Následně se mezi navrhovatelem a městským úřadem rozpoutala polemika o tom, zda je tato výzva důvodná, tedy zda uvedený návrh na konání místního referenda skutečně má vytýkané vady či nikoliv (viz přípis navrhovatele ze dne 17. 6. 2014 a reakce odpůrce z téhož dne).

Nicméně navrhovatel následně na výzvu k odstranění nedostatku návrhu na konání místního referenda reagoval ve stanovené lhůtě podáním označeným jako „Návrh přípravného výboru na konání místního referenda – doplnění dle výzvy z 13. 6. 2014“ ze dne 12. 8. 2014, v němž uvedl, že „V příloze v souladu s Vaší výzvou

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

k odstranění nedostatků návrhu na konání místního referenda doplňujeme na bezvadný návrh na konání místního referenda vč. Přílohy k tomuto návrhu – podpisovou listinu s očíslovanými podpisovými archy, která je součástí návrhu přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 13. 1. 2014 podaného na Městský úřad Nové město nad Metují dne 3. 6. 2014.“

Odpůrce reagoval podáním „Odpověď k „Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda – doplnění dle výzvy z 13. 6. 2014“ ze dne 12. 8. 2014“. V něm uvedl, že po podrobném prověření podpisových archů, které byly navrhovatelem předloženy dne 12. 8. 2014, bylo zjištěno, že tyto archy jsou zcela totožné s těmi, které navrhovatel odpůrci předložil již 3. 6. 2014 a u kterých bylo odpůrcem shledáno, že je nelze považovat za přílohu k návrhu na konání místního referenda ze dne 3. 6. 2013. Odpůrce tak konstatoval, že navrhovatel výzvě nevyhověl a vady návrhu na konání místního referenda, k jejichž odstranění byl vyzván, neodstranil. Dle odpůrce tak v tuto chvíli neexistuje bezvadný návrh na konání místního referenda, který by dle § 12 odst. 4 zákona o místním referendu mohl být radou města předložen zastupitelstvu města k projednání. Současně odpůrce upozornil navrhovatele na možnost podání nového návrhu na konání místního referenda.

Navrhovatel podal ve smyslu § 91a odst. 1 písm. a) s. ř. s. návrh na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky. Jak už bylo citováno shora, uvedený návrh může navrhovatel dle § 57 odst. 1 zákona o místním referendu podat,

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

jestliže nesouhlasí s výzvou obecního úřadu k odstranění vad podle § 12 odst. 2 tohoto zákona. Dle § 57 odst. 2 písm. a) zákona o místním referendu je takový návrh třeba podat nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad.

Ani jednou ze stran sporu není zpochybňováno, že v daném případě byla takovou výzvou výzva odpůrce k odstranění nedostatků návrhu na konání místního referenda ze dne 13. 6. 2014 (doručená téhož dne navrhovateli). Proti této výzvě navrhovatel návrhem na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, nebrojil. Naopak, v reakci na ni učinil shora citované podání ze dne 12. 8. 2014, kterým dle svého mínění vytýkané nedostatky odstranil. Dle názoru odpůrce však pouze předložil tytéž podklady, co při podání návrhu dne 3. 6. 2014.

Krajský soud předně předesílá, že na takovou situaci zákon o místním referendu výslovně nepamatuje. Z dikce shora citovaného ustanovení § 12 odst. 2 tohoto zákona však dle krajského soudu nelze dovodit, že by obecní úřad měl povinnost vyzývat přípravný výbor k odstranění vad návrhu na konání místního referenda opakovaně za situace, kdy obecní úřad tvrdí, že přestože přípravný výbor učinil pokus o odstranění vytýkaných vad návrhu, trpí návrh těmi samými vadami, jako před vydáním výzvy dle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu, v daném případě výzvy ze dne 13. 6. 2014. Opačný náhled vy vedl ke zcela absurdní situaci, kdy by odpůrce opakovaně vyzýval navrhovatele k odstranění těch samých vad, zatímco navrhovatel by reagoval s největší pravděpodobností stejně, neboť svůj návrh považuje za bezvadný.

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

Ostatně shora citovaný přípis odpůrce ze dne 25. 8. 2014 za výzvu k odstranění vad návrhu na konání místního referenda ve smyslu § 12 odst. 2 zákona o místním referendu považovat nelze, nic takového odpůrce evidentně nezamýšlel. Z textu tohoto podání lze dovodit toliko závěr odpůrce, že k jeho výzvě ze dne 13. 6. 2014 navrhovatel v ní vytýkané vady návrhu neodstranil, tedy že neexistuje bezvadný návrh na konání místního referenda, který by mohl být radou města předložen zastupitelstvu města k projednání. Odpůrce v tomto přípise nevyzývá navrhovatele k opětovnému odstranění vad návrhu, ani mu k tomu nestanovuje žádnou lhůtu. A z důvodů uvedených krajským soudem shora plyne, že za dané skutkové situace nebyl k takovému postupu povinen. Uvedený přípis lze tedy vnímat toliko jako oznámení odpůrce o tom, že proces odstraňování vad návrhu na konání místního referenda považuje za ukončený, že se navrhovateli dle jeho mínění vytýkané vady odstranit nepodařilo a že návrh coby vadný nebude zastupitelstvu města předložen. Současně byl navrhovatel upozorněn na možnost podání nového návrhu na konání místního referenda.

Jak už bylo citováno shora, návrh na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, je třeba podat nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad. Běh této lhůty tedy v dané věci z důvodů shora uvedených nutno počítat ode dne, kdy byla tato výzva doručena navrhovateli, tedy ode dne 13. 6. 2014. Je tedy zřejmé, že navrhovatel podal daný návrh po uplynutí této lhůty, tedy opožděně.

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

Krajskému soudu tak nezbylo, než návrh navrhovatele, jímž se dle § 91a odst. 1 písm. a) s. ř. s. domáhá určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, odmítnout jako opožděně podaný dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Obiter dictum však považuje krajský soud za vhodné vyjádřit se alespoň stručně k možnosti obrany navrhovatele proti shora uvedenému postupu odpůrce. Nelze totiž připustit, že by navrhovatel za situace, kdy odpůrce trvá na tom, že k odstranění vad návrhu na konání místního referenda nedošlo a z toho důvodu návrh coby vadný zastupitelstvu obce nebude předložen, zůstal bez možnosti soudní ochrany.

Dle názoru krajského soudu pokud zastupitelstvu obce nebude předložen návrh na konání místního referenda ze shora uvedených důvodů na jeho nejbližším zasedání poté, co obecní úřad oznámí přípravnému výboru, že k odstranění vytýkaných vad návrhu nedošlo, může přípravný výbor podat návrh dle § 91a odst. 1 písm. b) s. ř. s. na vyhlášení místního referenda. Tato možnost obrany přípravného výboru je patrná zejména z § 57 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, podle něhož má přípravný výbor právo domáhat se ochrany u soudu uvedeným návrhem mimo jiné za situace, kdy zastupitelstvo obce nerozhodlo o návrhu přípravného výboru podle § 13 odst. 1 zákona o místním referendu. Právě k takové situaci v přezkoumávané věci došlo, zastupitelstvo odpůrce o návrhu navrhovatele na konání místního referenda nerozhodlo, neboť mu návrh nebyl vůbec předložen. Návrh je pak třeba podat nejpozději do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce, kde

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

měl být návrh přípravného výboru projednán. V řízení o návrhu na vyhlášení místního referenda si pak krajský soud bude nucen za této situace posoudit otázku bezvadnosti návrhu na konání místního referenda jako předběžnou otázku.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. Dle něj nemá žádný z účastníků řízení ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení :

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele: Přípravný výbor na konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem Ing. Václavem Zilvarem, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují, proti odpůrci: město Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 29. 8. 2014 doručen návrh navrhovatele podepsaný jeho zmocněncem, kterým se domáhal u krajského soudu určení, že návrh navrhovatele na konání místního referenda v obci Nové Město nad Metují ze dne 3. 6. 2014 ve znění podaném dne 12. 8. 2014 je bezvadný a nemá nedostatky.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 19. září 2014

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru