Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 59/2010 - 21Usnesení KSHK ze dne 03.11.2010


přidejte vlastní popisek


30A 59/2010-21

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatelky A. K.,zaúčastiMěstského úřadu Vamberk, v řízení o návrhu na neplatnost voleb do městského zastupitelstva ve Vamberku, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové obdržel dne 29. října 2010 v 17,58 hodin podání navrhovatelky v elektronické formě, označené jako „návrh na neplatnost voleb z důvodu porušení ustanovení zákona 491/2001 Sb“. Z jeho textu je zřejmé, že se jím navrhovatelka domáhala rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb do městského zastupitelstva ve Vamberku, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Návrh odůvodnila řadou tvrzení, s nimiž neplatnost voleb ve Vamberku spojovala. Těmi se však krajský soud nemusel vůbec zabývat, neboť uvedený návrh na neplatnost voleb byl podán opožděně.

Podle § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba podat návrh na neplatnost voleb nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. K tomu došlo dne 19. října 2010, takže lhůta pro podání takovéhoto návrhu skončila dne 29. října 2010. Podle § 67 odst. 3 citovaného zákona je pak lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin. Na tyto skutečnosti byli voliči krom toho opakovaně upozorňováni veřejnými sdělovacími prostředky.

Ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. přitom nepřipouští možnost tyto lhůty prodloužit či prominout jejich zmeškání. Rovněž podle § 93 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), nelze zmeškání lhůty k podání návrhu na neplatnost voleb (viz § 90 s.ř.s.) prominout. pokračování
30A 59/2010

-2-

S přihlédnutím k těmto zákonným ustanovením a skutečnosti, že se navrhovatelka obrátila na nadepsaný soud v dané věci sice dne 29. října 2010, ale až v 17,55 hodin, jak je jednoznačně zřejmé z jejího podání, učiněného v elektronické formě (krajskému soudu doručené v 17,58 hodin téhož dne), krajskému soudu nezbylo, než konstatovat, že návrh podala opožděně. Vzhledem k tomu byl také bez dalšího odmítnut dle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., když základní předpoklad pro jeho věcné projednání (včasnost podání návrhu) nebyl naplněn.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 s.ř.s. Podle něho nemá ve věcech volebních, tedy ani v řízení o neplatnost voleb, žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajského soudu v Hradci Králové (viz § 93 odst. 5 s.ř.s.).

Kasační stížnost proti tomuto usnesení je nepřípustná (viz § 104 odst. 1 s.ř.s.)

V Hradci Králové dne 3. listopadu 2010

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru