Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 57/2020 - 37Usnesení KSHK ze dne 01.07.2020

Prejudikatura

3 As 64/2007 - 62


přidejte vlastní popisek

30 A 57/2020 - 37

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudkyň Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Ivony Šubrtové ve věci

žalobkyně: MUDr. I. K.

zastoupena Mgr. Ilonou Kindlovu, advokátkou KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích se sídlem Čechovo nábřeží 1791, Pardubice

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. června 2020, č. j.: ZKI PA-O-13/00422/2020/23

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobkyni se vrací z účtu krajského soudu zaplacený soudní poplatek a přeplatek na soudním poplatku v celkové výši 10. 000,- Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení

1. Dne 10. 6. 2020 byla zdejšímu soudu doručena žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil usnesení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen také „Katastrální úřad“), ze dne 17. 4. 2020, č. j. V-2223/2020-610/4. Tímto rozhodnutím Katastrální úřad přerušil řízení o povolení vkladu změny vlastnického práva k pozemkové parcele č. X v katastrálním území X vedeném pod sp. zn. V-2223/2010-610, a to do doby ukončení předcházejícího řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí vedeného pod sp. zn. V-2569/2020-610.

II. Obsah žaloby

2. Z důvodů níže uvedených nepovažuje krajský soud za podstatné popisovat v podrobnostech obsah žaloby, který je navíc účastníkům řízení dobře znám. 3. Ve stručnosti tedy pouze konstatuje, že žalobkyně se žalobou domáhala zrušení obou shora označených rozhodnutí, tedy jak rozhodnutí žalovaného, tak rozhodnutí Katastrálního úřadu. 4. Pro úplnost nutno dodat, že součástí žaloby byl i návrh na předběžné opatření, kterým by soud Ing. M. V., zakázal prodej, darování, převod do vlastnictví třetích osob, zatížení právy třetích osob, bezúplatný převod, směnu, vše ve vztahu ke shora označenému pozemku.

III. Vyjádření žalovaného k žalobě

Za správnost vyhotovení: R. V.

5. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě předně uvedl, že dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu rozhodnutí o přerušení řízení je rozhodnutím, kterým se pouze upravuje vedení řízení. Nejedná se tedy o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a je proto ze soudního přezkumu vyloučeno. Navrhl proto odmítnutí žaloby.

IV. Skutková zjištění a právní závěry krajského soudu 6. Krajský soud musel dát právnímu názoru žalovaného plně za pravdu. 7. Dle 65 odst. 1 s. ř. s. ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Dle odst. 2 může takovou žalobu podat i účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že byl postupem správního orgánu zkrácen na svých právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.

8. Dle § 70 písm. c) s. ř. s. jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem. 9. Z judikatury správních soudů pak plyne, že právě takovým rozhodnutím je usnesení správního orgánu o přerušení správního řízení (ať už z jakéhokoliv důvodu). Tímto rozhodnutím se totiž nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují práva účastníků řízení.

10. Krajský soud si dovoluje na podporu uvedeného právního závěru odkázat například na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 3 As 64/2007-62, a ze dne 30. 1. 2009, č. j. 4 As 48/2008-23.

11. Dle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. 12. Krajskému soudu proto nezbylo, než žalobu odmítnout dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., neboť návrh žalobkyně je podle toho zákona nepřípustný. 13. Za této situace nemusel (a ani nemohl) soud rozhodovat o návrhu žalobkyně na vydání předběžného opatření, neboť rozhodl přímo ve věci samé. 14. Ohledně nákladů řízení postupoval krajský soud s odkazem na § 60 odst. 3 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

15. Krajský soud taktéž rozhodl o vrácení soudního poplatku uhrazeného žalobkyní a to v plné výši. Vycházel přitom zejména z § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť návrh na zahájení řízení byl před prvním jednáním odmítnut. Dle § 10 odst. 1 věty druhé téhož zákona pak platí, že bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud přeplatek.

16. V návaznosti na citovaná ustanovení zákona o soudních poplatcích krajský soud dodává, že dle položky č. 18 bod 2 písm. a) Sazebníku poplatků, coby přílohy zákona o soudních poplatcích, činí výše soudního poplatku za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu 3 000 Kč, dle položky č. 5 za návrh na nařízení předběžného opatření pak 1 000 Kč. Žalobkyně však na účet krajského soudu na úhradu soudního poplatku složila částku 10 000 Kč. Proto jí soud vrátil nejenom zaplacený soudní poplatek, ale i přeplatek na soudním poplatku, a to v plné výši.

Za správnost vyhotovení: R. V.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.) Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 1. července 2020

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: R. V.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru