Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 55/2012 - 34Usnesení KSHK ze dne 13.11.2012

Prejudikatura

3 Azs 38/2004


přidejte vlastní popisek

30A 55/2012-34

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce J. K., zast. Mgr. Davidem Černým, advokátem se sídlem v Mělníku, Jiráskova 228, proti žalované České obchodní inspekci, Štěpánská 15, Praha 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 23. ledna 2012, č. j. ČOI 121498/11/O100/2700/11/12/Pe/Št, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal žalobu na přezkoumání zákonnosti shora označeného rozhodnutí žalované.

Krajský soud vyzval žalobce usnesením ze dne 22. 10. 2012, č.j. 30A 55/2012-30, k zaplacení soudního poplatku za podání žaloby ve výši Kč 3. 000,- (položka 18a bod 2a) Sazebníku soudních poplatků), a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení. To bylo zástupci žalobce doručeno dne 26. 10. 2012. Žalobce, přestože byl poučen o následcích nesplnění této povinnosti, výzvě nevyhověl a ve stanovené lhůtě úhradu soudního poplatku neprovedl.

Krajskému soudu tak nezbylo, než podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ s. ř. s.“) ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení zastavit.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení :

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 13. listopadu 2012

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru