Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 53/2012 - 73Usnesení KSHK ze dne 08.04.2014

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

30A 53/2012-73

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr.Pavla Kumprechta a JUDr. Marcely Sedmíkové ve věci žalobkyně: K. H., zast. JUDr. Jitkou Rousovou, advokátkou, se sídlem v Roudnici nad Labem, Karlovo náměstí 17, PSČ 413 01, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem v Liberci, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. dubna 2012, sp. zn. OÚPSŘ 63/2012-330-rozh., takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni bude po právní moci tohoto usnesení vrácen soudní poplatek ve výši 2.000,-- Kč.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 15. 6. 2012 domáhala přezkoumání zákonnosti shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Harrachov ze dne 5. 12. 2011, č.j. Výst.10/2009-R, a toto potvrzeno. Uvedeným rozhodnutím prvoinstanční správní orgán žalobkyni nařídil podle § 129 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, odstranění oplocení na pozemcích parc. č. 326/4 a 326/5 v kat. území Harrachov.

Podáním ze dne 7. dubna 2014, které došlo Krajskému soudu v Hradci Králové téhož dne ve 23:45:09 hodin, vzala žalobkyně žalobu v celém rozsahu zpět. Krajský soud proto v souladu s ust. § 47 písm.a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), řízení zastavil, neboť žalobkyně byla oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst.4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst.3 věta první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Protože řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, byla dle ust. § 10 odst.3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, žalobkyni vrácena část zaplaceného soudního poplatku kolkovými známkami, a to ve výši 2.000,--Kč. To proto, že podle citovaného ustanovení soud vrátí z účtu soudu

zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na jeho zahájení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. K tomu právě v dané věci došlo.

Soudní poplatek bude vrácen po právní moci tohoto usnesení z účtu Krajského soudu v Hradci Králové.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 8. dubna 2014

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru