Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 51/2018 - 84Usnesení KSHK ze dne 06.04.2020

Prejudikatura

3 Ads 42/2008 - 75


přidejte vlastní popisek

30 A 51/2018 - 84

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci

žalobce: S. D.

zastoupený opatrovníkem JUDr. Hanou Desenskou, advokátkou se sídlem Jičín, Fortna 40

proti žalovanému: Krajský úřad Královehradeckého kraje se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2018, č. j. KUKHK-9627/DS/2018/Dr,

takto:

I. Opatrovníkem žalobce pro doručení tohoto usnesení se ustanovuje JUDr. Hana Desenská, advokátka se sídlem v Jičíně, Fortna 40.

II. Žaloba se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Jičín ze dne 6. 3. 2018, čj. MuJc/2018/1241/DOP/Zak/10, MuJc/2018/94/DOP/Zak/4, kterým byly zamítnuty jeho námitky proti provedenému záznamu 12 bodů v registru řidičů a záznam potvrzen. Tato skutečnost měla za následek pozbytí řidičského oprávnění žalobce, jak vyplývá z ustanovení § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o silničním provozu“).

Dne 23. 6. 2019 žalobce zemřel. To krajský soud zjistil z úmrtního listu vydaného dne 29. 8. 2019 matričním úřadem v Jičíně.

Smrtí žalobce v průběhu řízení o žalobě vznikla překážka řízení, přičemž je třeba posoudit, zda smrt žalobce v průběhu řízení o žalobě představuje překážku řízení odstranitelnou nebo neodstranitelnou. Absenci procesní způsobilosti na straně žalobce by přitom bylo možné zhojit jedině vydáním rozhodnutí o procesním nástupnictví, pokud by pro takový postup byly splněny zákonné podmínky. Pro procesní nástupnictví se ve správním soudnictví v souladu s ustanovením § 64 s. ř. s. použijí přiměřeně ustanovení třetí části o. s. ř.

Podle ustanovení § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

Pro závěr o možnosti pokračovat v řízení s procesním nástupcem je tak rozhodující posouzení povahy věci. V projednávaném případě byla žaloba podána proti rozhodnutí vydanému v řízení o námitkách proti potvrzenému záznamu dvanácti bodů v registru řidičů, v jehož důsledku žalobce pozbyl řidičské oprávnění. Z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu plyne, že ve správním trestání se obecně uplatňují základní zásady trestání soudního. V trestněprávní doktríně přitom platí zásada, že výkon trestu zaniká v případě smrti odsouzeného, popř. jeho prohlášení za mrtvého. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že každá trestní sankce má ryze osobní charakter a je neodmyslitelně spojena s osobou odsouzeného. Jak rovněž plyne z judikatury Nejvyššího správního soudu, záznam bodů do registru řidičů je „trestem“ ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny a čl. 7 odst. 1 věty druhé Úmluvy.

V předmětné věci se tedy jedná o přezkum rozhodnutí správního orgánu, které má ryze osobní charakter a je neodmyslitelně spojeno pouze s osobou žalobce.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Protože žalobce ztratil způsobilost být účastníkem řízení, není splněna jedna z podmínek řízení, přičemž s ohledem na povahu projednávané věci nepřichází v úvahu procesní nástupnictví. Jedná se tedy o nedostatek podmínky řízení neodstranitelný, proto musel soud v souladu s výše citovaným ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. žalobu odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že žalobce zemřel (a tedy zastoupení ustanovenou advokátkou jeho smrtí zaniklo), ustanovil mu soud podle § 29 odst. 3 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s. opatrovníkem stejnou advokátku, a jí bude toto usnesení doručeno (výrok pod bodem I.).

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 6. dubna 2020

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. S.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru