Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 51/2011 - 11Usnesení KSHK ze dne 09.11.2011

Prejudikatura

8 Ans 4/2008 - 167


přidejte vlastní popisek

30A 51/2011-11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Pavla Kumprechta a Mgr. Heleny Konečné ve věci navrhovatelky V. K., o podání navrhovatelky ze dne 25. září 2011,

takto:

I. Podání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu bylo dne 7. 10. 2011 doručeno podání navrhovatelky ze dne 25. 9. 2011. V textu uvedla, že by tímto „chtěla podat k soudu žalobu proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu“. Ten měl být uložen dne 19. 8. 2011 za porušení ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 169/199 Sb., za porušení zásad slušného jednání s osobami, s nimiž se přichází do styku. Navrhovatelka dále uvedla, že upozornila zaměstnance Vězeňské služby na šikanu ze strany spoluodsouzené paní H. (psychický nátlak, deptání), ale nic se s tím nedělo. Skončilo to tím, že paní H. dostala pohlavek a v důsledku toho udala navrhovatelku za napadení. Na doporučení veřejného ochránce práv se proto navrhovatelka obrátila na soud. Současně požádala o osvobození od soudního poplatku.

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád správní“), musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, a co navrhuje. V daném případě bylo možno z obsahu navrhovatelčina podání seznat, že navrhovatelka hodlá podat žalobu proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu, tedy žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 a násl. soudního řádu správního. Ostatní náležitosti takové žaloby stanovené § 71 soudního řádu správního však podání neobsahovalo.

Krajský soud proto vyzval navrhovatelku usnesením ze dne 7. 10. 2011, č.j. 30A 51/2011-4, k odstranění vad uvedeného podání. Navrhovatelka měla upřesnit zejména proti jakému odpůrci má žaloba směřovat, označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo oznámení navrhovatelce, označení případných zúčastněných osob, označení žalobou napadených výroků rozhodnutí, specifikaci žalobních bodů (tedy z jakých skutkových či právních důvodů považuje navrhovatelka napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné), konkretizaci případných důkazů k prokázání svých tvrzení a návrh výroku rozsudku. Současně vyzval navrhovatelku k zaslání stejnopisu napadeného rozhodnutí.

K odstranění uvedených vad podání stanovil krajský soud lhůtu 2 týdnů od doručení usnesení. Současně navrhovatelku poučil, že nebudou-li vady podání v této lhůtě odstraněny a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, soud podání dle § 37 odst. 5 soudního řádu správního odmítne.

Navrhovatelka odpověděla podáním ze dne 20. 10. 2011. Uvedla, že žaloba směřuje proti L. H., t. č. rovněž ve výkonu trestu. Dále znovu popsala protivenství, jichž se jí od jmenované dostávalo. Přestože na tuto skutečnost upozorňovala vychovatele a měla i svědkyni paní M. P., věc se neřešila. Po incidentu dne 19. 8. 2011 byl navrhovatelce uložen kázeňský trest umístění do uzavřeného oddělení na 7 dnů a tím se jí oddálilo podmínečné propuštění. Žádosti navrhovatelky o setkání s psycholožkou zůstaly nevyslyšeny. Závěrem navrhovatelka znovu požádala o osvobození od soudních poplatků.

Ze shora uvedeného je patrné, že navrhovatelka své podání přes výzvu a poučení krajského soudu ve stanovené lhůtě nedoplnila v souladu se zákonnými požadavky. Její podání ze dne 25. 9. 2011 tak trpí shora popsanými vážnými vadami a nedostatky, pro něž není možno v řízení pokračovat. Proto krajskému soudu nezbylo, než postupovat dle ustanovení § 37 odst. 5 soudního řádu správního a podání odmítnout.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., kdy pro případ, že došlo k odmítnutí podání, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Pokud jde o soudní poplatek, trak dle § 6a odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se návrh na zahájení řízení nevybírá, jestliže soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne. Tak se v projednávané věci stalo, a proto krajský soud o návrhu na osvobození od soudního poplatku nemusel vůbec rozhodovat.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.)

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se

podává ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 9. listopadu 2011

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru