Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 5/2011 - 52Usnesení KSHK ze dne 06.01.2012


přidejte vlastní popisek

30A 5/2011-52

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Kocourkové a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobců a) M. B., a b) A. B., obou zast. JUDr. Vladimírem Krčmou, advokátem se sídlem AK v Hradci Králové, Střelecká 437, PSČ 500 02, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. listopadu 2010, zn. 18244/UP/2010, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobcům náklady řízení ve výši 9.504,--

Kč k rukám JUDr. Vladimíra Krčmy, advokáta se sídlem AK v Hradci

Králové, Střelecká 437, PSČ 500 02, a to do 8 dnů od právní moci tohoto

rozsudku.

III. Žalobcům se vrací jimi zaplacené soudní poplatky v celkové výši

4.000,--Kč prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobci se domáhali žalobou ze dne 12. ledna 2011, která byla doručena Krajskému soudu v Hradci Králové dne 28. ledna 2011, přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 9. listopadu 2010, zn. 18244/UP/2010, jímž bylo zrušeno územní rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 22. 7. 2010, č. 462, zn. 112053/06/HA/JA, č.j.: MMHK/134652/2010, a územní řízení zastaveno.

Podáním ze dne 27. prosince 2011 žalobci nadepsanému krajskému soudu sdělili, že jimi žalované rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 29. 11. 2011, čj. 31884/2011-83/2256, které nabylo právní moci dne 1. 12. 2011. Tato tvrzení doložili příslušnými listinami. Vzhledem k této skutečnosti vzali Pokračování
30A 5/2011

žalobci žalobu v celém rozsahu zpět, když důvod soudního přezkumného řízení v důsledku uvedené skutečnosti odpadl.

Vzhledem k tomu proto krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), řízení zastavil, neboť žalobce je oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst.4 s.ř.s.).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle něho nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel (stejně tak žalobce) podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce (stejně tak žalovaného) nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě mohlo být sporné, zda pro přiznání nákladů řízení žalobcům podle uvedeného ustanovení byly splněny podmínky jeho věty druhé. Konkrétně zda ke zpětvzetí žaloby došlo skutečně v důsledku jejich uspokojení nebo jiného pozdějšího chování žalovaného vůči nim, či nikoliv, když žalobci vzali žalobu zpět proto, že napadené rozhodnutí bylo v mezidobí zrušeno nadřízeným orgánem žalovaného, Ministerstvem pro místní rozvoj, a to postupem podle správního řádu. Tedy za situace, kdy ke zrušení žalovaného rozhodnutí nedošlo ze strany žalovaného a ten sám o sobě v souvislosti s podáním žaloby ani neučinil žádný úkon, z něhož by bylo možno dovozovat, že by své názory vyslovené v napadeném rozhodnutí, s nimiž se žalobci neztotožňovali, sám od sebe změnil. Krajský soud usoudil v těchto souvislostech o nákladech řízení následujícím způsobem.

Předně konstatoval, že žalobci vzali svoji žalobu zpět dříve, než o ní krajský soud rozhodl, a byly tedy splněny podmínky § 47 písm. a) s.ř.s. pro zastavení řízení. Protože došlo ke zpětvzetí žaloby, krajský soud již nemohl zkoumat podmínky řízení ani se žalobou zabývat věcně. Vezme-li však žalobce svůj návrh zpět s tvrzením, že tak činí pro své uspokojení, a to v souvislosti s postupem nadřízeného správního orgánu žalovanému po podání žaloby, je nutno pro účely rozhodnutí o náhradě nákladů řízení podle § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s. hodnotit situaci ve vztahu k obsahu a osudu napadeného správního rozhodnutí. A zde musel krajský soud konstatovat, že k uspokojení žalobců došlo tím, že rozhodnutí žalovaného, které bylo příčinou podání jejich žaloby, bylo poté Ministerstvem pro místní rozvoj zrušeno pro nezákonnost. Že si tedy vlastně ještě před rozhodnutím o žalobě udělaly orgány veřejné správy v rozsahu svých pravomocí a kompetencí pořádek v dané věci samy. A právě vzhledem k tomu by bylo přepjatým formalismem, spojovat výklad § 60 odst. 3 druhé věty s.ř.s. výlučně s chováním žalovaného za situace, když jeho nezákonné rozhodnutí odstranil ještě před rozhodnutím o žalobě jeho nadřízený správní orgán. S ohledem na uvedené závěry proto krajský soud žalobcům přiznal i náklady řízení, jež v dané věci vynaložili v souvislosti s právní pomocí advokáta.

Pokračování
30A 5/2011

Při vrácení soudních poplatků žalobcům spočívaly jejich náklady v odměně advokáta za společné úkony při zastupování dvou žalobců v částce 6.720,--Kč (u každého ze žalobců jde o dva úkony právní služby při zastupování po 2.100,--Kč - převzetí a příprava zastoupení a písemné podání žaloby soudu - § 11 odst. 1 písm. a/ a d/ a § 9 odst.3 písm.f/ ve spojení s § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – advokátní tarif, v platném znění, při snížení odměny o 20% dle § 12 odst. 4 citované vyhlášky /4x 2.100x0,8/ ) a náhradě jeho hotových výdajů za dva úkony po 300,-- Kč u každého ze žalobců (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky). Náhrada nákladů řízení bez daně z přidané hodnoty by tak činila úhrnem 7.920,--Kč. Protože je ale zástupce žalobců plátcem daně z přidané hodnoty, jak řádně doložil, byla k uvedené částce podle § 57 odst. 2 s.ř.s. ještě připočtena výše této daně z odměny za zastupování a paušálních částek ve výši 1.584,--Kč, takže celková výše náhrady nákladů řízení činí 9.504,--Kč. Náklady řízení je žalovaný povinen zaplatit podle výroku č. II tohoto rozsudku zástupci žalobce, neboť je advokátem (viz § 64 s.ř.s. a § 149 odst. 1 o.s.ř.).

Protože řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, bylo ve výroku III. rozhodnuto dle ust. § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, o vrácení zaplacených soudních poplatků. Krajský soud vrátí žalobcům zaplacené soudní poplatky ze svého účtu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
30A 5/2011

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 6. ledna 2012

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru